Plan managerial CNDT 2021-2022

Spune mai departe...

COLEGIUL NAȚIONAL ”DIACONOVICI-TIETZ„ REȘIȚA;

PLAN MANAGERIAL

ANUL ȘCOLAR 2021-2022;

 

Nr.

Validat în CP                                                                                                                         Aprobat în CA

       22.11.2021                                                                                                                               23.11.2021

 

INTRODUCERE;

 

Proiectul managerial al Colegiului Național ”Diaconovici –Tietz” Reșița, este elaborat având la bază priorităţile prevăzute în politicile educaţionale de la nivel guvernamental, cadrul strategic naţional pentru educaţie şi formare profesională, contextul generat de pandemia de SARS-CoV 2, totodată este parte integrantă a Strategiei de dezvoltare a  învăţământului din județul Caraș-Severin, are ca reper de abordare Raportul asupra stării învățământului din județul Caraș –Severin, pentru anul școlar 2020-2021 și Planul managerial al ISJ CarașSeverin şi reperele tematice transmise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și pentru inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ.  Este o continuare a politicii manageriale, implementate în anii anteriori și are ca punct de plecare Raportul privind activitatea instructiv educativă la nivelul CNDTR în anul școlar 2020-2021; Se dorește a fi un instrument eficient în implementarea țintelor strategice pe care le urmărim pe termen mediu și lung;

 

 

CADRUL STRATEGIC NAȚIONAL PENTRU DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE DIN ROMÂNIA  REPERE COMUNE:

 

 • Asigurarea de șanse egale de acces și îmbunătățirea participării școlare;
 • Asigurarea calității educației și în educație la toate nivelurile de învățământ;
 • Promovarea unui curriculum/a unor programe de studii și a unor sisteme de evaluare/examinare care să permită dobândirea de competențe relevante pe piața muncii;
 • Îmbunătățirea sistemului de formare inițială și continuă a resurselor umane;
 • Finanțarea corespunzătoare a sistemului, și modernizarea infrastructurii (inclusiv echipamente și laboratoare);
 • Utilizarea noilor tehnologii ( manuale digitale și metode interactive de învățare – predare – evaluare, acces la Internet, platforme E-learning ș.a.);
 • Încurajarea mobilității educaționale și a cooperărilor europene și internaționale.

 

PRIORITĂȚI ALE EDUCAȚIEI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022, CUPRINSE ÎN ADRESA MEC NR. 34270/07.09.2020

 1. Crearea unui mediu educativ și sanitar sigur, în contextul pandemiei de COVID-19;
 2. Consolidarea achizițiilor anului școlar 2021-2022, luând în considerare ghidurile metodologice pe discipline;
 3. Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a noilor programe pentru învățământul gimnazial – clasa a VIII-a;
 4. Utilizarea metodelor moderne de predare – învățare –evaluare diferențiate, conform nevoilor educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării științifice și a diminuării riscului de analfabetism funcțional;
 5. Valorificarea noilor tehnologii în activitățile de învățare cu elevii și lecțiile din programul Teleșcoala;

 

CONTEXT LEGISLATIV

–         Constituţia României;

–         Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie;

–         Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale cu modificările și completările ulterioare

–      Ordin comun Ministerul Educației (5.338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (1.082/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică;

–         O.M.E.C. nr. 5447 /31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

–         O.M.E.C. nr. 554.5 /10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor ou caracter personal;

 • ORDIN nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevilor;
 • ORDIN nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, completat și modificat cu Ordinul nr. 4621 /2015 și OMEN nr. 3160/01.02.2017;
 • Ordinul nr. 3623 din 11 aprilie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar
 • ORDIN nr. 5349 din 7 sept. 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului Școala după școală, modificat prin OMEN 4802 din 31.08.2017
 • Regulamentul de Ordine Interioară, la CNDTR, aprobat în CA din 24.10.2021;

 

ȚINTE STRATEGICE:

 

 • creșterea calității actului instructiv educativ, prin abordarea metodelor și tehnicilor moderne, interactive de predare-învățare;
 • creșterea performanțelor școlare, prin participarea la concursuri și competiții școlare, prin creșterea ratei promovabilității la evaluările și examenele naționale;
 • implementarea curricumului național, dar și diversificarea CDȘ, funcție de interesele și așteptările elevilor, în concordanță cu nevoile identificate la nivel local și regional;
 • crearea unui mediu educativ și sanitar sigur, în contextul pandemiei de COVID-19.
 • Consolidarea și creșterea efectivelor de elevi, la nivelul învățământului primar și gimnazial din CNDTR și structuri;
 • consolidarea culturii organizaționale și a dimensiunii europene, prin accesarea proiectelor europene de tip Erasmus+;
 • creșterea vizibilității școlii în comunitatea educațională din Reșița și din județ, prin diversificarea proiectelor extrașcolare;
 • creșterea numărului de cadre didactice care accesează cursuri de formare și dezvoltare profesională, de tip masterat;
 • asigurarea calităţii evaluării cu accent pe evaluarea formativă (evaluarea continuă şi prin examene naţionale), având ca reper noile programe şi învăţarea hibridă şi utilizarea evaluării cu scop de optimizare a procesului de predare-învăţare;
 • înoirea bazei materiale, a mobilierului școlar, dotarea laboratoarelor și a cabinetelor cu tehnică audio-video de ultimă generație;
 • reducerea ratei absenteismului și a abandonului școlar;
 • prevenirea şi diminuarea tulburărilor comportamentale şi a crizei de adaptare a elevilor la contextul distanţării fizice şi la trecerea de la învăţământul primar la învăţământul gimnazial şi de la învăţământul gimnazial la învăţământul liceal;

 

 

DOMENII FUNCȚIONALE – PLANURI OPERAȚIONALE

 

Domeniul: LEGISLAŢIE ȘCOLARĂ;

 

Obiective specifice:

O.1. Cunoașterea noilor documente de politică educaţională, a metodologiilor aprobate la nivelul unităţilor de învăţământ.

O.2. Aplicarea noilor documente de politică educaţională, a metodologiilor aprobate la nivelul unităţilor de învăţământ.

 

 

Acțiuni Compartimentul responsabil   Resurse   Perioada Indicatori de realizare
Materiale Financiare Umane
Asigurarea legislaţiei școlare la nivelul  școlii  

Management

Monitorul Oficial, Buletine informative. Conform bugetului

alocat

–  Director

–  Secretar,

–  Consilier Educativ

–  Responsabili Comisie

Permanent Mapa legislativă a unității școlare
Prezentarea noutăţilor în domeniul legislativ; completarea bazei de date cu actele normative nou apărute  Management

 

Monitorul Oficial, Buletine informative.

Rețea calculatoare

Conform bugetului

alocat

–  Director

–  Secretar,

–  Consilier Educativ

–  Responsabili Comisie

Permanent Mapa legislativă a unității școlare
Prelucrarea legilor și actelor normative care reglementează sistemul de învăţământ imediat

după apariția lor în M. Oficial;

 Management

 

Monitorul Oficial, Buletine informative.

Rețea calculatoare

Conform bugetului

alocat

–  Director

–  Secretar,

–  Consilier Educativ

–  Responsabili Comisie

Permanent Mapa legislativă a unității școlare
Formarea directorului/directorului adjunct  pe problemele actului decizional, asigurarea calităţii în domeniul funcției decizionale;  

 

 

Management

Monitorul Oficial, Buletine informative.

Rețea calculatoare

Conform bugetului

alocat

–  Director

–  Secretar,

–  Consilier Educativ

–  Responsabili Comisie

Permanent Mapa legislativă a unității școlare

 

Domeniul : MANAGEMENTUL ȘCOLAR;

          O.3.  Compatibilizarea documentelor manageriale cu strategiile ISJ CS, MEC și politicile europene.

          O.4. Crearea unui mediu educativ și sanitar sigur, în contextul pandemiei de COVID-19. Obiective derivate:

 1. Realizarea proiectării manageriale pe baza analizei și a Raportului de activitate pentru anul școlar 2020-2021 al unității școlare și a Raportului asupra stării învățământului al ISJCS.
 2. Dezvoltarea resurselor informaţionale – reţea de informare, de formare, monitorizare și comunicare la nivelul unităţii școlare – comunicate online și învăţarea colaborativă;
 3. Elaborarea proiectului planului de școlarizare în acord cu interesele elevilor, nevoile comunității si resursele educaționale ale școlii ;
 4. Proiectarea activității de formare continuă și de perfecţionare pentru creșterea calităţii educației ;
 5. Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale și financiare în vederea atingerii scopurilor educaționale;

 

Funcţii           Activităţi Resurse de timp Resurse umane  Resurse materiale
Proiectare Refacerea organigramei în conformitate cu modificările legislative din domeniu Sem. I Director Standarde specifice
Elaborarea proiectului de dezvoltare a școlii pe termen mediu. Sem. I Director, Dir. adj. Legislația în vigoare
Elaborarea documentelor de catedra și ale comisiilor metodice. Septembrie 2021 Director, Dir. adj., șefi de catedră și ai comisiilor  Documentele elaborate
Organizare Pregătirea scolii în vederea deschiderii anului școlar Septembrie 2021 Director, Dir. adj., șefi de catedră și ai comisiilor Avizul de funcţionare
Asigurarea resurselor umane și materiale necesare desfășurării activităţii Septembrie 2021 Director, Dir. adj., șefi de catedră și ai comisiilor Proiectul de dezvoltare
Continuarea proiectelor de parteneriat Septembrie 2021 Director, Dir. adj. Logistica, metodologii
Numirea diriginților la clase Septembrie 2021 CA ROFUIP
 

 

  Numirea echipei de întocmire a orarului scolii, verificarea și aprobarea acestuia de către director Septembrie 2021 CA Logistica, echipa
Numirea reprezentanților de catedră și ai responsabililor comisiilor permanente Septembrie 2021 CA ROFUIP
Întocmirea proiectului planului de școlarizare pentru grădinițe, primar, gimnaziu și liceu în conformitate cu legislația în vigoare, cu opțiunile elevilor și ale părinţilor, conform solicitărilor comunităţii locale exprimate prin consiliile școlare și Comitetele locale de dezvoltare Februarie–martie 2022 Director, Dir. adj., șefii ariilor curriculare Planurile cadru și legislaţia în vigoare
Monitorizarea participării cadrelor didactice la  consfătuiri pentru informarea acestora în scopul aplicării legislației în vigoare, pentru cunoașterea documentelor manageriale la nivelul catedrei de specialitate, pentru atestatul profesional, bacalaureat. Transmitere modificărilor survenite către ISJ în încadrarea cu personal Conform calendarului Sem. I + II Șefii de catedră Director, Dir. adj., resurse umane Logistică, legislatie
Acordarea de audiente Sem. I + II Director, directori adj Grafice interne
 
Realizarea de ședințe periodice de lucru la nivelul responsabilii comisiilor de lucru; Sem. I + II Dir., dir. adj., comisii metodice Grafice, planificări
Asigurarea menținerii condițiilor igienico-sanitare în unitate Permanent Director, Responsabil cabinet medical Leslație, logistică
Valorificarea rezultatelor inspecţiilor școlare, sanitare, acelor efectuate de Poliţie și Pompieri și stabilirea de masuri pentru remedierea deficientelor constatate Ori de câte ori este cazul Director, administrator patrimoniu Legislație, regulament

 

Control/Evaluare Întocmirea graficului activităţii de îndrumare și control

 

La început de semestru Director, Dir. adj. Legislaţie
Elaborarea masurilor în vederea remedierii deficientelor constatate cu prilejul controlului Lunar Director, Dir. adj. Graficul de îndrumare
Motivare Stimularea cadrelor didactice cu o activitate profesionala și o activitate deosebita și recomandarea acestora pentru implicarea în diferite activităţi și premierea lor Sem. I + II CA Reglementări legale
Recompensarea prin gradații de merit a personalului didactic Conform calendarului CA și Consiliul profesoral Reglementări legale
Implicare/participare Prelucrarea actelor normative la nivelul conducerii unităţii școlare Sem. I + II Director, Dir. adj. Reglementări legale
Folosirea propriilor mentorilor pentru evaluare și consilierea profesorilor debutanți Sem. I Director, Dir. adj., mentori Criterii, legislaţie mentorat
Dezvoltare și formare profesională; Sprijinirea cadrelor didactice de specialitate pentru susținerea examenelor de perfecționare și de obținere a gradelor didactice

Promovarea colaborării în cadrul echipelor de lucru, acordarea de atenție opiniilor colegilor de echipa, ținând seama de observațiile lor

Conform graficelor  Pe parcursul anului Director, Dir. adj.

Șefii comisiilor de lucru

Logistica, cererile

candidaţilor Metodologii

Indicatori de performanţă:

 • Respectarea regulamentelor și a standardelor;
 • Existenţa documentelor de proiectare, informări privind monitorizarea activităţilor, evaluarea personalului conform normativelor în vigoare
 • Existenţa documentelor de popularizare a activităţilor în mass-media și pe site-ul CNDTR
 • Eficienta, calitate, atingerea standardelor;
 • Existenţa Planului managerial al CNLR și a Planurilor manageriale ale compartimentelor
 • Graficul unic asistențe
 • Rapoarte de inspecţie școlară, note de control
 • Întâlniri de lucru lunare cu responsabilii de catedre și comisii, cu reprezentanţi ai comunităţii locale și ai ISJ

Domeniul : CURRICULUM ȘI ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE ;

 

O.5. creșterea calității actului instructiv educativ, prin abordarea metodelor și tehnicilor moderne, interactive de predare-învățare;

O.6. creșterea performanțelor școlare, prin participarea la concursuri și competiții școlare, prin creșterea ratei promovabilității la evaluările și examenele naționale;

O.7. implementarea curricumului național, dar și diversificarea CDȘ, funcție de interesele și așteptările elevilor, în concordanță cu nevoile identificate la nivel local și regional;

 O.8.Asigurarea calităţii educației prin oferirea programelor de educație care sa satisfacă așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate.

 

 1. Cunoașterea și aplicarea documentelor de politica educaționala și a finalităţilor pe nivele de școlarizare în cadrul tuturor unităţilor de învăţământ, urmărind modificările legislative recente.
 2. Stabilirea ofertei curriculare în unitățile de învăţământ în funcție de nevoile specifice ale elevilor și comunităţii.
 3. Utilizarea noilor tehnologii în procesele de predare învățare.
 4. Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competentelor/obiectivele de referința și conținuturilor vizate de curricula școlara.
 5. Concordanta dintre programa școlara și programele de examene.

 

 

 

 

 

 

Funcţii Activităţi Resurse de timp Resurse umane Resurse materiale
Proiectare Asigurarea colectivelor de catedra și comisiilor cu toate documentele privind planul cadru pentru învățământul primar, gimnaziu și liceu Permanent Director, Dir. adj., Comisia pentru curriculum Documentele

distribuite colectivelor de catedră și comisiilor

Asigurarea colectivelor de catedra cu toate documentele privind programele școlare în funcție de curriculum-ul național Permanent Director, Dir. adj., Comisia pentru curriculum Documentele distribuite

colectivelor de catedră și comisiilor

Stabilirea ofertei CDS pentru anul școlar 2022-2023, ținând seama de așteptările elevilor, părinților și ale comunităţii locale  Septembrie – decembrie 2021 Director, Comisia pentru curriculum Programele pentru CDS aprobate
Întocmirea rapoartelor de analiza pentru anul școlar precedent. Septembrie octombrie 2021 Director, Dir. adj., șefi de compartimente Raportări, date statistice raportate anterior
Aprobarea fiecărei programe pentru CDS în comisia pentru curriculum și obținerea avizului de la inspectorul de specialitate Conform calendarului și procedurii ISJ Director, Comisia pentru curriculum Programele pentru CDS aprobate
Monitorizarea și valorificarea rezultatelor elevilor la evaluările interne și externe Semestrial, conform

calendarului ISJ și

MEC

Director, Dir. adj., șefi de  catedră Materiale de analiză Programe de pregătire

 

  Procurarea materialelor auxiliare, ghidurilor pentru cadrele didactice necesare predării astfel încât aceasta sa corespunda schimbărilor de structura și fond din sistemul de învăţământ Permanent Director, Dir. adj., bibliotecar Registrul riscurtilor (la zi) la bibliotecă
Procurarea materialelor complementare pentru activitatea de predare-învăţare-evaluare realizata pe suport informatic, pentru a răspunde noii societăţi educaționale românești preconizate Permanent Director, Dir. adj., bibliotecar Colecţii pe probleme

(la zi) la bibliotecă

Procurarea necesarului de manuale școlare gratuite Septembrie/ octombrie 2021 Director, Dir. adj., bibliotecar Existenţa manualelor la elevi
Actualizarea Regulamentului de ordine interioară; Septembrie/ octombrie 2021 Comisia pentru revizuire  regulament ROI și legislaţia în vigoare
Organizare Procurarea documentelor privind planul cadru pentru fiecare ciclu și forma de învăţământ Sem. I Comisia pentru curriculum Documente specifice ale MEC
Procurarea documentelor privind programele școlare în funcție de curriculum național Sem. I Comisia pentru curriculum Documente specifice ale MEC
Organizarea simulărilor pt. Examenul de bacalaureat și evaluările la clasele a II, IV, VI, VIII – a Conf. Calendarului, dacă se vor susține Director, Dir. adj., cadre didactice Metodologii, programe și logistica
Organizarea concursurilor școlare în școală Conf. Calendarului, dacă se vor susține Director, Dir. adj., șefi de catedră Metodologii, programe, logistica și cadre didactice
Asigurarea necesarului de manuale gratuite Septembrie 2021 Director, șefi de catedră, bibliotecar Logistica, manuale alternative
Control/

Monitorizare/Evaluare;

Monitorizarea aplicării criteriilor de evaluare unica la disciplinele de examen – clasele a VIII-a și a XII-a Sem. I + II Director, Dir. adj. Standarde, metodologii oficiale
Verificarea modului de utilizare a lecțiilor în format digital la clasele de gimnaziu, conform noilor programe în vigoare. Conf. Planificării Director, responsabil SEI Șef de arie curriculară
Îndrumarea și coordonarea elaborării CDS pentru clasele gimnaziale și liceale și avizarea  acestora Sem. II Director, Dir. adj. Documente oficiale  cadre didactice
Organizarea înscrierii în clasa a XI-a pentru absolvenții ciclului inferior al liceului Sem. II

Conf. graficului

Director, Dir. adj. Plan de școlarizare,  fundamentare

 

  Monitorizarea și valorificarea rezultatelor elevilor la evaluările interne și externe ale liceului Conf. calendarului Comisiile de lucru ale liceului Date statistice
Verificarea modului de stabilire a disciplinelor opționale prin CDS în concordanta cu resursele existente, logistica didactica opțiunile elevilor Conf. planificării Director, Dir. adj. și CC Metodologii, plan cadru inspecţii
Urmărirea asigurării calităţii educației, a modului în care se realizează atribuțiile manageriale la nivelul comisiilor metodice și fiecărui cadru didactic în parte: controlul parcurgerii ritmice a materiei; analiza obiectiva a nivelului de pregătire a elevilor, cu masuri concrete de ameliorare a situațiilor necorespunzătoare; controlul evaluării continue și corecte a elevilor; desfășurarea lucrărilor semestriale Conf. planificării Director, Dir. adj. și Comisia de asigurare a calităţi Documente școlare, asistenţe la ore
Motivare Stimularea elevilor câștigători ai concursurilor școlare și a cadrelor didactice implicate în pregătirea acestora prin găsirea unor fonduri provenite din sponsorizări, donații etc.  Periodic în funcţie

decalendarul specific

CA Sponsorizări, donaţii
Implicare/

Participare;

Realizarea unor sondaje în rândul elevilor și al cadrelor didactice de specialitate legate de problemele curriculare Februarie 2022 Directori și CC Mijloace specifice
Achiziționarea de materiale complementare pentru activitatea de predare-învățare realizata pe suport informatic Sem. I + II Șefii de catedră Mijloace educa’ionale deschise
Continuarea formarii cadrelor didactice pe problemele utilizării tehnologiei informatice în predare – evaluare Sem. I + II Șefii de catedră Logistica și formatori
Negociere/

Rezolvarea conflictelor;

Asigurarea unui climat de munca eficient în folosul copiilor și tinerilor, beneficiarii aceștia și directorii unităţilor de învăţământ sau cadrele didactice de alta specialitate sistemului educațional Sem. I + II Director, Dir. adj. Comunicarea
Sprijinirea inițiativelor cadrelor didactice și aplanarea eventualelor conflicte Sem. I + II Director, Dir. adj. Comunicarea

 

 

 

 

Domeniul: RESURSE UMANE;

 

O.9.Creșterea numărului de cadre didactice care accesează cursuri de formare și dezvoltare profesională, de tip masterat;

O.10.Orientarea și desfășurarea activităţii de formare continuă și de perfecţionare pentru creșterea calităţii prestaţiei personalului didactic, sub aspect științific și psiho-pedagogic.

O.11.Utilizarea noilor tehnologii și a metodelor moderne de predare-învățare-evaluare în activitățile cu elevii;

O.12. Dezvoltarea culturii organizaționale.

 Obiective derivate:

 1. Asigurarea condițiilor de transmitere a informațiilor privind actele normative legate de încadrarea, perfecționarea și evaluarea cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar în toate unităţile școlare.
 2. Elaborarea și prezentarea unor oferte de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar prin Casa Corpului Didactic și alți ofertanți de
 3. Creșterea calităţii resurselor umane angajate în învăţământul preuniversitar în vederea îndeplinirii scopurilor educaționale și asigurarea calităţii în    învăţământ.
 4. Definirea și promovarea unei politici de personal care sa asigure creșterea calităţii și eficienta activității.

5.Dezvoltarea rețelei de profesori inovativi și utilizatori a tehnologiei informatice în activitățile de proiectare, predare, evaluare.

 1. Valorizarea competențelor profesorilor de informatică pentru dezvoltarea de platforme educaționale utilizate la nivelul unității școlare,nivel județean și/sau național. 7. Valorizarea persoanelor cu rezultate deosebite în activitatea didactică și/sau educativă.

 

 

 

 

 

Funcţii Activităţi Resurse de timp Resurse umane Resurse materiale
Proiectare Crearea și actualizarea continua a bazei de date electronice unice pentru evidenta personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

Actualizarea statului de funcții al liceului

Noiembrie 2021 Responsabil formare profesionala, secretar șef, Director, Dir. adj., CA, serviciul resurse

umane

Logistica, baze de date
Asigurarea participării cadrelor didactice la activităţile de instruire cu inspectorii de specialitate cu privire la modalităţile de dezvoltare profesionala, pregătire inițiala și continua Permanent Director, Dir. adj., șefi de catedre și de comisii, responsabili cu perfecţionarea Dosar cu ofertele de formare

ale diferitelor instituţii și informarea cadrelor didactice la avizierul din cancelarie

Evidenta tuturor documentelor emise de M.E.C. și. ISJ CS (la zi) Permanent Secretar șef Documentele la secretariat, prezentarea listei acestora la avizierul din sălile profesorale și pe site-ul CNDTR
Asigurarea cunoașterii de către cadrele didactice a reglementarilor în vigoare privind cariera didactica și etapele formarii profesionale: definitivat, grad II, grad I, doctorat, perfecționare periodica obligatorie, evoluție în ierarhie Termenele stabilite

de legislația în domeniu

Director, Dir. adj., secretar șef, responsabil formare Documentele la secretariat și prezentarea listei acestora la avizier, pe e-mail
Organizare; Acoperirea schemelor de încadrare cu personal cu grad ridicat de calificare Octombrie 2021 Director, Dir. adj., responsabil formare Metodologii MEC
Creșterea ponderii personalului didactic cu performante deosebite Octombrie 2021 Director, Dir. adj., responsabil formare Criterii de calitate, rapoarte
Organizarea de cursuri de formare pe diverse domenii de interes la Casa Corpului Didactic Sem. I + II, metodiști CCD Comisia de perfecţionare  Oferta CCD
Organizarea unor sesiuni de formare cu formatori proveniți din ONG-uri Sem. II Director, Dir. adj., responsabil formare Dosar cu ofertele de formare
Lansări, dezbateri de carte Lunar Bibliotecar Lista cărţilor achiziţionate, lista noutăţilor editoriale
Efectuarea de abonamente la presa și întocmirea colecțiilor Lunar Bibliotecar Programe de activităţi semestriale

 

  Procurarea ofertelor editoriale din librarii sau direct, de la edituri și afișarea lor la avizierul din sala profesorală Lunar Bibliotecar Programe de activităţi semestriale
Coordonare/

Monitorizare;

Acordarea de consultanta și audiente Sem. I + II Director, Dir. adj., secretar șef Grafice interne
Sprijinirea cadrelor didactice defavorizate în absolvirea unor cursuri de

perfecționare, masterate și reconversie profesionala organizate la nivel universitar

Conform ofertei Responsabil perfecţionare, secretar șef Oferta educaţională
Abilitarea cadrelor didactice cu competenţe necesare elaborării de auxiliare curriculare: fișe de lucru, teste de evaluare, teme crosscurriculare și transcurriculare Sem. I + II Conducerea școlii, inspectori de specialitate Logistica și legislaţie
Control/Evaluare; Evaluarea activităţii de mentorat la nivelul scoli Sem. I + II Conducerea școlii, responsabil cu perfecţionarea Legislaţia specifică și logistica
Efectuarea de asistențe și interasistențe, mai ales în cazul cadrelor didactice debutante în vederea consilierii acestora Conform graficului Director, Dir. adj., șefi de

catedră, șefii ariilor curriculare

Legislaţia specifică
Motivare Stimularea cadrelor didactice pentru a participa la programe de perfecționare și dezvoltare profesionala organizate de M.E.C., C.C.D., instituțiile de învăţământ superior și preuniversitar, centre de formare ș.a.m.d. Sem. I + II, conform ofertei Director, Dir. adj., șefi de catedră și de comisii, responsabili cu perfecţionarea Dosar cu ofertele de formare ale diferitelor

instituţii și informarea cadrelor didactice la avizierul din cancelarie

Stimularea și consilierea cadrelor didactice pentru accesarea și participarea la programele de formare continuă prin mobilităţi individuale de formare continuă, vizite de studiu, seminarii și conferinţe transnaţionale Sem. I + II, conform ofertei Director, Dir. adj., șefi de catedră și de comisii, responsabili cu perfecţionarea, responsabil comisie programe comunitare și europene Dosar cu ofertele de formare ale diferitelor instituţii și informarea cadrelor didactice la avizierul din cancelarie, site-ul CNI si ANFDCP
Aplicarea sistemului de perfecționare prin credite profesionale transferabile Nominalizarea celor mai valoroase și competente cadre didactice din școală la cursurile de perfecționare (gratuite) la nivelul disciplinei și la cursurile de formare Sem. I + II

Conform ofertei de formare

Responsabili cu

perfecţionarea Director, Dir. adj.,

CP și CA

Legislaţie specifică, furnizori acreditaţi Oferta furnizorului de pregătire

 

  Propunerea pentru obținerea gradațiilor de merit Sem. II Sindicat, Director, Dir.

adj., CP și CA

Metodologii MEC
Implicare/Participare; Participarea cadrelor didactice și a conducerii școlii în programe de instruire în domeniul legislației școlare Sem. I + II Director, Dir. adj. Oferta de formare
Organizarea concursurilor / interviurilor pentru ocuparea posturilor didacticeauxiliare și nedidactice Sem. I + II Director, lider sindical și șefii de

compartimente

Normative în vigoare
Organizarea atestatului profesional în învăţământul liceal Sem. II Catedra de informatică și limbi străine Legislaţie specifică
Formare/Dezvoltare profesională; Asigurarea cunoașterii în rândul cadrelor didactice a reglementarilor în vigoare privind cariera didactica și etapele formarii profesionale: stagiatura, definitivat, grad II, grad I, doctorat, perfecționare periodica obligatorie, evoluție în ierarhie, recunoașterea gradelor didactice Sem. I + II Director, Dir. adj., responsabil cu perfecţionarea Norme legale, programe oficiale
Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare în specialitate Conform ofertei Responsabil cu perfecţionarea, formatori, metodiști CCD Oferta CCD, alte

Instituţii

Rezolvarea conflictelor;  Rezolvarea cu abilitate și discreție a diferitelor situații conflictuale care pot apărea între cadrele didactice, între profesorii de specialitate si conducerea unităţii sau între elevi și profesori pentru asigurarea unui climat de munca eficient Sem. I + II Director, Director adj., lider de sindicat și CA Comunicare instituțională
 Revolvarea contestațiilor prin receptare, cercetare și soluționare conform legislației Sem. I + II Director, Director adj., lider de sindicat și CA Legislație și comunicare instituțională

 

Indicatori de performanță:

 • Varietatea ofertei; Date statistice;  
 • Respectarea standardelor și a procedurilor;
 • de proceduri inițiate si realizate; Nr. de proceduri revizuite;
 • Nr de cursuri susținute;
 • Nr de participanți la activitățile de formare continuă;
 • Bază de date actualizată privind situaţia formării resurselor umane în anul școlar anterior
 • Legalitate;
 • Număr participanți, rezultate;
 • Punctaj minim;
 • Atingerea standardelor;
 • Statistici participanți la grade;
 • Procese verbale de la instructaje; Rapoarte de audit;
 • Baza de date cu situaţia formării o dată la cinci ani a cadrelor didactice, conform metodologiilor în vigoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul: RESURSE MATERIALE;

 

 

 O.13. Dezvoltarea culturii organizaționale.

  O.14. Implicarea cadrelor didactice în activități extrașcolare pentru motivarea și creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor educație ;

Obiective derivate:

 1. Stabilirea priorităţilor privind necesarul de investiţii pentru realizarea de reabilitări și dotări pentru creșterea calității în educaţie .
 2. Fluidizarea fluxului informațional dintre liceu, M.E.C., I.S.J., C.C.D. și alte instituții
 3. Managementul eficient al resurselor materiale care să asigure creșterea calităţii și eficienţa activităţii în învăţământ

 

Funcţii Activităţi Resurse de timp Resurse umane Resurse materiale
Proiectare Asigurarea funcţionalităţii reţelei interne de calculatoare a școlii Sem. I + II Director, inginer de sistem Logistica
Efectuarea analizei privind necesarul de reparații curente Semestrial Director, adm. financiar și  adm. patrimoniu Situaţii
Efectuarea analizei privind stadiul lucrărilor de reparații și investiții Semestrial Director, adm. financiar și adm. patrimoniu Logistica, situaţii, raportări
Elaborarea unui plan privind asigurarea cu tipizate, cataloage, carnete de note ș.a.m.d. Sem. I Director, adm. financiar și secretariat Situaţii, logistica, legislaţia în domeniu
Elaborarea unui plan privind asigurarea cu diplome, certificate, atestate, acte de studiu Sem. II Director, adm. financiar și secretariat Situaţii, logistica, legislaţia în domeniu
Elaborarea proiectului de buget și a proiectului de achiziții și dotări cu mobilier școlar și tehnologie de ultimă generație; Octombrie  2021 Director, adm. financiar, consiliu de administrație Logistica și legislaţia în domeniu

 

Organizare Valorificarea, actualizarea si exploatarea bazelor de date Sem. I + II Director, Dir. adj., serviciul informatizare Baze de date și logistica
Procurarea rechizitelor gratuite a pentru elevii în cauza la începutul anului școlar Sem. I Director, adm. financiar și serviciul informatizare Logistica, legislaţia în domeniu
Stabilirea priorităţilor în vederea repartizării fondurilor, a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar Anual Director, adm. financiar, consiliu de administrație Logistica, legislaţia în domeniu
Identificarea surselor extrabugetare de finanțare prin promovarea programelor specifice Sem. I + II Director, adm. financiar, consiliu de administrație Logistica, legislaţia în domeniu
Coord/

Monitorizare;

Predarea situațiilor privind alocația de stat pentru copii și acordarea burselor

 

Sem. I + II

 

Serviciul adm. financiar și resurse umane

 

Bugetul și legislaţia

 

 

 

Control/

Evaluare;

Urmărirea alocării fondurilor extrabugetare după priorităţi în scopul asigurării condițiilor materiale necesare Sem. I + II Director, adm. financiar Reglementări legale
Motivare; Urmărirea modului de acordare a burselor de merit conform legislației în vigoare Sem. I Director, adm. financiar Reglementări legale
Achiziționarea de tehnică de calcul performantă pentru serviciile cheie și alte aparate moderne necesare activităţii Sem. I + II Director, adm. financiar Reglementări legale și buget
Formare profesională; Asigurarea participării la cursuri de management financiar si alte perfecționări în domeniu pentru personalul nedidactic si didactic auxiliar

 

Anual

 

Director, adm. financiar, responsabil perfecţionare

 

Oferta de formare

 

 

 

 

Indicatori de performanţă:

 • Respectarea termenelor;
 • Respectarea legii, date cantitative;
 • achiziții si tipul lor;
 • Date calitative si cantitative;
 • cursuri, nr. participanți, rezultate;

 

 

Domeniul: PARTENERIATE ȘI PROGRAME;

 

 

O.15. Dezvoltarea culturii organizaționale.

  O.16. Implicarea cadrelor didactice în activități extrașcolare pentru motivarea și creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor educației;

  Obiective derivate:

 1. Dezvoltarea unui parteneriat educativ eficient prin consultarea și implicarea elevilor, colaborarea cu factori educaţionali locali și regionali, atragerea părinţilor, precum și prin fructificarea experienţei europene;
 2. Coordonarea și organizarea proiectelor de parteneriat
 3. Colaborarea cu instituții guvernamentale abilitate în derularea de proiecte și programe comune

4.Crearea condițiilor necesare încheierii de parteneriate între școala noastră și comunitatea locala, organizații non-guvernamentale, companii etc.

 

 

Funcţii Activităţi Resurse de timp Resurse umane Resurse materiale
Proiectare Coordonarea si evaluarea derulării proiectelor de parteneriat local/național/european; Permanent Director, Dir. adj., cadre didactice implicate Proiecte și rapoarte de  colaborare
Planificarea colaborării scolii cu politia, pompierii, instituții culturale;  Sem. I Director, Dir. adj., consilier educativ Legislaţie specifică protocoale
Realizarea proiectelor in parteneriat școala-comunitate, mass media locală și regională; Sem. I + II Director, Dir. adj., consilier educativ Legislaţie și comunicare
Organizare; Colaborarea cu alte instituții, asociații, organizații nonguvernamentale în domeniul activităţii educative si extrașcolare: Muzeul Banatului Montan; CCD Caraș Severin, Forumul Democrat German, Biblioteca ”Alexander Tietz”; Conform

calendarului propriu

Dir. adj., consilier educativ Calendar activităţi
Procurarea de materiale informative privind oportunitățile încheierii de diverse parteneriate Permanent conf.

propunerilor

Director, Dir. adj. Logistica
Realizarea programelor specifice din domeniul integrării europene, accesarea proiectelor din Programul Erasmus+; Conform calendarului propriu Dir. adj.,  consilier educativ Logistica
Monitorizarea programelor guvernamentale Sem. I + II Director, Dir. adj., consilier educativ Calendar activităţi

 

Coord.

Monitorizare

Colaborarea cu ISJ in inițierea, derularea si monitorizarea proiectelor școlare Permanent Director, Dir. adj., consilier educativ Programele existente
Colaborarea cu Primăria Municipiului Reșița, pentru finanțarea si derularea proiectelor interne ale CNDTR; Permanent Director, Dir. adj., consilier educativ Programele existente
Colaborarea cu sindicatul FSLI in vederea respectării legislației muncii Sem. I + II Director, CA, sindicat Legislaţie specifică
Control/

Evaluare;

Elaborarea către ISJ a rapoartelor privind activitatea unităţii in domeniul proiectelor si programelor, acestea urmând a fi aduse la cunoștința părinților si elevilor unităţii Conform

calendarului

Director, consilier educativ Legislaţie specifică
Motivare; Identificarea si valorificarea eficienta a resurselor comunităţii Sem. I + II Director, Dir. adj., cadre didactice, consilier educativ Planuri de colaborare
Atragerea de sponsori, oferte de servicii, activităţi practice de autofinanțare Sem. I + II Director, Dir. adj., cadre didactice, consilier educativ Lista sponsorilor
Stimularea colectivelor de părinţi si a consiliului reprezentativ al părinților in rezolvarea problemelor scolii Sem. I + II Director, Dir. adj., cadre didactice, consilier educativ Planuri de colaborare
Implic/

Participare;

Valorificarea ofertei educaționale a organizațiilor non-guvernamentale, materializate prin programe specifice Sem. I + II Director, Dir. adj., cadre didactice, consilier educativ Oferta educaţională a organizaţiilor
Participarea la activităţile extracurriculare înscrise în calendarul M.E.C. pentru anul școlar 2021-2022;

 

Conform

calendarului

 

Director, consilier educativ

 

Conform specificărilor

MEC

 

Organizarea si participarea la întâlniri cu diverși factori sociali interesați în stabilirea de parteneriate si programe comune la nivel european  Sem. I + II Director, consilier educativ În funcţie de fiecare activitate în parte

 

Dezvoltare

Formare profesională,

personală;

Organizarea de cursuri sau forme de pregătire pentru satisfacerea nevoilor exprimate de personalul unităţii

 

 

 

 

 Sem. I + II Director, Dir. adj., consilier educativ Legislaţie și oferta de program
Stimularea cadrelor didactice si a personalului de conducere in aplicare pentru formările Sem. I + II Director,

consilier educativ

 

Legislaţie și oferte de

Programe

 

Rezolv/Negocierea

Conflictelor;

Negocierea celor mai avantajoase condiții de sprijin comunitar Sem. I + II Director, consilier educativ Comunicare

Interinstituţională

 

Rezolvarea amiabila a eventualelor conflicte între școala și comunitate Sem. I + II Director, consilier educativ Comunicare

Interinstituţională

 

 

Indicatori de performanţă:

 • Calitate, atingerea standardelor propuse; Calitatea parteneriatelor;
 • Numărul programelor, participanți;
 • Aplicarea strategiei M.E.C. Legalitate;
 • Rezultatele monitorizărilor;
 • Unităţi școlare implicate;
 • parteneri implicați, rezultate calitative și cantitative
 • elevi participanți la proiecte Nr. elevi inițiatori de proiecte Nr. de proiecte inițiate de elevi

 

Domeniul: RELAȚII COMUNITARE ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ;

O.17.Dezvoltarea parteneriatelor locale, naţionale şi internationale, stabilirea de parteneriate în domeniul protecţiei mediului, absenteismului/abandonului școlar;

O.18.promovarea școlii în comunitatea locală, creșterea gradului de încredere în echipa managerială, colectivul de cadre, angajații școlii;  

 

 

Funcţii Activităţi Resurse de timp Resurse umane Resurse materiale
Proiectare Chestionare de impact privind imaginea școlii în comunitate; Martie-mai ; Director, Dir. adj., cadre didactice implicate Proiecte și rapoarte de  colaborare
Planificarea colaborării scolii cu ONG, Asociația părinților din ”Diaconovici-Tietz”;  Sem. I Director, Dir. adj., consilier educativ Legislaţie specifică protocoale
Realizarea unui plan de acțiune, adaptat contextului socio economic; Sem. I + II Director, Dir. adj., consilier educativ Legislaţie și comunicare
Organizare; Colaborarea cu alte instituții, asociații, organizații nonguvernamentale în domeniul activităţii educative si extrașcolare: Muzeul Banatului Montan; CCD Caraș Severin, Forumul Democrat German, Biblioteca ”Alexander Tietz”; Conform

calendarului propriu

Dir. adj., consilier educativ Calendar activităţi
Elaborarea de materiale informative, filme de prezentare, fleiere; Permanent conf.

propunerilor

Director, Dir. adj. Logistica
Participarea la evenimentele organizate în cadrul comunității Reșița: dezbateri, manifestări artistice, sportive, umanitare; Conform calendarului propriu Dir. adj.,  consilier educativ Logistica
 

 

Coord.

Monitorizare

Colaborarea cu Primăria Reșița, ONG ”Nevo Parudimos”, Centrul de Voluntariat ”Mansarda”; Conf. Calendarului de activ. Director, Dir. adj., consilier educativ Programele existente
 
 
Control/

Evaluare;

Reuniuni periodice  de lucru, cu reprezentanții Asociației părinților din CNDTR Conform

calendarului

Director, consilier educativ Legislaţie specifică
Motivare; Identificarea si valorificarea eficienta a resurselor comunităţii locale, ca mijloc de organizare a activ didactice și extrașcolare; Sem. I + II Director, Dir. adj., cadre didactice, consilier educativ Planuri de colaborare
Stimularea colectivelor de părinţi si a consiliului reprezentativ al părinților in rezolvarea problemelor scolii Sem. I + II Director, Dir. adj., cadre didactice, consilier educativ Planuri de colaborare
Valorificarea ofertei educaționale a organizațiilor non-guvernamentale, materializate prin programe specifice Sem. I + II Director, Dir. adj., cadre didactice, consilier educativ Oferta educaţională a organizaţiilor

   

 

 

Director:                                                                                                                                                                             Director adj:

Prof. Florica MOLNAR                                                                                                                                                     Prof. Viorica GÂRTOI