ANUNȚ CONCURS PAZNIC

ANUNȚ CONCURS PAZNIC

Colegiul Național ,,Diaconovici-Tietz’’organizează în zilele de 04 octombrie 2022 (analiza
dosarelor), 12 octombrie 2022 (proba scrisă) și 14 octombrie 2022 (interviul), la sediul său din
str.Mihai Viteazu nr. 34, Reșița, concurs pentru ocuparea postului de paznic, după cum urmează:

Condiţii generale de participare la concursul de ocupare a postului vacant de paznic

– are cetățenia română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– cunoaște limba română, scris și vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale pentru postul vizat;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii și de vechime precum și celelalte condiții specifice menționate
mai jos;
– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concursul de ocupare a postului vacant de paznic

– studii medii, minim 12 clase;
– calificare agent de securitate/pază și ordine;
– vechime în muncă minim 3 ani;
– obținerea unui punctaj de minim 60 puncte atât la proba scrisă a concursului cât și la proba
interviu.
Candidații își vor depune dosarele la secretariatul Colegiului Național,,Diaconovici –Tietz ’’
Reșița
Adresa: Mihai Viteazu nr. 34
Nr. telefon:0355401270

Dosarul pentru concurs va conține:

– cerere de înscriere la concurs pentru ocuparea postului de paznic;
– curriculum vitae în format european;
– copie a actului de identitate sau a unui alt act care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– cazierul judiciar

– adeverință medicală de la medicina muncii
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului solicitate de instituția de învățământ;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau
în specialitatea studiilor, în copie;

Cartea de identitate, actele de studii și cele care atestă vechimea în muncă, vor fi prezentate și în
original în vederea verificării conformității copiilor.

Etapele concursului și tipul probelor:

       Selecție a dosarelor (Admis/Respins)
       Proba scrisă (min 60 puncte din maxim 100 puncte)
       Interviu (min 60 puncte din maxim 100 puncte)

Graficul desfășurării concursului:

       Depunerea dosarelor – cel târziu în data de 04.10.2022, ora 12.00, între orele 10.00-12.00
       Selecție a dosarelor – 04.10.2022, ora 14:00
       Proba scrisă – 12.10.2022, ora 09.00
       Depunerea eventualelor contestații – 13.09.2022, între orele 8.00-10.00
       Interviu – 14.10.2022, ora 09.00
       Afișarea rezultatelor – 14.09.2022, ora 12.00
       Afișarea rezultatelor finale – 14.09.2022, ora 12.00

Bibliografia pentru postul de paznic:

1. Legea nr. 333 din 18 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 333 din 18 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiul Național ,,Diaconovici-Tietz’’
Reșița
4. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securității și sănătății în muncă, cu modificările și
completările ulterioare;
5. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

Director,
prof. GÂRTOI VIORICA

ANUNT PENTRU DEPUNEREA SOLICITĂRILOR PRIVIND ACORDAREA DE TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL, RECHIZITE SCOLARE SI BURSE AN ŞCOLAR 2022/2023

DOCUMENTE:

INFORMARE-ACORDARE-TICHETE-CF-ORD-133_2020-RECHIZITE-GRATUITE-SI-BURSE-SCOLARE-CNDTR 2022

Cerere-OUG-133-2020-tichete-sociale-2021-CNDTR 2022

Cerere-Rechizite-2022_2023-CNDTR 2022

Cerere-Bursa-medicala-2022-2023 CNDTR

Cerere-Bursa-orfan-minori CNDTR

Cerere-Bursa-sociala-2022-2023 CNDTR

Cerere-Bursa-studiu-2022-2023 CNDTR

1.TICHETE PENTRU SPRIJIN EDUCAŢIONAL IN VALOARE DE 500 LEI

Precizări privind acordarea tichetelor pentru sprijin educational

Ordonanta de urgenta nr. 133/2020, cu completarile si modificarile ulterioare, prevede acordarea de sprijin educational prin sprijin financiar oferit sub forma de tichet social pe suport electronic, pentru achizitionarea de materiale scolare, pentru copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de stat prescolar, primar si gimnazial,

Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

Materialele scolare ce pot fi achizitionate cu aceste tichete sunt rechizite necesare frecventarii scolii: articole de papetarie, caiete, stilouri, articole pentru pictura, ghiozdane si alte articole necesare in scoli si gradinite, precum si articole de vestimentatie necesare frecventarii scolii si gradinitei.

 

Beneficiarii tichetelor de 500 de lei

 1. Prescolarii inscrisi in invatamantul de stat care indeplinesc conditiile pentru obtinerea

sprijinului  educational acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificarile si completarile ulterioare(557 ron/membru de familie)

            La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara solicitarii stimulentului educational

( august 2022),

Cererile pentru stabilirea si acordarea sprijinului financiar se intocmesc de reprezentantul familiei si se inregistreaza, impreuna cu actele doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor,la unitatea scolara,

 1. Elevii inscrisi in invatamantul de stat, primar si gimnazial, care indeplinesc criteriile de venit stabilite in Programul national de rechizite scolare, conform Legii nr. 126/2002.

Legea nr. 126/2002 stabileste ca pot beneficia de acest sprijin elevii care se afla in intretinere familiilor al caror venit  net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie 2022, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara (1.275 ron).
Conditii pentru acordarea tichetelor sociale

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii suplimentare pentru familiile cu copii, alocaţii de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea, precum şi veniturile care se pot obţine din valorificarea bunurilor respective

 

Conform legii, prin familie se intelege:

– sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna;

– barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si se gospodaresc impreuna, daca aceasta se consemneaza in ancheta sociala;

– persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta.

 

Acte necesare :

 • cerere tip ;
 • copii BI/CI parinti ;
 • copii certificate nastere ceilalti membrii ai familiei ( pe fiecare copie se scrie “ conform cu originalul” si se semneaza de catre cel care le verifica);
 • adeverinta cu salariul net pe luna iulie 2022 /cupoane pensie/somaj, pentru elevi(cls preg. – a VIII-a);
 • adeverinta cu salariul net pe luna august 2022/cupoane pensie/somaj, pentru prescolari;
 • adeverința din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă precum și cuantumul acesteia la luna iulie/august 2022 pentru toți elevii membri ai familiei;
 • declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de arende, chirii sau documente doveditoare în cazul în care beneficiază;
 • cupoane alocatie pe luna iulie, august 2022;
 • copie hotarare incredintare minor , in cazul in care parintii sunt divortati.

Cererile pentru stabilirea si acordarea sprijinului financiar se intocmesc de reprezentantul

familiei si se depun, impreuna cu actele doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor, la unitatea de invatamant unde este inscris elevul, in termen de 5 zile de la data inceperii cursurilor scolare, cf Ordinului 4385/2012 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor L 126/2002 (5-9 septembrie2022 pentru anul scolar 2022-2023).

 

 

2. RECHIZITE ȘCOLARE

Precizări privind acordarea rechizitelor școlare gratuite

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.33/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr.126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară* ( cf. Art.1 din Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4385 din 07.06.2012, Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr.126/2002 pentru aprobarea Ordoanței guvernului nr.33/2001 privind acordarea de rechizite școlare)

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membriii acesteia le realizeză, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, îndemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți, arende, chirii, acordate în condițiile legii ( cf. Art.3 și 4 din Anxa 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4385 din 07.06.2012, Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr.126/2002 pentru aprobarea Ordoanței guvernului nr.33/2001 privind acordarea de rechizite școlare),

În luna iulie 2022 salariul de bază minim brut pe țară a fost de 2550 de lei, deci venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2022, poate fi de maximum 1275 lei.

 

Acte necesare:

– cerere;

– copie certificate de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținere;

– copie carte de identitate părinți/ tutore legal;

– adeverința din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă precum și cuantumul acesteia la luna iulie 2022 pentru toți elevii membri ai familiei;

– adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2022, pentru ambii părinți;

– declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de arende, chirii sau documente doveditoare în cazul în care beneficiază

– copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;

– hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul);

Cererile pentru stabilirea si acordarea rechizitelor se intocmesc de reprezentantul

familiei si se depun, impreuna cu actele doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor, la unitatea de invatamant unde este inscris elevul, in termen de 5 zile de la data inceperii cursurilor scolare, cf Ordinului 4385/2012 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor L 126/2002 (5-9 septembrie2022  pentru anul scolar 2022-2023).

 

 

3. BURSE ŞCOLARE

Pentru obţinerea bursei de studiu si bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere însoţită de acte doveditoare, în perioada  1-28 septembrie 2022.

Bursele de merit se acordă pentru elevii cu medii generale peste 9.50 obtinute în anul școlar anterior.

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie  și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;

Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

(1) Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv cei școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, din învățământul preuniversitar de stat:

 1. a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;
 2. b) elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;
 3. c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare. Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.

Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță /ajutor social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială.

Cuantumurile minime ale burselor sunt: 500 lei, pentru bursa de performanță, 200 lei, pentru bursa de merit, 150 lei, pentru bursa de studiu, 200 lei, pentru bursa de ajutor social.

 

CONDITII DE ACORDARE A BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL:

-nu realizeaza un venit net mediu lunar pe ultimele 12 luni (perioada 01.09.2021-31.08.2022), pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (adica 762 lei /membru /familie/luna);

-nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20000 mp, in zonele colinare si de ses, si de 40000 mp, in zonele montane.

-au promovat anul scolar anterior, au media anuala generala 10 (zece)/FB (foarte bine) la purtare în anul scolar anterior;

Acte  necesare :

-cerere, an scolar 2022/2023;

-copie dupa cupoanele privind alocatia de stat pentru perioada 01.09.2021-31.08.2022;

-copie dupa cupoanele de alocatie suplimentara perioada 01.09.2021-31.08.2022; (daca este cazul);

-adeverinta cu salariu net pe perioada 01.09.2021-31.08.2022 pentru membrii familiei care sunt angajati (daca este cazul);

– adeverința din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă precum și cuantumul acesteia pentru  perioada 01.09.2021-31.08.2022 toți elevii membri ai familiei

-declaratie notariala sau adev de la primarie ca nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20000 mp in zonele colinare si de ses, de 40000 m2 in zonele montane pentru perioada 01.09.2021-31.08.2022 si ca nu au beneficiat de alocatie suplimentara pentru perioada 01.09.2021-31.08.2022;

-copie dupa cupoanele de pensie pe perioada 01.09.2021-31.08.2022 pentru membrii familiei care sunt pensionati/sau adeverinta de la casa de pensii (daca este cazul);

-copie dupa cupoanele de pensie alimentara pe perioada 01.09.2021-31.08.2022 in cazul in care parintii sunt despartiti/sau adeverinta;

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la invatatori/diriginti si accesand site-ul  https://cndt.ro/.

 

IMPORTANT:

Depunerea dosarelor trebuie sa respecte perioada mentionata mai sus, la fiecare tip de ajutor
(tichete/rechizite – 5-9 septembrie 2022, burse -1-28 septembrie 2022).

In afara perioadelor mentionate NU se mai primesc dosare .

Dosarele incomplete vor fi respinse  de catre comisiile  din unitatea de invatamant si nu se pot completa ulterior!