ANUNȚ CONCURS PAZNIC

Spune mai departe...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ANUNȚ CONCURS PAZNIC

Colegiul Național ,,Diaconovici-Tietz’’organizează în zilele de 04 octombrie 2022 (analiza
dosarelor), 12 octombrie 2022 (proba scrisă) și 14 octombrie 2022 (interviul), la sediul său din
str.Mihai Viteazu nr. 34, Reșița, concurs pentru ocuparea postului de paznic, după cum urmează:

Condiţii generale de participare la concursul de ocupare a postului vacant de paznic

– are cetățenia română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– cunoaște limba română, scris și vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale pentru postul vizat;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii și de vechime precum și celelalte condiții specifice menționate
mai jos;
– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concursul de ocupare a postului vacant de paznic

– studii medii, minim 12 clase;
– calificare agent de securitate/pază și ordine;
– vechime în muncă minim 3 ani;
– obținerea unui punctaj de minim 60 puncte atât la proba scrisă a concursului cât și la proba
interviu.
Candidații își vor depune dosarele la secretariatul Colegiului Național,,Diaconovici –Tietz ’’
Reșița
Adresa: Mihai Viteazu nr. 34
Nr. telefon:0355401270

Dosarul pentru concurs va conține:

– cerere de înscriere la concurs pentru ocuparea postului de paznic;
– curriculum vitae în format european;
– copie a actului de identitate sau a unui alt act care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– cazierul judiciar

– adeverință medicală de la medicina muncii
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului solicitate de instituția de învățământ;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau
în specialitatea studiilor, în copie;

Cartea de identitate, actele de studii și cele care atestă vechimea în muncă, vor fi prezentate și în
original în vederea verificării conformității copiilor.

Etapele concursului și tipul probelor:

       Selecție a dosarelor (Admis/Respins)
       Proba scrisă (min 60 puncte din maxim 100 puncte)
       Interviu (min 60 puncte din maxim 100 puncte)

Graficul desfășurării concursului:

       Depunerea dosarelor – cel târziu în data de 04.10.2022, ora 12.00, între orele 10.00-12.00
       Selecție a dosarelor – 04.10.2022, ora 14:00
       Proba scrisă – 12.10.2022, ora 09.00
       Depunerea eventualelor contestații – 13.09.2022, între orele 8.00-10.00
       Interviu – 14.10.2022, ora 09.00
       Afișarea rezultatelor – 14.09.2022, ora 12.00
       Afișarea rezultatelor finale – 14.09.2022, ora 12.00

Bibliografia pentru postul de paznic:

1. Legea nr. 333 din 18 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 333 din 18 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiul Național ,,Diaconovici-Tietz’’
Reșița
4. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securității și sănătății în muncă, cu modificările și
completările ulterioare;
5. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

Director,
prof. GÂRTOI VIORICA

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •