Regulamentul de ordine interioara CNDT 2021

Spune mai departe...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nr.1289/08.10.2021

Validat  în şedinţa Consiliului Profesoral din data 23.09.2021

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data 24.09.2021

 

REGULAMENT  DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Colegiului Naţional  „DIACONOVICI -TIETZ” din Reşiţa

 

 

CUPRINS

Regulament de organizare și funcționare a Colegiului Național DIACONOVICI-TIETZ”

CAP.I  Dispoziții generale

CAP. II Comisii permanente care funcționează la nivelul CNDTR

CAP.III Resurse materiale și financiare

CAP. IV Dispoziții finale

Anexa 1   Regulament de organizare internă

Secțiunea I – Personalul didactic, didactic auxiliar și dedidactic

Secțiunea II – Elevii

Secțiunea III – Dispoziții finale

Anexa 2 Transferul elevilor

Anexa 3  Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație

Anexa 4 Codul de etica si conduita

Anexa 5  Organigrama

Anexa 6  Contractul educațional

Anexa 7  Regulament privind modul de utilizare al microbuzelor de transport elevi

Anexa 8  Cerere învoire elev

Anexa 9 Cerere învoire cadru didactic

 

 

 CAP. I  DISPOZIŢII GENERALE

 

ART. 1.

(1) Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa, denumit în continuare CNDTR, este unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică (PJ) şi are următoarele elemente definitorii:

act de înfiinţare: OMENCS 4925/23.06.2016

are sediu la adresa : Str. Mihai Viteazu, Nr.34 , Reşiţa, jud. Caraş-Severin, România

cod de identitate fiscală (CIF) : 12908280

cont în Trezoreria Statului

ştampilă cu stema României, cu numele ministerului de resort şi cu denumirea:

Colegiul Naţional „Diaconovici -Tietz” Reşiţa

Cod SIRUES: 425523

CNDTR este ordonator terţiar de credite.

Serviciile educaţionale oferite de CNDTR se desfăşoară în limba română și în limba germnă.

Regulament de organizare internă al Colegiului Naţional „Diaconocici -Tietz” anexa 1

Regulament de organizare şi funcţionare al CA al Colegiului Naţional „Diaconovici-Tietz” anexa 2

Codul de etică şi conduită a personalului din Colegiul Naţional  „Diaconovici-Tietz” anexa 3

Organigrama Colegiul Naţional ’’Diaconovici-Tietz” anexa 4

Circumscripţia şcolară deservită de CNDTR în anexa 5

Contractul educaţional (model)al CNDTR cu părinţii/tutorii legali anexa 6

Defalcarea punctajelor pentru indicatorii de performanţă în cazul fişelor de autoevaluare / evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare din CNDTR anexa 7

Regulamentul de transport în cont propriu cu microbuzul şcolar al CNDTR anexa 8

 

ART. 2.

CNDTR îşi desfăşoară întreaga activitate pe baza:

prevederilor Legii nr. 1/2011 şi a actelor administrative cu caracter normativ ce decurg din executarea prevederilor legii sus-menţionate, a ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;/Statutul personalului didactic;Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin O.M. Ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare- Metodologia-cadru, din 30 august 2021 de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ORDINUL nr. 5.154 din 30 august 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 887 din 15 septembrie 2021;

Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare.

Contractul Colectiv de Munca 2017, 8347/20.02.2017, Ministerul Educației

ART. 3.

CNDTR şcolarizează preşcolari şi elevi în următoarele nivele de învăţămînt:

învățământ prerșcolar (grădiniță) – nivel 0 ISCED

învăţământ primar tradiţional – nivel 1 ISCED

învăţământ secundar inferior (gimnazial) – nivel 2 ISCED

învăţământ secundar superior (liceal teoretic) – nivel 3 ISCED

învățământ cu predare în limba germană maternă (nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceeal);

 

Principalele atribuţii ale CNDTR sunt:

aplică planurile cadru conform nivelului de învăţământ, filierei şi specializării pentru clasele care funcţionează în unitate;

aplică politicile şi strategiile educaţionale ale ministerului de resort la nivelul unităţii şcolare;

desfăşoară activităţi de predare-învăţare-evaluare cu respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă şi a programelor şcolare aprobate pentru fiecare disciplină de învăţământ;

desfăşoară activităţi culturale şi cu caracter educativ cu şi pentru elevi şi preşcolari;

 

 

ART. 5.

Principiile care guvernează activitatea CNDTR sunt:

(1) principiul echităţii – în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;

(2) principiul calităţii – în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale;

(3) principiul eficienţei – în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente;

(4) principiul răspunderii publice – în baza căruia şcoala răspunde public de performanţa ei;

(5) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;

(6) principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare;

(7) principiul respectării dreptului la opinie al elevului ca beneficiar direct al sistemului de învăţământ.

(8) principiul participării şi responsabilităţii părinţilor;

(9) principiul incluziunii sociale;

(10) principiul asigurării egalităţii de şanse;

(11) principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilor culturale ale poporului român;

(12) principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase;

(13) principiul transparenţei – concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora;

(14) principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi doctrine politice;

(15) principiul promovării educaţiei pentru sănătate, inclusiv prin educaţia fizică şi prin practicarea activităţilor sportive.

 

ART. 6.

Educaţia oferită de CNDTR are ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblul multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru:

(1) împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii; (2) educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

(3) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate;

(4) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile;

(5) formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural;

(6) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile morale şi civice şi a respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural.

 

ART. 7.

(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, CNDTR colaborează cu asociaţiile reprezentative ale profesorilor, structurile asociative reprezentative ale părinţilor, structurile asociative ale şcolilor de stat, particulare şi confesionale, Consiliul Minorităţilor Naţionale, sindicatele reprezentative din învăţământ, asociaţiile reprezentative ale elevilor, autorităţile administraţiei publice, mediul de afaceri şi organizaţiile neguvemamentale finanţatoare care susţin programe educative/federaţii ale furnizorilor de servicii sociale, instituţii de învăţământ superior şi cu alţi factori abilitaţi.

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizaţiile sindicale, consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii agenţilor economici implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea instruirii practice a elevilor.

ART. 8.

(1) Structura de personal şi organizarea acestuia sunt stabilite prin organigrama CNDTR prezentată în anexă 1, la prezentul regulament, parte integrantă a acestuia, prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare.

Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către Consiliul de administraţie şi se înregistrează ca document oficial la secretariatul unităţii de învăţământ.

 

ART. 9.

(1) Proiectul anual de încadrare al CNDTR este propus de director. În alcătuirea acestuia directorul ţine cont de:

 • planurile cadru în vigoare
 • respectarea legislaţiei specifice
 • resursele materiale şi umane de care dispune şcoala
 • principiul continuităţii
 • necesitatea încadrării în costurile standard
 • solicitările elevilor şi ale părinţilor acestora
 • performanţele obţinute de cadrele didactice cu elevii claselor la care predau
 • modul în care cadrele didactice şi-au îndeplinit atribuţiile prevăzute în fişa postului în anul şcolar precedent
 • asigurarea încadrării titularilor în conformitate cu pregătirea de specialitate şi cu respectarea prevederilor legale

Proiectul anual de încadrare se discută în cadrul comisiilor metodice / catedrelor care funcţionează la nivelul CNDTR. In urma acestor discuţii, în baza unor propuneri argumentate, se pot aduce modificări cu acordul cadrelor didactice implicate. în cazul în care nu există acordul cadrelor implicate decizia aparţine directorului, în urma consultării şefului de comisie metodică/catedră.

Proiectul anual de încadrare se dezbate în Consiliul profesoral şi se avizează conform de către acesta. Hotărârea se ia prin vot deschis, cu majoritate simplă.

Proiectul anual de încadrare avizat conform de către Consiliul profesoral se înaintează spre aprobare Consiliului de administraţie. Hotărârea se ia prin vot secret cu numărul de voturi prevăzut pentm cazurile care privesc angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului unităţii.

 

ART. 10.

(1) CNDTR este condus de Consiliul de administraţie, de director şi după caz de directorii adjuncţi.

Consiliul de administraţie al CNDTR se organizează şi funcţionează în baza unui regulament

propriu, elaborat şi aprobat de acesta, prevăzut în anexa 2 la prezentul regulament şi parte integrantă a acestuia.

Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu prevederile prezentului regulament şi cele ale contractului de muncă aplicabil.

Atribuţiile şi responsabilităţile directorilor adjuncţi sunt stabilite prin decizie a directorului, prin hotărâri ale consiliului de administraţie sau derivă din calitatea pe care o au în diversele comisii cu caracter permanent care funcţionează la nivelul CNDTR.

 

 

 

ART. 11.

(1) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 22 din OMEN 5115/2014, directorul emite decizii şi note de serviciu.

Directorul poate delega, prin decizie, o parte din atribuţii şi responsabilităţi către directorii adjuncţi sau către alţi angajaţi CNDTR. Pentru atribuţiile şi responsabilităţile delegate răspunderea revine în întregime personelor nominalizate.

Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi prezidează şedinţele acestuia.

Directorul este preşedintele consiliului de administraţie şi prezidează şedinţele acestuia.

Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general

 

ART. 12.

(1) Directorul este ajutat în activitatea sa de către directorii adjuncţi. CNDTR are normate două posturi de director adjunct.

Directorii adjuncţi exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia. Sfera de competenţă şi responsabilităţile fiecărui director adjunct sunt stabilite prin decizie de către directorul CNDTR.

Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul unităţii de învăţământ.

 

ART. 13.

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic din CNDTR este organizat în următoarele compartimente de specialitate:

(1) Compartimentul financiar-contabil care cuprinde: administrator financiar – contabil şef

(2) Compartimentul secretariat-arhivă care cuprinde: secretară şef secretară

(3) Compartimentul tehnic-administrativ care cuprinde: administrator finaciar

(4) Compartimentul didactic care cuprinde: bibliotecar, laborant, mediator şcolar

(5) Patrimoniu îngrijitoare și muncitor de întreţinere

 

ART. 14.

Gestiunea resurselor materiale ale CNDTR se realizează prin intermediul administratorului financiar – patrimoniu care coordonează activitatea personalului nedidactic. Activităţile din domeniul financiar-contabil sunt realizate de către un administrator financiar – contabil şef.

 

ART. 15.

În vederea desfăşurării activităţii în condiţii de transparenţă, imparţialitate şi eficienţă, personalul din CNDTR are obligaţia de a respecta principiile fundamentale şi normele de conduită profesională şi morală stabilite de Codul de etică şi conduită a personalului din CNDTR prevăzut în anexa 3 la prezentul regulament şi parte integrantă a acestuia.

 

ART. 16.

Compartimentul financiar-contabil are următoarele atribuţii: gestionează lucrările care intră în aria de competenţe stabilite prin fişa postului; aplică normele, hotărârile Guvernului, instrucţiunile Ministerului Finanţelor Publice şi ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, precum şi măsurile stabilite la nivelul inspectoratelor şcolare şi autorităţilor locale de către personalul cu atribuţii în domeniu, în ceea ce priveşte exerciţiul financiar al CNDTR; întocmeşte financiar-contabil bugetul de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, precum şi toate lucrările de planificare financiară la nivelul CNDTR; întocmeşte lucrările pentru finanţare şi realizează toate operaţiunile financiar-contabile la nivelul CNDTR; efectuează plăţi în limitele creditelor aprobate şi ale disponibilului existent; realizează evidenţe contabile la zi privind operaţiunile financiar-contabile; asigură evidenţa bunurilor aflate în gestiunea CNDTR; exercită, conform legii, controlul preventiv asupra cheltuielilor proprii şi a cheltuielilor centralizate ale CNDTR; întocmeşte dările de seamă contabile ale CNDTR; verifică gestiunile, pentru patrimoniul propriu, organizează, ţine evidenţa şi urmăreşte debitorii litigioşi şi lichidarea creditelor; angajează, în condiţiile legii, transferul de bunuri între CNDTR către alte instituţiile publice; analizează şi supune spre aprobare casarea bunurilor uzate moral şi fizic, la propunerea comisiei de casare; colaborează cu compartimentul secretariat pentru stocarea şi actualizarea informaţiilor; acordă asistenţă angajaţilor CNDTR în ceea ce priveşte problemele financiar-contabile; îndeplineşte alte servicii care derivă din legi, hotărâri ale Guvernului, ordine şi instrucţiuni ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi ale Ministerului Finanţelor Publice; exercită controlul preventiv propriu asupra operaţiunilor financiare în condiţiile legii; monitorizează finanţarea de bază a CNDTR; avizează documentele care atrag răspunderea patrimonială şi financiară a CNDTR; colaborează activ la întocmirea, completarea şi actualizarea Registrului pentru managementul riscurilor; dezvoltă şi utilizează canalele de comunicare cu ISJ Caras-Severin, autorităţile locale, administraţia financiară a municipiului Reşiţa; asigură liberul acces la informaţiile de interes public; întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate; sprijină activitatea responsabilului cu achiziţiile publice din cadrul CNDTR cu informaţii specifice funcţie de natura achiziţiei (la întocmirea caietului de sarcini, caracteristici ale produselor, serviciilor, etc.); întocmeşte planul propriu de achiziţii în vederea întocmirii planului anual de achiziţii publice al CNDTR. Acesta se elaborează ţinând cont de necesităţile obiective de produse şi servicii, în funcţie de gradul de prioritate şi calendarul acţivităţilor anuale. Propunerile se înaintează în scris, anual, în cursul primei săptămâni a lunii decembrie. Programul de achiziţii se poate modifica şi completa în funcţie de asigurarea surselor de finanţare numai cu aprobarea Consiliului de administraţie şi avizul compartimentului financiar-contabil.

 

ART. 17.

Compartimentul secretariat-arhivă are următoarele atribuţii: gestionează lucrările care intră în aria de competenţe stabilite prin fişele individuale ale posturilor; asigură fluxul informaţional în interiorul CNDTR; asigură acţiuni de inventariere, îndosariere, depozitare şi conservare a documentelor din arhivă; asigură securitatea documentelor şi a sigiliului instituţiei, conform prevederilor legale în vigoare; organizează programul de audienţe al directorului/directorilor adjuncţi; monitorizează fluxul documentelor şi al corespondenţei la nivelul CNDTR, atât în format letric cât şi în format electronic; realizează activităţi de relaţii cu publicul şi protocol; întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului; gestionează împreună cu alte persoane numite prin decizie a directorului baza de date SIIIR la nivelul CNDTR; asigură comunicarea cu alte departamente externe: unităţi de învăţământ din reţea, ISJ Caraş- Severin, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, autorităţile locale, etc.; monitorizează fluxul documentelor şi al informaţiilor în sistem electronic, la nivelul CNDTR; monitorizează apariţia legislaţiei aplicabile în învăţământ precum şi în domeniul salarizării şi normării personalului din învăţământ; sprijină indeplinirea atribuţiilor comisiei pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, comunicând necesităţile şi priorităţile departamentelor/serviciilor in vederea intocmirii planului anual de achiziţii publice, colaborând, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate, în contextul aplicării procedurilor de atribuire întocmeşte planul managerial anual propriu şi raportul de anual activitate; întocmeşte statul de personal al CNDTR, şi îl înaintează pentru aprobare anuală de către Consiliul de administraţie şi spre validare de către ISJ Caraş-Severin ori de câte ori este nevoie; întocmeşte statele de plată pentru personalul propriu al CNDTR; completează REVISAL; respectă prevederile legale în raporturile de muncă, în salarizarea personalului angajat din aparatul propriu al CNDTR şi acordă toate drepturile cuvenite angajaţilor în baza hotărârilor Consiliului de administraţie, a deciziilor directorului şi a legislaţiei în vigoare; asigură liberul acces la informaţiile de interes public; întocmeşte planul propriu de achiziţii în vederea întocmirii planului anual de achiziţii publice al CNDTR. Acesta se elaborează ţinând cont de necesităţile obiective de produse şi servicii, în funcţie de gradul de prioritate şi calendarul activităţilor anuale. Propunerile se înaintează în scris, anual, în cursul primei săptămâni a lunii decembrie. Programul de achiziţii se poate modifica şi completa în funcţie de asigurarea surselor de finanţare numai cu aprobarea Consiliului de administraţie şi avizul compartimentului financiar-contabil.

 

ART. 18.

Compartimentul tehnic-administrativ are următoarele atribuţii: dezvoltă şi modernizează baza didactico-materială a CNDTR; analizează şi centralizează necesarul materialelor de secretariat, administraţie şi gospodăreşti, de combustibil, de energie termică şi electrică pentru CNDTR; achiziţionează şi întreţine bunurile din dotarea CNDTR, conform prevederilor legale; elaborează documentaţiile tehnice pentru lucrările aprobate pentru CNDTR; organizează activităţile de licitaţie pentru adjudecarea proiectelor şi executarea lucrărilor la noile obiective, precum şi achiziţiile publice de bunuri pentru CNDTR; controlează executarea în bune condiţii a lucrărilor prevăzute în programul de investiţii ai CNDTR; organizează activităţile de recepţie a obiectivelor realizate ce se pun în funcţiune pentru CNDTR; întocmeşte şi păstrează cărţile tehnice ale construcţiei pentru obiectivele de investiţii recepţionate; întocmeşte evidenţa patrimoniului CNDTR şi păstrează documentele legale care atestă apartenenţa obiectivelor de patrimoniu; informează Consiliul de administraţie despre toate acţiunile întreprinse privind problemele legate de patrimoniul CNDTR;exercită atribuţiile compartimentului intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică conform procedurilor legale în vigoare; dezvoltă şi utilizează canalele de comunicare cu alte departamente externe: unităţi de învăţământ din reţea, I.S.J. Caraş-Severin, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, autorităţile locale, etc.; gestionează baze de date cu caracter specific activităţii compartimentului; colaborează cu Compartimentul financiar-contabil pentru realizarea execuţiei bugetare, decontarea lucrărilor de investiţii, elaborarea bugetului propriu al CNDTR; responsabil SEAP  achizitii si servicii pubice asigură liberul acces la informaţiile de interes public; întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului; întocmeşte planul propriu de achiziţii în vederea întocmirii planului anual de achiziţii publice al CNDTR. Acesta se elaborează ţinând cont de necesităţile obiective de produse şi servicii, în funcţie de gradul de prioritate şi calendarul activităţilor anuale. Propunerile se înaintează în scris, anual, în cursul primei săptămâni a lunii decembrie. Programul de achiziţii se poate modifica şi completa în funcţie de asigurarea surselor de finanţare numai cu aprobarea Consiliului de administraţie şi avizul compartimentului financiar-contabil. Coordoneaza personalui nedidactic(intocmeste panificarea lunara a activitatiilor si foia colectiva de prezenta). Manager transport școlar

 

ART. 19.

Coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare (CPPESE)

(1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare (CPPESE) este un cadru didactic titular, ales de Consiliul profesoral, aprobat de către Consiliul de administraţie şi numit prin decizie a directorului pentru o perioadă de un an.

(2) CPPESE coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare şi extracurriculare la nivelul CNDTR, în colaborare cu asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvemamentali.

(3) CPPESE îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor strategiilor MENCŞ privind educaţia formală şi non-formală.

(4) CPPESE are următoarele atribuţii: coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din şcoală; avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei; avizează planificările pentru ora de Consiliere şi orientare; respectiv comisia diriginţilor elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare din CNDTR în urma consultării părinţilor şi a elevilor; colaborează cu comisiile care funcţionează în CNDTR şi elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenţie şi prevenire a absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, precum şi programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă; identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea acestora şi a părinţilor; analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul CNDTR, situaţia disciplinară a elevilor şi situaţia frecvenţei acestora la orele de curs; prezintă directorului CNDTR rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia; diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ; facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative; elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pe teme educative; propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul CNDTR; facilitează vizite de studii pentru elevii, în ţară şi străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional; este coordonatrul Comisiei pentru programe şi proiecte educative; coordonează activitatea Consiliului elevilor din CNDTR; coordonează activităţile care se desfăşoară în timpul săptămânii ’’Şcoala altfel”; diseminează în CNDTR Calendarul proiectelor educative la nivel naţional, judeţean şi local; facilitează activităţile cercurilor şi cluburilor elevilor care funcţionează în CNDTR; intocmeşte plan managerial anual şi raport de activitate semestrial/anual; avizează toate proiectele educative şcolare şi extraşcolare desfăşurate în CNDTR şi alcătuieşte o bază de date cu acestea; facilitează încheierea de parteneriate educaţionale şi alcătuieşte o bază de date cu acestea.

(5) Portofoliul CPPESE cuprinde cel puţin următoarele documente: oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare; planul Managerial anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare; planificarea calendaristică a activităţilor educative extraşcolare, inclusiv în perioada vacanţelor şcolare; programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare; programe educative de prevenţie şi intervenţie; modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare a elevilor; măsuri de optimizare a ofertei educative extraşcolare; rapoarte de activitate semestriale si anuale; documente care reglementează activitatea extraşcolară; rezultate deosebite ale elevilor şi cadrelor didactice obţinute la concursuri, festivaluri etc.; Calendarul proiectelor educative la nivel naţional, judeţean, local; evidenţa documentelor specifice primite de la I.S.J. Caraş-Severin; proiecte şi programe în parteneriat; Consiliului elevilor la nivel de şcoală; Comitetului de părinţi la nivel de şcoală;

 

 

Cap. II COMISIILE PERMANENTE CARE FUNCŢIONEAZĂ  LA CNDTR

 

ART. 20.

(1) în CNDTR funcţionează cu caracter permanent următoarele comisii;

Comisiei pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare,

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii;

Comitetul de sănătate şi securitate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;

Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă;

Comisia pentru curriculum;

Comisia pentru controlul managerial intern;

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;

Componenţa nominală a comisiilor cu caracter permanent care funcţionează la nivelul CNDTR este avizată iniţial de către Consiliul profesoral, aprobată de către Consiliul de administraţie şi apoi se emite decizia directorului CNDTR în acest sens.

Calitatea de membru în o comisie cu caracter permanent din CNDTR se consemnează în fişa postului, iar atribuţiile/responsabilităţile stabilite prin prezentul regulament completează fişa postului cadrului didactic respectiv.

 

 

ART. 21.

Comisia diriginţilor (CD)

(1) CD reprezintă forma de organizare a activităţii cadrelor didactice care îndeplinesc funcţia de diriginte. CD este numită anual, prin decizie a directorului CNDTR. Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu această responsabilitate;

(2) Activitatea CD este coordonată de Coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare (CPPESE). Acesta este ajutat în activitatea sa de către câte un responsabil pentru fiecare nivel de învăţământ (primar, gimnazial, liceal ), aleşi prin vot deschis de către membrii CD.

(3) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin semestrial sau de câte ori directorul ori membrii CD consideră că este necesar.

(4) Atribuţiile CD: Monitorizează parcurgerea la orele de dirigenţie a programei pentru Consiliere şi orientare. Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale, menite să conducă la atingerea obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar al elevilor; Stabileşte măsuri unitare pentru organizarea activităţilor de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi (graficul şi tematica şedinţelor cu părinţii, etc.) Asigura planificarea tezelor cu respectarea prevederilor legale, împreună cu responsabilii comisiilor metodice. Asigură canale de comunicare cu Consiliul reprezentativ al elevilor şi cu reprezentanţii părinţilor din CNDTR; Implementează şi elaborează standardele de calitate specifice activităţii de diriginte.

(5) Atribuţiile/responsabilităţile cadrelor didactice investite cu funcţia de diriginte sunt prevăzute în capitolul 2, secţiunea 2 din ROFUIP aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020 , cu modificările și completările ulterioare;

(6) Dosarul (portofoliul) dirigintelui cuprinde cel puţin următoarele documente:

 • Colectivul clasei;
 • Fişele de caracterizare psihopedagogică a fiecărui elev;
 • Componenţa nominală a Consiliului clasei;
 • Componenta comitetului de elevi pe clasa
 • Structura anului şcolar
 • Orarul clasei;
 • Programa pentru „Consiliere şi orientare”
 • Planificarea calendaristică (anuală şi semestrială) pentru ora de dirigenţie, avizata de CPPSE responsabilul comisie diriginti şi aprobată de director;
 • Activităţile extraşcolare strategie, planificare,organizare;
 • Tabel nominal privind opţiunile religioase ale elevilor;
 • Tabel nominal privind limbile modeme studiate de fiecare elev;
 • Disciplinele la care susţin lucrări scrise semestriale
 • Tabel nominal privind predarea-primirea mobilierului şcolar din sala de curs;
 • Tabel nominal privind predarea-primirea manualelor şcolare distribuite gratuit;
 • Tabel nominal privind elevii care fac naveta;
 • Tabel nominal privind elevii care beneficiază de burse sau alte forme de sprijin material;
 • Tabel cu elevii aflaţi în situaţii de risc (situaţie materială grea, orfani, familii monoparentale, părinţi plecaţi în străinătate, elevi care suferă de boli cronice, etc.);
 • Normele SSM, PSI şi SU aprobate pentru activitatea şcolară în CNDTR şi tabelele nominale privind prelucrarea acestor norme (înregistrate în secretariat);
 • Planificarea serviciului elevilor pe clasă;
 • Planificarea serviciului elevilor pe şcoală (dacă este cazul);
 • Analiza (în dinamică) a situaţiei la învăţătură;
 • Situaţia absenteismului/abandon şcolar;
 • Elevi cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară;
 • Situaţia elevilor problemă;
 • Componenta comitetul de părinţi;
 • Planificarea şedinţelor cu părinţii si a lectoratelor cu părinţii (înregistrată în secretariat);
 • Planificarea orelor la dispoziţia părinţilor
 • Procesele verbale de la şedinţele cu părinţii si lectoratele cu părinţii (înregistrate în secretariat);
 • Tabel cu absentele motivate medical/luna
 • Tabel cu absentele motivate de către parinti/semestru;
 • Motivările prezentate pentru absenţe;
 • Copii după scutirile medicale pentru ora de educaţie fizică;
 • Dovezi ale comunicării cu părinţii (scrisori, avize de exmatriculare, notificări privind numărul de absenţe sau acte de indisciplină), înregistrate în secretariat.

(7) Dosarul (portofoliul) comisiei metodice cuprinde cel puţin următoarele documente :

 • Decizia de constituire a comisiei;
 • Decizia de numire a CPPESE şi aresponsabililui comisiei metodica
 • Structura anului şcolar;
 • Programe pentru ’’Consiliere şi orientare” în vigoare;
 • Raportul de activitate pentru anul şcolar trecut;
 • Analiza de nevoi (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări) – în baza căreia se întocmeşte un grafic de activităţi;
 • Graficul orelor de dirigenţie
 • Graficul şedinţelor ce părinţii, la nivelul scolii
 • Graficul lectoratelor cu părinţii, la nivelul scolii
 • Componenta comitetului de elevi pe clasa, la nivelul scolii
 • Componenta comitetului de părinţi pe clasa, la nivelul scolii
 • Baze de date la nivelul CNDTR privind absenteismul, elevii în situaţii de risc, cazurile de indisciplină, elevii care fac naveta, etc.
 • Procedurile comisiei
 • Graficul semestrial al activităţilor comisiei metodice;
 • Procesele verbale de la şedinţele comisiei;
 • Referate susţinute în cadrul activităţilor comisiei;
 • Fişele de asistenţă, întocmite de responsabilul comisiei metodice cu prilejul asistenţelor efectuate membrilor comisiei;
 • Fişele de interasistenţă ;
 • Materiale suport;
 • Parteneriate, proiecte în derulare, în care sunt implicaţi membrii comisiei.

 

ART. 22.

Comisia pentru programe şi proiecte educative școlare și extrașcolare;(CPPESE)

(1) CPPE are următoarele atribuţii: de a gestiona la nivelul CNDTR toate programele şi proiectele educative; de a asigura logistic desfăşurarea programelor şi proiectelor educative aprobate de către CA;

de a sprijini şi încuraja cadrele didactice pentru implicarea în programe şi proiecte educative internaţionale, naţionale, judeţene şi locale; de a iniţia programe şi proiecte educative la nivelul CNDTR;

de a sprijini Consilierul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare (CPPESE) în coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii educative nonformale din CNDTR; de a gestiona împreună cu CPPESE activităţile desfăşurate în săptămâna ’’Şcoala altfel”; de a răspunde de organizarea şi desfăşurarea ’’Balului bobocilor”.

(2) CPPE este numită anual prin decizie a directorului, la propunerea Coordonatorului pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare, care este şi preşedintele acesteia.

(3) Comisia se întruneşte lunar şi adoptă hotărâri prin vot deschis cu majoritate simplă.

 

ART. 24.

Comisia pentru imagine și promovarea școlii;  (CIPS)

(1) CIPS acţionează pentru: creşterea notorietăţii şi construirea unei imagini pozitive în comunitate; întărirea imaginii CNDTR prin asigurarea unei comunicări instituţionale şi interinstrituţionale; construirea unui climat de încredere şi simpatie din partea societăţii civile; promovarea valorilor şcolii; crearea şi dezvoltarea de canale de comunicare cu părinţii, mass-media, ONG-uri, etc.; promovarea CNDTR prin mijloace informatice (pagini web, forum-uri, etc.).

(2) CIPS este numită anual prin decizie a directorului şi are următoarea componenţă:

Preşedinte : Director /director adjunct/Consilier pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare/cadru didactic cu experienţă.

Membrii: 4 cadre didactice, câte unul pentru învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.

24(3) CPI se întruneşte lunar la convocarea preşedintelui şi ia hotărâri prin vot deschis cu majoritate simplă.

(4) Atribuţiile/responsabilităţile CIPS sunt:

 • întocmeşte planul anual de promovare a imaginii CNDTR;
 • elaborează şi coordonează campania de promovare a ofertei educaţionale a CNDTR;
 • asigură informarea, participarea şi materiale informative pentru reprezentanţii mass-media pentru toate activităţile CNDTR (materialele transmise către mass-media trebuie să fie avizate de către director/director adjunct);
 • organizează zilele porţilor deschise;
 • zilele colegiului
 • organizează şi/sau asigură participarea reprezentanţilor CNDTR la acţiuni de promovare a experienţei ştiinţifice, didactice şi metodice;
 • monitorizează apariţiile în mass-media a activităţilor derulate în/de CNDTR;
 • elaborează raport semestrial/anual de activitate;
 • asigură accesul la informaţiile de interes public din CNDTR.

(5) Proceduri minimale ce trebuie elaborate:

Procedura privind accesul la informaţiile de interes public din CNDTR;

Procedura de comunicare cu mass-media;

Procedura de culegere a datelor pentru promovarea imaginii CNDTR.

Procedura de monitorizare a informaţiilor apărute în mass-media;

(6) Portofoliul CPI va cuprinde cel puţin următoarele documente:

 • Decizia de constituire a comisiei;
 • Planul anual de promovare a imaginii şcolii;
 • Procesele verbale de la şedinţele comisiei;
 • Dovezi ale activităţilor de promovare;
 • Lista reprezentanţilor mass-media şi datele de contact;
 • Lista documentelor de interes public;
 • Procedurile elaborate.

 

ART. 25.

Comisiei pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie și discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii;

(l) Comisiei pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie și discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii,  din CNDTR acţionează pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ, aprobată prin OMECT 1409/ 29.06.2007;

(2) Atribuţiile comisiei sunt:

 • identificarea principalelor forme ale violenţei în şcoală;
 • identificarea principalelor cauze generatoare ale violenţei în şcoală;
 • conceperea unor modalităţi de acţiune pentru prevenirea timpurie a violenţei;
 • prevederea unor modalităţi de reacţie rapidă şi echilibrată în cazul declanşării faptelor de violenţă;
 • promovarea dezvoltării de schimburi, dialoguri la toate nivelurile comunităţii pentru prevenirea şi combaterea actelor de violenţă în mediul şcolar;
 • susţinerea familiilor în ceea ce priveşte rolul lor în prevenirea şi combaterea actelor de violenţă în mediul şcolar.

(3) Comisia se organizează şi operează în baza următoarelor acte normative: Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENnr. 5115/2014; Strategia Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, Anexa la OMECT nr. 1409/27.06.2006; Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu completările şi modificările ulterioare; Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; Legea nr. 29/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; Legea nr. 272/21.06.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

(4) Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar este formată din:

 • preşedinte -directorul /director adjunct/cadru didactic -;
 • director adjunct/cadru didactic;
 • coordonatorul de proiecte şi programe educative;
 • 3 reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi de Consiliul Profesoral;
 • 1 reprezentant ai autorităţii publice locale;
 • 3 reprezentanţi ai asociaţiei de părinţi aleşi de Consiliul Reprezentativ al părinţilor;
 • 3 elevi (1 de gimnaziu şi 2 de liceu) aleşi de Consiliul Elevilor;

(5) Secretarul Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar va fi unul din reprezentanţii cadrelor didactice, ales de către membrii comisiei;

(6) Componenţa nominală a Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se stabileşte prin decizia directorului unităţii de învăţământ.

(7) Şedinţele Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar vor avea loc lunar. Convocarea membrilor la şedinţele Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se va realiza de către secretarul comisiei prin convocator sau prin e-mail. Hotărârile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar vor fi luate piin vot deschis cu 2/3 din voturile celor prezenţi.

(8) Atribuţii comisiei sunt:

 • elaborează şi adoptă anual, până la data de 30 septembrie, Planul operaţional al CNDTR privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar;
 • monitorizează şi evaluează modul de aplicare a Planului operaţional al CNDTR privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar;
 • pune în aplicare, la nivelul CNDTR, a prevederilor Planului cadru teritorial comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor/elevilor şi a personalului şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ;
 • urmăreşte modalităţile de aplicare a prevederilor legale, privind creşterea siguranţei în CNDTR;
 • colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu reprezentanţii poliţiei şi ai jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în CNDTR;
 • gestionează sistemul de comunicare între şcoală, autorităţi şi familie pentm identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali;
 • propune Consiliului de administraţie măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc şi a situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor/elevilor şi a personalului din CNDTR şi prevenirea delincventei juvenile în incinta şi în zonele adiacente CNDTR;
 • sesizează conducerea şcolii şi Comisia judeţeană pentm prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar în legătură cu fenomenele şi actele de violenţă constatate;
 • analizează cauzele fenomenelor şi actelor de violenţă constatate;
 • propune măsuri de prevenire şi combatere a actelor de violenţă;
 • centralizează lunar situaţiile de violenţă semnalate de către învăţători/diriginţi;
 • elaborează rapoarte privind securitatea preşcolarilor/elevilor din CNDTR;
 • elaborează semestrial un raport de activitate şi îl transmite Comisiei judeţene pentm prevenirea şi
 • combaterea violenţei în mediul şcolar.

(9) Portofoliul comisiei cuprinde cel puţin următoarele documente:

 • Decizia de numire a Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;
 • Componenţa nominală şi responsabilităţile membrilor;
 • Regulamentul Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;
 • Planul operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar;
 • Planificarea anuală a activităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;
 • Proiecte educaţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, avizate de conducerea şcolii/ ISJ/CJRAE;
 • Parteneriate încheiate cu instituţiile abilitate pentru derularea proiectelor educaţionale/activităţilor extracurriculare;
 • Rapoarte de la activităţile extracurriculare desfăşurate pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;
 • Tabele centralizatoare lunare privind situaţiile de violenţă la nivelul şcolii;
 • Fişele de înregistrare a cazurilor de violenţă;
 • Chestionare adresate elevilor/părinţilor/cadrelor didactice în scopul identificării formelor de agresivitate in şcoală, a cauzelor care o determină şi a măsurilor care se impun;
 • Rapoartele semestriale de activitate ale comisiei;
 • Procedurile elaborate

(10)Procedurile minimale care trebuie elaborate:

 

Procedura privind prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;

Procedura privind accesul în unitatea de învăţământ/paza şi protecţia elevilor.

 

ART. 26.

Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi abandonului şcolar (CFCAAS)

(1) CFCAAS are ca domeniu de activitate stabilirea modului de realizare a activităţilor de monitorizare, prevenire şi combatere a absenteismului şcolar, aplicarea prevederilor dispoziţiilor Legii 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece absenteismul alimentează insuccesul şcolar şi reprezintă un prim pas spre abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a sistemului de educaţie.

(2) Obiectivele CFCAAS sunt:

 • Investigarea fenomenului de absenteism şcolar – nivel, cauze, tendinţe;
 • Elaborarea şi aplicarea unui program de prevenire şi combatere a absenteismului;
 • Elaborarea unor instrumente de lucru standardizate (proceduri) privind prevenirea, monitorizarea, remedierea şi combaterea fenomenului absenteismului;
 • Monitorizarea absenţelor elevilor împreună cu profesorii diriginţi;
 • Aplicarea de chestionare privind fenomenul de absenteism elevilor şi părinţilor acestora;
 • Intervenţia cu ajutorul psihologului şcolar în aplicarea programului de prevenire şi remediere a fenomenului absenteismului la clasele de elevi cu un absenteism ridicat.

(3) CFCAAS este formată din mai mulţi membri, numiţi prin decizie a directorului pentru o perioadă de 1 an:

Preşedintele : un director adjunct/ cadru didactic

Membri:

consilierii şcolari

3 cadre didactice

(4) CFCAAS se întruneşte lunar sau la convocarea preşedintelui ori de câte ori este necesar.

Convocarea membrilor comisiei este făcută în scris, prin e-mail sau notă de serviciu, de către directorul adjunct/responsabilul acesteia. Hotărârile comisiei se iau prin votul deschis al membrilor.

(5) CFCAAS are următoarele atribuţii:

 • asigură cunoaşterea de către elevi şi profesori a prevederilor ROFUTP şi ROI;
 • urmăreşte aplicarea ROFUTP şi ROI pentru absenţe îh mod unitar, pentru toţi elevii;
 • monitorizează activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce priveşte gestionarea absenţelor şi aplicarea regulamentelor în vigoare;
 • verifică cataloagele, mapele diriginţilor, dosarele cu motivări şi scutiri, cât şi situaţia cererilor de învoire acordate prin Regulament;
 • monitorizează demersurilor întreprinse de consilierul educativ şi profesorii diriginţi pentru combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar;
 • elaborează „Planul de măsuri pentru limitarea absenteismului si prevenirea abandonului şcolar”
 • stabileşte sarcinile şi circuitul documentelor necesare activităţii de monitorizare, combatere şi prevenire a absenteismului şcolar;
 • identifică şi raportează punctele slabe la nivel de catedra şi de şcoală în ceea ce priveşte absenteismul;
 • colaborează cu toate comisiile educative ale şcolii şi autorităţile comunităţii locale (Poliţia de proximitate, jandarmeria, asociaţii şi ONG-uri) în cadrul proiectelor educative derulate.

(6) Preşedintele CFCAAS are următoarele atribuţii:

 • Elaborează planul managerial al comisiei;
 • Asigură conducerea operaţională a activităţilor comisiei;
 • Stabileşte sarcinile fiecărui membru al comisiei;
 • Asigură comunicarea cu conducerea şcolii şi profesorii diriginţi / învăţătorii / educatoarele;
 • întocmeşte, cu sprijinul membrilor comisiei, un raport anual de activitate al comisiei.

(7) Membrii CFCAAS au următoarele atribuţii:

 • Asigură realizarea activităţii procedurale, în conformitate cu normele legale in vigoare
 • îndeplinesc sarcinile stabilite de preşedintele comisiei;
 • Elaborează instrumentelor de lucru privind activitatea comisiei;
 • Elaborează, semestrial, un raport care să conţină referiri la absenteism si abandonul şcolar.

(8) Profesorul în centre şi cabinete de asistentă psihopedagogică din şcoală are următoarele atribuţii:

 • Realizează o bază de date cu elevii care prezintă risc prin prisma fenomenului absenteismului şcolar;
 • Planifică şi realizează întâlniri periodice cu diriginţii claselor pentru a identifica şi răspunde nevoilor acestora în prevenirea şi combaterea absenteismului;
 • Planifică şi realizează întâlniri periodice cu colectivele de elevi ale şcolii, pe diferite tematici solicitate/ problematica absenteismului şcolar;
 • Derulează programe de consiliere individuală / de grup a elevilor cu risc / absenteism şcolar, corelate nevoilor individualizate ale acestora;
 • Derulează programe de consiliere individuală / de grup cu părinţii elevilor cu risc de absenteism şcolar;
 • Elaborează chestionare aplicate elevilor si părinţilor.

(9) Portofoliul CFCAAS va conţine cel puţin următoarele documente:

 • Decizia de constituire a comisiei;
 • Regulamentul de luciu a comisiei;
 • Planul de măsuri pentru limitarea absenteismului si prevenirea abandonului şcolar;
 • Fişe de monitorizare a absenţelor;
 • Tabele cu elevii cu risc de absenteism si abandon şcolar;
 • Chestionare aplicate elevilor şi părinţilor;
 • Program al psihologului cu activităţi de intervenţie – prevenţie;
 • Rezultate ale aplicării programelor de intervenţie;’
 • Exemple de bune practică;
 • Procedurile elaborate.

(10) Proceduri minimale care trebuie elaborate de către CFCAAS sunt:

Procedură privind monitorizarea, prevenirea si combaterea absenteismului şcolar în Colegiul Naţional Diaconovici-Tietz Reşiţa”.

 

ART. 27.

Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii (CPCDP1)

(1) CPCDPI desfăşoară activităţi pentru implementarea în CNDTR a principiilor şcolii incluzive. In acest sens comisia acţionează pentru:

prevenirea şi eliminarea fenomenului de discriminare/segregare şcolară;

valorificarea diversităţii culturale.

(2) CPCDPI se organizează şi operează în baza următoarelor documente:

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENnr. 5115/2014;
 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMECT nr. 1.540/ 19 iulie 2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi;
 • Legea 61/2013 pentru modificarea OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 • Legea nr. 202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;
 • OMECT 1529/18.07.2007 privind dezvoltarea problematicii diversităţii în curriculum-ul şcolar;
 • Legea nr. 272/21.06.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

(3) CPCDPI este formată din:

 • Preşedinte: director adjunct/ cadru didactic
 • 3 reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi de Consiliul Profesoral;
 • Mediatorul şcolar
 • 1 reprezentant părinţilor/tutorilor sau susţinătorilor legali, ales de Consiliul Reprezentativ al părinţilor;
 • 1 reprezentant al elevilor (din clasele Xl-XII), ales de Consiliul Elevilor.

(4) Componenţa nominală a CPCDPI se stabileşte prin decizia internă a directorului CNDTR.

Şedinţele CPCDPI: vor avea loc semestrial sau ori de câte ori este necesar. La şedinţele CPCDPI sunt invitaţi să participe, acolo unde este posibil, în calitate de observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor non- guvemamentale cu activitate în domeniul drepturilor omului; convocarea membrilor la şedinţele CPCDPI se va realiza de către secretarul comisiei (ales din rândul cadrelor didactice) prin convocator sau prin e-mail.

(6) Hotărârile CPCDPI se iau prin vot deschis cu majoritate simplă. 27 (7) Atribuţiile generale ale CPCDPI sunt: elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive; colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul elevilor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, organizaţii nonguvemamentale în domeniul drepturilor omului şi alţi factori interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi a promovării interculturalităţii; propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al CNDTR, care să contribuie la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii; elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul CNDTR. Politica CNDTR, în acest sens, şi procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate şi să presupună atât sancţiuni, cât şi o abordare constructivă; identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de propuneri de soluţionare a acestora, consiliului de administraţie, directorului CNDTR sau consiliului profesoral, după caz; sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor şcolii incluzive; monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii; elaborarea şi monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul; elaborarea de proceduri specifice; elaborarea, anual, a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare şi/sau, după caz, segregare.

(8) Atribuţiile/responsabilităţile membrilor CPCDPI sunt:

Preşedintele: coordonează activitatea comisiei privind realizarea obiectivelor din Planul de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii;

monitorizează şi evaluează acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii; întocmeşte Planul anual de         acţiune pentru prevenirea şi combaterea

discriminării  şi promovarea interculturalităţii; elaborează planificarea semestrială a activităţilor pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii; elaborează, cu sprijinul membrilor comisiei, un raport anual care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare şi/sau, după caz, segregare.

Secretarul asigură circuitul informaţiilor/documentelor în cadrai comisiei şi în raport cu partenerii educaţionali; redactează procesele-verbale de la şedinţele comisiei;transmite către CA cazurile de încălcare de către personalul CNDTR sau de elevi a codurilor de conduită privind prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii, solicitând măsuri disciplinare;înregistrează la secretariatul CNDTR documentele emise de comisie; arhivează la sfârşitul anului şcolar documentele aflate în portofoliul comisiei.  Membru (cadra didactic):colectează, cu sprijinul cadrelor didactice din şcoală, informaţiile şi propunerile de activităţi privind prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii;diseminează în şcoală informaţiile referitoare la activitatea privind prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii şi solicită aprobarea directorului pentru diseminarea acestor informaţii în comunitate prin mass-media locală.

Membru (mediator şcolar): contribuie alături de asistenţii sociali şi lucrătorii sociali şi reprezentanţii autorităţilor locale, prin informare şi medierea comunicării, la asigurarea respectării drepturilor copilului din comunitate, în special a dreptului la educaţie;mediază comunicarea familiilor cu copii în situaţii de risc, cu sistemul de asistenţă socială, în vederea obţinerii drepturilor sociale conform legii, pentru a reduce neparticiparea şcolară datorită excluziunii sociale;consemnează cu acurateţe şi obiectivitate problemele educaţionale sau de altă natură care au ca efect asupra participării la educaţie a copiilor din comunitate, informând familiile despre rolul şcolii şi despre prevederile legale referitoare la participarea copiilor la educaţie;transmite şcolii toate datele colectate din comunitate, în scopul identificării soluţiilor optime pentru asigurarea accesului egal la educaţie al copiilor; contribuie la deschiderea şcolii către comunitate şi la promovarea caracteristicilor etnoculturale în mediul şcolar, prin implicarea în organizarea de activităţi cu părinţii/alţi membri ai comunităţii, organizarea de activităţi extracurriculare, etc.sprijină elaborarea planului de desegregare şcolară şi implementarea acestuia;

informează comisia şi conducerea şcolii despre eventualele încălcări ale drepturilor copilului şi sprijină demersurile acestora pentru soluţionarea situaţiilor respective.

Membru (părinte/tutore sau susţinător legal): colectează, cu sprijinul părinţilor, informaţiile şi propunerile de activităţi privind prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii;

diseminează în cadrul întâlnirilor cu părinţii informaţiile referitoare la activitatea privind prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii.

Membru (elev): colectează, cu sprijinul membrilor Consiliului Elevilor, informaţiile şi propunerile de activităţi privind prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii;

diseminează, în cadrul şedinţelor Consiliului Elevilor, informaţiile referitoare la activitatea privind prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii şi solicită aprobarea directorului pentru diseminarea acestor informaţii în comunitate prin mass- media locală.

(9) Portofoliul CPCDPI va cuprinde cel puţin următoarele documente:

Decizia de constituire CPCDPI;

 • Componenţa nominală şi responsabilităţile membrilor;
 • Regulamentul CPCDPI, elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Planul anual de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi
 • promovarea interculturalităţii;
 • Planificarea semestrială a activităţilor pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii;
 • Proiecte educaţionale pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi
 • promovareainterculturalităţii, avizate de conducerea şcolii/ ISJ/CJRAE;
 • Parteneriate încheiate cu instituţiile abilitate pentru derularea proiectelor educaţionale/activităţilor extracurriculare;
 • Rapoarte de la activităţile extracurriculare desfăşurate pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii;
 • Tabele centralizatoare semestriale privind situaţiile de discriminare la nivelul şcolii (dacă e cazul)
 • Rapoartele semestriale de activitate ale comisiei;
 • Procedurile elaborate.

(l0)Procedurile minimale care trebuie elaborate:

Procedura privind prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii în şcoală.

 

 

ART. 28.

Comisia internă de evaluare continuă (CIEC) (pentru învăţământul special integrat)

(1) Comisia internă de evaluare continuă pentru învăţământul special integrat, numită în continuare CIEC are ca domeniu de activitate evaluarea continuă a integrării elevilor din învăţământul special incluşi în învăţământul obligatoriu şi orientarea şcolară şi profesională prin intermediul instituţiilor acreditate. în acest sens CIEC acţionează pentru: identificarea şi orientarea elevilor din ciclul primar şi ciclul gimnazial către Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională de pe lângă Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă educaţională Caraş-Severin; evaluarea de etapă (semestrial şi anual) a progresului şcolar şi al integrării în învăţământul obligatoriu.

(2) CIEC se organizează şi operează în baza:

Legea 1/2011 – legea educaţiei naţionale

ROFUIP aprobat prin O.M.E.N. nr. 5115/2014

(3) CIEC este numită anual prin decizie a directorului CNDTR şi este formată din:

 • Preşedinte:Director /director adjunct
 • Consilierii şcolari
 • Responsabilul comisiei metodice pentru învăţământ primar
 • Responsabilul comisiei diriguiţilor pentru învăţământul gimnazial
 • Reprezentant al părinţilor
 • Un cadru didactic auxiliar având funcţia de secretar

(4) CIEC stabileşte întâlniri la începutul fiecărui semestru şcolar, în primele 3 (trei săptămâni) sau este convocată în cazul unor situaţii limită. Situaţiile limită sunt acte sau fapte pe care elevul inclus le comite sau a căror victimă se află şi care nu au alt obiect de analiză decât în această comisie. Convocarea membrilor comisiei este făcută în scris, prin e-mail sau notă de serviciu, de către preşedintele acesteia.

(5) Hotărârile comisiei se iau prin votul deschis al membrilor şi sunt consemnate de către secretarul comisiei în procesul verbal al şedinţei.

(6) CIEC are următoarele atribuţii:

 • Completează recomandări către instituţiile acreditate pe baza fişei psihopedagogică împreună cu o copie după procesul verbal al Consiliului clasei şi a altor documente justificative care să susţină recomandarea;
 • Identifică, pe baza informării făcute de învăţători/diriginţi prin intermediul deciziilor luate în cadrul Consiliului clasei, elevi cu dificultăţi de învăţare şi cu probleme de adaptare comportamentală şi, în urma analizei, îi orientează pentru evaluare instituţiilor acreditate pentru această activitate. Cadrul didactic responsabil al clasei în care este înscris elevul semnalat informează familia/aparţinătorii legali să participe la acţiunea de evaluare, utilizând instrumentele din contractul educaţional;
 • Arhivează copii ale certificatelor de orientare şcolară şi profesională .
 • Urmăreşte înscrierea în documente (catalog, registru matricol, portofoliu educaţional) de către învăţător/ diriginte a curriculumului adaptat recomandat de către Comisiile interne de evaluare continuă;
 • Solicită rapoarte de evaluare a Comisiile interne de evaluare continuă de la Centrele de educaţie incluzivă/specială care oferă serviciile programului de sprijin;
 • Evaluează intern progresul de etapă al elevilor din învăţământul special integrat. (Pentru aceasta se va elabora o grilă de evaluare.);
 • Informează în scris cadrele didactice (învăţători, diriginţi) cu privire la deciziile luate în comisie referitoare la elevii integraţi ce se află în clasele respective;
 • Colaborează cu alte comisii (comisia de disciplină, violenţă) pentru elaborarea recomandării de orientare;
 • Elaborează un raport anual ce este inclus în documentele de diagnoză ale CNDTR;
 • Monitorizează elevii clasei pregătitoare, a clasei I care intră în programul de remediere/recuperare şcolară.

(7) Portofoliul comisiei va cuprinde cel puţin următoarele documente:

 • decizia de constituire a comisiei;
 • tabel nominal cu elevii din învăţământul special integraţi în învăţământul de masă;
 • planurile individuale de intervenţie;
 • grila de evaluare a progresului elevului integrat;
 • copii ale certificatelor de orientare şcolară şi profesională;
 • copii ale certificatelor emise de comisia de handicap;
 • invitaţiile transmise părinţilor (înregistrate în secretariat);
 • recomandările emise (înregistrate în secretariat);
 • corespondenţa cu CJRAE, unităţile de învăţământ special, etc; procese verbale ale şedinţelor de lucru;
 • raportul de activitate semestrial/anual;
 • proceduri specifice;

(8) Procedurile minimale care trebuie elaborate:

Procedură de evaluare internă pentru învăţământul special integrat.

 

ART. 29.

Comisia pentru burse, rechizite şi alte forme de sprijin material (CBRFM)

(1) CBRFM asigură:

informarea elevilor şi diriginţilor privind legislaţia specifică pentru obţinerea burselor şi ajutoarelor materiale;

-verificarea dosarelor depuse pentru obţinerea burselor şi ajutoarelor materiale;  -propune CA lista elevilor care pot beneficia de burse sau ajutoare materiale;  -monitorizarea absenţelor elevilor beneficiari de burse şi ajutoare materiale;

respectarea legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte obţinerea burselor şi ajutoarelor materiale.

(2) Comisia este numită anual prin decizie a directorului şi este alcătuită din:

Preşedinte Director:/ director adjunct;

Membri:

1          cadru didactic învăţământ primar;

1          cadru didactic învăţământ primar;

1          cadru didactic învăţământ gimnazial;

1          cadru didactic învăţământ gimnazial;

1          cadru didactic învăţământ liceal;

Secretar şef / secretar

(3) Dosarele întocmite pentru obţinerea burselor şi ajutoarelor materiale, precum şi documentele comisiei se arhivează, cu respectarea prevederilor legale, de către serviciul secretariat.

 

ART. 30.

 Comisiei de Securitate și Sănătate în Muncă și  pentru Situații de Urgență (CSSMU);

 • Stabileşte metodologia internă de aplicare a prevederilor legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă;
 • Elaborează si actualizează planul de măsuri pentru securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor CNDTR;
 • Realizează instruirea periodică a personalului şi elevilor privind normele de protecţia muncii;
 • Asigură informarea elevilor privind măsurile de combatere a tabagismului, alcoolismului, consumului de droguri;
 • Difuzează în toate clasele sfaturi generale privind igiena personală şi colectivă;
 • Urmăreşte însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă în rândul angajaţilor CDTR şi a elevilor;
 • Urmăreşte respectarea de către personal şi elevi a normelor de protecţia muncii;
 • Coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă la nivelul CNDTR;
 • Ia măsuri de echipare a cabinetelor, sălilor de sport, cu truse medicale şi măsuri de instruire a cadrelor didactice şi a elevilor privind acordarea primului ajutor în caz de accidente;
 • Are legături cu Crucea Roşie – filiala Caras-Severin, cât şi cu organizaţii internaţionale care au ca scop menţinerea sănătăţii elevilor.

(2) CSSMU se organizează şi operează în baza următoarelor documente:

 • Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin

Ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020;

Ordin comun Ministerul Educației (5.338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (1.082/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-Co-V 2;

 • Legea nr.319/14.06.2006 a securităţii si sănătăţii în muncă;
 • G. nr.1425/11.10.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/14.06.2006;
 • G. nr.995/8.09.2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
 • Normele generale de protecţia muncii, ediţia 2000;
 • 179 – 180 din Codul Muncii.

(3) CSSMU se numeşte anual prin decizie a directorului CNDTR în următoarea structură:

preşedinte – director adjunct/cadru didactic;

membru – reprezentant al unei societăţi specializate în consultanţă în domeniul SSM, aflat în relaţie contractuală cu CNDTR – dacă există;

membri: câte un cadru didactic pentru Școlile Gimnazială Nr.1 și Gimnazială Nr. 5

administratorul financiar – patrimoniu.

(4) Şedinţele CSSMU:

se convoacă la cererea Preşedintelui, cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar;

convocarea membrilor comisiei se face de către preşedinte prin e-mail sau notă de serviciu. 30 (5)

Hotărârile CSSM se iau prin vot deschis cu majoritate simplă.

(6) Atribuţiile/responsabilităţile membrilor CSSMU:

Preşedinte: asigură planificarea, organizarea şi mijloacele necesare activităţii privind securitatea şi sănătatea în muncă în CNDTR; elaborează planul de măsuri pentru securitatea si sănătatea în muncă la nivelul CNDTR, în conformitate cu legislaţia în vigoare; stabileşte responsabilităţile pentru membrii comisiei; organizează documentele existente în portofoliul comisiei; informează cu operativitate directorul CNDTR şi Consiliul de administraţie asupra tuturor neregulilor care pot apărea în sistemul de protecţie a muncii.

Membri: persoana desemnata secretar întocmeşte câte un proces-verbal pentru fiecare întâlnire a comisiei; completează fişele individuale de protecţia muncii; afişează normele de securitate şi sănătate în muncă la nivelul şcolii, la locuri vizibile, pe holuri, săli de clasă, laboratoare şi alte spaţii utile; elaborează normele de securitate şi sănătate în muncă pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni; organizează instructajului cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice în legătură cu măsurile de protecţia muncii (la fiecare început de an şcolar); prezintă materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi în afara şcolii; prezintă diriginţilor şi profesorilor de educaţie fizică, informatică, chimie, fizică, biologie normele de protecţia muncii, care vor fi dezbătute cu elevii pe bază de proces verbal; monitorizează respectarea normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă atât de către elevi, cât şi de către personalul şcolii; urmăresc starea igienico-sanitară la nivelul spaţiilor de şcolarizare, informând directorul asupra celor constatate; urmăresc realizarea în timp a dezinsecţiilor, dezinfecţiilor şi deratizărilor şi stabilesc măsurile de siguranţă în cazul apariţiei unor epidemii; monitorizează efectuarea controlului medical periodic al personalului; urmăresc modul în care se efectuează serviciul pe şcoală.

(7) Portofoliul CSSMU va cuprinde cel puţin următoarele documente:

 • copie după decizia de constituire a comisiei;
 • legislaţia şi normele aplicabile în domeniul SSM;
 • responsabilităţile membrilor comisiei;
 • planul de măsuri pentru protecţia muncii în anul şcolar curent;
 • norme de protecţia muncii în sălile de clasă, laboratoare, ateliere de specialitate;
 • procese verbale cu semnăturile elevilor care au fost instruiţi cu privire la normele de igienă şi protecţia muncii;
 • fişele individuale de protecţia muncii semnate la zi pentiu personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;
 • procese verbale încheiate de către inspectorii de inspecţia muncii cu prilejul controalelor privind modul de respectare a legislaţiei muncii;
 • procesele verbale de la şedinţele CSSMU,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
 • registrul de riscuri în ceea ce priveşte SSM;
 • rapoarte de activitate.

(8) Procedurile minimale care trebuie elaborate:

Procedura privind securitatea şi sănătate în muncă.

ART. 31. Comisia pentru situaţii de urgenţă (CSU)

(1) CSU are ca domeniului de activitate:

coordonarea realizării pregătirii si instruirii specifice a profesorilor, elevilor şi salariaţilor, a modului de asimilare de către aceştia a regulilor si măsurilor specifice precum şi a comportamentului pe timpul manifestării unei situaţii de urgenţă;

înştiinţarea autorităţilor responsabile în managementul riscului despre existenţa, dimensiunea si consecinţele riscului identificat în domeniul respectiv.

(2) CSU desfăşoară următoarele activităţi:

 • Realizează planificarea anuală a activităţilor practice privind modul de comportare şi de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă (cutremur, incendiu în interiorul sau exteriorul clădirii, inundaţiei, exploziei, accident chimic în vecinătate, etc.);
 • Planifică şi efectuează exerciţii de evacuare periodice cu elevii, cadrele didactice şi personalul auxiliar, punându-se accent pe cunoaşterea semnalului de incendiu şi modul de evacuare a clădirii;
 • Elaborează Planului unic al CNDTR pentru situaţii de urgenţă, care vizează pregătirea elevilor pentru a reacţiona rapid şi eficient în cazul producerii accidentelor mai sus menţionate;
 • Instruieşte angajaţii CNDTR în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Monitorizează parcurgerea în cadrul orelor de dirigenţie a temelor de educaţie preventivă în domeniul situaţiilor de urgenţă (prevenirea incendiilor şi protecţie civilă);
 • Stabileşte un program semestrial de popularizare şi avertizare a elevilor în privinţa calamităţilor provocate de dezastre naturale (cutremure, inundaţii, incendii);
 • Elaborează materiale informative pentru documentarea profesorilor şi elevilor în domeniul protecţiei civile;

Stabileşte şi menţine contacte permanente cu factorii responsabili în protecţie civilă de la nivelul judeţului Caraş-Severin (Inspectorat Şcolar, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul de Jandarmi etc.).

(3) CSU se organizează şi operează în baza următoarelor documente:

 • Legea învăţământului Nr 1/2011, actualizată în 30.12.2014
 • Legea 307/2006.
 • Legea 481/2004
 • OMAI 712/786/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Ordin 786/02.09.2005
 • OMEN nr.3946/2001

OMAI 163/2007;

 • OMAI nr.712//2005 modificat de OMAI nr.786/2005 31 (4) CSU este formată din:

Preşedinte: director adjunct/ director adjunct/ cadru didactic

Vicepreşedinte: membru al Consiliului de administraţie

Membrii: câte un responsabil cu organizarea şi pregătirea pentru intervenţie pentru fiecarare din structură

angajat desemnat pentru instruirea personalului din unitate;

2 cadre didactice – coordonatoare cerc de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”- gimnaziu + liceu;

1 cadru didactic coordonator cerc tehnico-aplicativ „Prietenii pompierilor”.

(5) Componenţa nominală a CSU se stabileşte anual prin decizia internă a directorului CNDTR.

(6)Şedinţele CSU: vor avea loc de 3 ori pe semestru sau ori de câte ori este necesar (pentru efectuarea instructajului , conceperea unui exerciţiu de evacuare în situaţii de urgenţă, concluzii). La şedinţele CSU sunt invitaţi să participe, atunci când este posibil reprezentanţi ai ISU Caraş-Severin;

convocarea membrilor la şedinţele CSU se va realiza de către vicepreşedintele comisiei prin convocator sau prin e-mail.

(7) Hotărârile CSU se iau prin vot deschis cu majoritate simplă.

(8) Portofoliul CSU va cuprinde cel puţin următoarele documente:

Deciziile directorului CNDTR prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor, conform prevederilor art.17 din OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de prevenire şi stingere a incendiilor şi ale ari. 1.11 din OMEN nr.3946/2001 pentru aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie:

instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de munca;

Notă de serviciu/decizie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

Notă de serviciu/decizie privind organizarea instruirii personalului;

Notă de serviciu/decizie de sistare a lucrărilor de construcţii/ oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;

Documente şi evidenţe specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor conform prevederilor art. 18 din OMAI nr. 163/2007:

fişa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenta, aprobat prin OMAI nr. 1.474/2006;

documentaţia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;

avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate; registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul.

planuri de protecţie împotriva incendiilor, care cuprinde:

Planul de evacuare a persoanelor, conform ari. 29 din OMAI 163/2007;

Planul de depozitare şi evacuare a materielelor clasificate conform legii ca fiind periculoase, conform art. 30 din OMAI 163/2007;

Planul de intervenţie, conform art 31 şi anexa 3 din OMAI 163/2007 şi anexa nr. 13 conform OMEN nr.3946/2001.

evidenta exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;

fişele de instruire, confoim prevederilor OMAI 712/786/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă;

– lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;

grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătomlui/fumizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;y -rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;

programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu;

Planificarea anuală a antrenamentelor practice privind modul de comportare şi de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă (cutremur, incendiu în interiorul sau exteriorul clădirii, inundaţiei, exploziei, accident chimic în vecinătate, etc.), în funcţie de factorii de risc existenţi, care se întocmeşte de fiecare unitate/instituţie de învăţământ şi se avizează de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin;

Desfăşurarea de exerciţii de evacuare periodice cu elevii, cadrele didactice şi personalul auxiliar, punându-se accent pe cunoaşterea semnalului de incendiu şi modul de evacuare a clădirii;

(9) Procedurile minimale care trebuie elaborate

Procedura privind alarmarea şi evacuarea în situaţiile de urgenţă.

 

ART. 32.

Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă (CPFC)

(1) Comisia pentru formare continuă este menită:

 • să orienteze cadrele didactice din CNDTR în activitatea de formare continuă;
 • să informeze personalului didactic cu privire la modalităţile de perfecţionare, ofertele de perfecţionare şi modificările ce pot apărea;
 • să încurajezeze cadrele didactice în vederea susţinerii examenelor de obţinere a gradelor didactice;
 • să monitorizeze cadrele didactice în vederea realizării activităţii de perfecţionare periodică o dată la 5 ani;
 • să creeze cadrul adecvat pentru deprinderea şi folosirea tehnicii observării şi analizei lecţiilor/ activităţilor susţinute de cadrele didactice, cu scopul îmbunătăţirii procesului de predare/învăţare/ evaluare, prin consiliere colegială;
 • să faciliteze comunicarea intercolegială la nivelul şcolii, formarea şi dezvoltarea unei o culturi organizaţionale specifice;
 • să sprijine personalul didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional şi în îmbunătăţirea activităţii didactice;
 • să organizeze seminarii, simpozioane, proiecte, lecţii deschise, dezbateri pe diferite probleme didactice şi de specialitate;
 • să sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii debutanţi aflaţi la începutul activităţii didactice (prin profesorii mentori);
 • să organizeze şi să conducă reuniuni/ateliere de lucru/lecţii/activităţi demonstrative pe

teme profesionale interdisciplinare;

 • să organizeze şi să coordoneze activităţi de diseminare a cunoştinţelor, metodelor şi practicilor pedagogice dobândite de profesori prin participarea la stagii de formare continuă, burse de studiu în ţară şi străinătate.

(2) CPFC se organizează şi funcţionează în baza:

 • Legii 1/2011 – Legea educaţiei naţionale
 • Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobat
 • prin OMECTS 5.561/2011
 • OMEN 3240/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS 5561/2011
 • OMEN 3129/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată priiî OMECTS 5.561/2011

(3) Comisia este numită anual prin decizie a directorului în următoarea componenţă:

Preşedinte: director adjunct / cadru didactic

Membrii: 4 cadre didactice, câte unul pentru fiecare nivel de învăţământ (preşcolar, primar, gimnazial şi liceal si posliceal)

(4) CPFC se întâlneşte la începutul fiecărui semestru, iar apoi ori de câte ori este nevoie.

Convocarea membrilor comisiei este făcută de către preşedintele acesteia prin e-mail sau notă de serviciu.

(5) Hotărârile CFPC se iau prin vot deschis cu majoritate simplă. 32 (6)

Atribuţiile/responsabilităţile membrilor comisiei sunt:

Preşedintele comisiei: Se documentează privind legislaţia în vigoare referitoare la perfecţionarea/ formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; întocmeşte planul managerial al comisiei Stabileşte atribuţiile membrilor comisiei. Accesibilizează şi facilitează accesul la informaţie pentru toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ; Centralizează datele de la fiecare membru al comisiei prescolar,primar, gimnazial, liceal) în vederea completării fişei individuale de formare continuă, fişă ce va fi actualizată anual; Alcătuieşte baza de date privind situaţia perfecţionării prin grade didactice şi alte modalităţi de perfecţionarea/ formarea continuă, perfecţionarea o dată la 5 ani (cu respectarea metodologiei de formare continuă); Monitorizează participarea cadrelor didactice la activităţile de perfecţionare/formare continuă organizate la nivelul unităţii şcolare; întocmeşte raportul de activitate semestrialşi anual al comisiei.

Membri comisiei: identifica nevoia de formare a cadrelor didactice elaborează si interpreaza chestionare

colectează datele necesare completării fişei individuale de formare continuă de la colegii care aparţin segmentului de care răspund; participă la şedinţele comisiei ori de câte ori acestea sunt convocate de către preşedintele comisiei sau conducerea şcolii; sprijină demersurile preşedintelui comisiei în vederea diseminării informaţiilor referitoare la activitatea de formare/perfecţionare continuă; sprijină echipa managerială din unitatea de învăţământ în desfăşurarea unor acţiuni de analiză, identificare şi stabilire a nevoii de formare a personalului didactic din şcoală.

(7) Portofoliul CPFC conţine cel puţin următoarele documente:

Decizia de constituire a CPFC;

Acte normative sau extrase din cadrul acestora cuprinzând prevederile legislative care

reglementează activitatea de perfecţionare/formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;

Materiale informative transmise de ISJ/CCD prin postare pe site sau în cadrul instruirilor organizate pe problematica perfecţionării/formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;

Plan managerial anual al CPFC (va fi elaborat în corelaţie cu obiectivele referitoare la activitatea de perfecţionare/formare continuă stabilite prin Planul managerial anual al CNDTR);

Fişe individuale de formare continuă (actualizate anual) pentru fiecare cadru didactic încadrat;

Baza de date privind perfecţionarea/formarea continuă a cadrelor didactice din CNDTR în ultimii 5 ani;

Chestionare, ghiduri de interviu etc. pentru identificarea nevoilor de perfecţionare /formare continuă ale cadrelor didactice din CNDTR, însoţite de prelucrări ale acestora şi concluzii rezultate în urma analizei informaţiilor oferite de aceste instrumente;

Planuri de dezvoltare personală elaborate de cadrele didactice;

Lista personalului didactic propus pentru perfecţionarea periodică o dată la 5 ani (stabilită în urma analizei activităţii de perfecţionare/formare continuă a fiecărui cadru didactic din şcoală şi studierii reglementărilor legislative privind perfecţionarea periodică o dată la 5 ani);

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice încadrate în CNDTR cu menţionarea următoarelor informaţii:

statutul cadrului didactic în şcoală (titular, detaşat, suplinitor calificat, suplinitor necalificat) încadrarea (funcţia, denumire catedră/post)

gradul didactic (definitivatul nu se consideră grad didactic) si anul in care a fost obtinut vechimea în învăţământ

vechimea efectivă la catedră de la încadrarea cu statut de cadru didactic calificat

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice înscrise la grade didactice:

nume şi prenume – cu menţionarea numelui avut înainte de căsătorie – unde este cazul,

gradul didactic la care este înscris

specializarea la care solicită susţinerea examenului

seria în care este înscris

centrul de perfecţionare unde va susţine examenul

observaţii (se vor face menţiuni referitoare la cadrele didactice care au amânat examenul şi seria în care vor finaliza examenul după amânare)

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice înscrise la definitivat: nume şi prenume conform cărţii de identitate

specializarea la care solicită susţinerea examenului seria în care este înscris

centrul de perfecţionare unde va susţine examenul

statutul cadrului didactic (titular, suplinitor calificat, suplinitor necalificat) vechimea efectivă la catedră de la încadrarea în învăţământ cu statut de cadru didactic calificat.

sesiuni anterioare în care a mai susţinut examenul şi a fost declarat nepromovat

Centralizatorul activitatilor de perfectionar/formare continua la nivelul unitatii de invatamant (cursuri de foimare, activitati metodice la nivelul catedre/comisii metodice, cercuri pedagogice, mese rotunde, reuniuni, sesiuni de comunicări)

– Lista cadrelor didactice, care au calitatea de formatori, metodisti ISJ, experţi in management educaţional, mentori

Rapoartele/informarile periodice, intocmite la solicitarea conducerii unitatii, inspectorului responsabil cu dezvoltarea profesionala, responsabilului de cerc metodic;

Informări privind activitatea de perfecţionare/formare continuă din şcoală prezentate în cadrul CP sau CA;

Raport de activitate semestrial şi anual privind activitatea de perfecţionare/formare continuă desfăşurată de comisie la nivelul şcolii;

Procese verbale de la activităţile comisiei;

Proceduri.

32 (8) Procedurile minimale care trebuie elaborate:

Procedură privind monitorizarea perfecţionării şi a nevoilor de formare a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;

Procedura privind diseminarea informaţiilor şi comunicarea în cadrul CPFC.

 

ART. 33.

Comisia de etică şi deontologie (CED)

(1) CED monitorizează respectarea Codului de etică şi conduită al CNDTR prezentat în anexa 3 la prezentul regulament.

(2) CED se numeşte anual prin decizie a directorului în următoarea componenţă:

Preşedinte: director adjunct/ cadru didactic

Membri: 6 cadre didactice, având gradul didactic I, propuse în Consiliul profesoral şi alese

(3) CED se întruneşte ori de câte ori există o sesizare privind încălcarea Codului de etică şi conduită sau atunci când se autosesizează. Hotărârile CED se iau prin vot secret cu 5 voturi din 7.

ART. 34. Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare (COCS)

(1) COCS are ca domeniu de activitate competiţia şi performanţa şcolară a elevilor, la nivelul disciplinelor prevăzute în curriculum-ul şcolar. In acest sens obiectivele COCS sunt:

promovarea spiritului de competiţie şi performanţă a studiului disciplinelor prevăzute în curriculum-ul şcolar; participarea elevilor la competiţii care să permită valorificarea creativităţii acestora şi valorizarea lor; stimularea elevilor cu performanţe şcolare înalte, care au interes şi aptitudini deosebite în diverse domenii de activitate.

(2) COCS se organizează şi operează în baza următoarelor documente:

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5115/2014 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2015;

Ordinului 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;

Ordinului 3140/119.02.2016 privind aprobarea competiţiilor ce se vor organiza şi desfăşura în România, la nivel internaţional, naţional şi regional, în anul şcolar 2016-2017;

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară aprobat prin OM nr. 5567/2011.

(3) COCS este formată din 5 membri:

directorul CNDTR – preşedinte;

3 membri, reprezentanţi ai fiecărui nivel de studiu: învăţământ preşcolar, primar, învăţământ gimnazial, învăţământ liceal/postliceal.

(4) Componenţa nominală a COCS se stabileşte prin decizia internă a directorului CNDTR.

34 (5) Şedinţele COCS au loc avea loc lunar sau ori de câte ori este necesar. Convocarea membrilor la şedinţele COCS se va realiza de către secretarul comisiei (ales din rândul cadrelor didactice) prin convocator sau prin e-mail;

34 (6) Hotărârile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii se iau prin vot deschis cu majoritate simplă.

34 (7) COCS are următoarele atribuţii generale: distribuie, la nivelul CNDTR, Lista olimpiadelor* şi concursurilor şcolare şi a competiţiilor sportive ce se vor organiza şi desfăşura la nivel internaţional, naţional şi regional, pentru anul şcolar în curs, aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; monitorizează participarea elevilor la concursurile organizate în şcoală şi în afara ei;centralizează rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare; realizează informări semestriale/anuale privind participarea şi rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri. elaborează graficul de pregătire al elevilor pentru olimpiadele şi concursurile şcolare discută şi aprobă propunerile pentru organizarea de către CNDTR a unor concursuri şi competiţii şcolare monitorizează cooptarea cadrelor didactice din CNDTR în comisiile de organizare şi/sau evaluare a olimpiadelor şi concursurilor şcolare

(8) Portofoliul COCS va cuprinde cel puţin următoarele documente:

 • decizia de constituire a comisiei;
 • programele pentru concursuri şi olimpiade şcolare;
 • tabel nominal cu elevii capabili de performanţă, pe cicluri de învăţământ;
 • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare
 • graficul desfăşurării olimpiadelor şi concursurilor şcolare conform calendarului întocmit de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • graficul de pregătire suplimentară a elevilor înscrişi la olimpiade/concursuri şcolare;
 • subiecte date la olimpiade/concursuri pe discipline în ultimii trei ani şcolari;
 • rezultatele obţinute de elevii şcolii la olimpiade/concursuri în anul şcolar în curs, pentru flecare etapă de desfăşurare;
 • tabel nominal cu cadrele didactice din CNDTR cuprinse în comisiile de organizare şi/sau evaluare a olimpiadelor şi concursurilor şcolare şi funcţia din comisie.

 

ART. 35.

Comisia de gestionare SIIIR (CGSIIIR)

(1) CGSIIIR răspunde de încărcarea cu date a SIIIR, gestionarea, actualizarea datelor, respectarea termenelor, corectitudinea şi completitudinea datelor introduse precum şi de utilizarea platformelor integrate.

(2) CGSIIIR se numeşte anual prin decizie a directorului CNDTR în următoarea structură:

 • preşedinte – director adjunct;
 • membri:
 • cadru didactic, cu abilităţi de operare pe calculator, învăţământ preşcolar
 • cadre didactice, cu abilităţi de operare pe calculator, învăţământ primar
 • 2 cadre didactice, cu abilităţi de operare pe calculator, învăţământ gimnazial 1 cadru didactic, cu abilităţi de operare pe calculator, învăţământ liceal 1 cadru didactic, cu abilităţi de operare pe calculator, învăţământ postliceal secretar şef
 • administrator financiar – contabil şef administrator financiar – patrimoniu bibliotecar

(3) CGSIIIR elaborează propria procedură privind culegerea datelor si se întruneşte pentru stabilirea sarcinilor de lucru ori de câte ori situaţia o cere.

(4) Atribuţiile/responsabilităţile membrilor CGSIIIR sunt stabilite de preşedintele comisiei prin notă de serviciu.

 

ART. 36.

Comisia pentru curriculum (CC)

(1) Comisia pentru curriculum (CC) are drept obiective:

 • Să asigure aplicarea planurilor cadru şi a programelor şcolare în vigoare pentru toate disciplinele şi la toate nivelurile de învăţământ;
 • Să monitorizeze parcurgerea materiei de către cadrele didactice;
 • Să elaboreze oferta CDŞ la nivelul CNDTR;
 • Să informeze prompt personalul didactic cu privire la planuri de învăţământ, curriculum, programe şcolare, etc, şi asupra modului de aplicare a acestora;
 • Monitorizarea pregătirii pentru examenele naţionale;
 • Asigură desfăşurarea examenelor de corigenţă/diferenţă la nivelul CNDTR.

(2) CC se numeşte anual prin decizie a directorului în următoarea componenţă:

 • Preşedinte: directorul CNDTR
 • Vicepreşedinţi: directorii adjuncţi
 • Responsabil: cadru didactic
 • Membri:
 • Consilierul pentru programe şi preoiecte educative şcolare şi extraşcolare Responsabilii comisiilor metodice

(3) Comisia se întruneşte de cel puţin 3 ori în timpul unui an şcolar:

în perioada 1-15 septembrie

în perioada 15-31 ianuarie

cu 4 săptămâni înainte de încheierea anului şcolar.

Convocarea comisiei este făcută de către preşedinte comisiei prin notă de serviciu şie-mail. 36 (4)

Hotărârile comisiei se iau prin vot deschis cu majoritate simplă.

(5) Portofoliul CC cuprinde cel puţin următoarele documente: Decizia de constituire a comisiei ;Planurile cadru si OM prin care sunt aprobate ; Programele şcolare si OM prin care acestea sunt aprobate ; Programele pentru opţionale ; Suporturile de curs pentru disciplinele opţionale ; Fisele de avizare a disciplinelor opţionale ;Centralizator CDŞ la nivelul CNDTR; Chestionarele şi procesele verbale de la şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului clasei prin care s- au stabilit disciplinele opţionale; Chestionare asupra stabilirii satisfacţiei beneficiarilor privind CDŞ ;Schemele orare ale claselor si încadrarea pe clase şi profesori ; Procesele-verbale ale şedinţelor CC  ; Proceduri specifice

(6) Procedurile minimale care trebuie elaborate:

Procedură privind monitorizarea parcurgerii materiei;

Procedură privind elaborarea ofertei anuale de CDŞ a CNDTR.

 

ART. 37.

Comisia pentru control managerial intern (CCMI)

(1) CCMI are atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a sistemului propriu de control managerial intern la nivelul CNDTR.

(2) CCMI se constituie anual, în conformitate cu OMFP 946/2005 cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a directorului, în următoarea componenţă:

Preşedinte: directorul CNDTR

Membri:

directorii adjunctii

-Consilierul pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare -preşedintele CEAC, secretarul şef

-administratorul financiar – contabil şef -administratorul financiar – patrimoniu

(3) Atribuţiile/responsabilităţile CCMI sunt:

Elaborează Programul de dezvoltare a SCMI la nivelul CNDTR

Dezvoltă procedurile necesare implementării SCMI la nivelul fiecărui compartiment şi comisie care funcţionează în CNDTR;

întocmeşte registrul riscurilor privind activitatea CNDTR;

întocmeşte raport anual privind implementarea SCMI la nivelul CNDTR;

(4) CCMI se întruneşte lunar la convocarea preşedintelui, sau ori de câte ori situaţia o cere. Aceasta se face prin convocator şi/sau e-mail.

(5) Portofoliul CCMI cuprinde cel puţin următoarele documente:

Decizia de constituire a CCMI

Programul de dezvoltare SCMI la nivelul CNDTR

Procedurile elaborate

Registrul riscurilor

Raportul anual privind implementarea SCMI

Legislaţia aplicabilă în domeniul SCMI

Procesele verbale ale întrunirilor CCMI

 

ART. 38.

Comisia pentru întocmirea orarului (CIO)

(1) CIO este responsabilă cu:

 • elaborarea, aplicarea şi verificarea orarului unităţii şcolare, conform reglementarilor legale şi cu respectarea planurilor cadru, pe clase şi pe profesori;
 • întocmirea graficului serviciului pe şcoală pentru cadre didactice şi elevi
 • repartizarea pe săli a claselor/grupelor de elevi şi repartizarea orelor în laboratoare în cu consultarea responsabililor comisiilor metodice;
 • modificarea orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări M.E.N.C.Ş.
 • afişarea orarului

38 (2) CIO se organizează şi operează în baza următoarelor documente:

Legea 1/2011 – legea Educaţiei Naţionale;

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin

OMENnr. 5115/2014;            ’          ’          ’

OMENCS nr. 552/21.07.2016-privind structura anului şcolar 2016 – 2017;

Programul de funcţionare al şcolii

Deciziei de numire a comisiei;

Planurile cadru în vigoare pe nivel de învăţământ, filieră, specializare;

încadrările pe profesori şi pe clase;

(3) Componenţa CIO se stabileşte anual prin decizie a directorului şi cuprinde:

Preşedinte: directorul unităţii şcolare/ director adjunct

membri – cadre didactice

(4) Orarul se întocmeşte cu respectarea strictă a următoarelor reguli:

Clasele  funcţionează dimineaţa încep programul la ora 8:00 ; Elevii nu pot avea în orar ore libere;

Orarul se face cu respectarea strictă a încadrării stabilite de director şi aprobate de către Consiliul de administraţie;

Nici un cadru didactic nu are zile când nu are nicio oră. Această regulă nu se aplică cadrelor didactice care completează norma didactică în altă unitate şcolară;

Disciplinele care au 2 ore / săptămână nu vor avea ambele ore în aceeaşi zi sau în zile consecutive;

Disciplinele care au 3 ore / săptămână nu pot avea 2 ore în aceeaşi zi sau ore în 3 zile consecutive;

Disciplinele care au 4-5 ore pe săptămână pot avea maxim 2 ore într-o singură zi din săptămână dacă situaţia o cere;

La clasele de postliceal sanitar se pot desfăşura două sau mai multe ore în aceeaşi zi, la disciplinele cu două sau mai multe ore pe săptămână;

Grupele de laborator se pun legat, la începutul sau sfârşitul programului zilnic;

Orele de religie se pun de regulă la începutul sau sfârşitul programului zilnic;

Profesorii metodişti ai ISJ caraş-Severin au în ziua medodică 1 -2 ore în intervalul 8-10;

Directorul are joi 1-2 ore în intervalul 8-10;

Orarul se face cu respectarea interesului superior al elevului.

(5) CIO întocmeşte orarul în intervalul 1-15 septembrie. Convocarea CIO este realizată de directorul unităţii şcolare prin e-mail şi/sau notă de serviciu.

(6) Atribuţiile/responsabilităţile membrilor comisiei:

Preşedinte: coordonează activitatea CIO;

pune la dispoziţia comisiei documentele necesare:

schemele orare;

încadrarea pe clasă;

încadrarea cadrului didactic ;

planurile- cadru în vigoare;

orice act normativ cu referiri la orar;

programul de funcţionare al scolii

repartiţia zilelor metodice;

propune orarul spre aprobarea consiliului de administraţie;

Membrii:întocmesc orarul

38 (7) Portofoliul CIO va cuprinde cel puţin următoarele documente:

Decizia de constituire a comisiei;

Schemele orare pe clase

încadrările pe clase;

încadrările pe profesori

Graficul de repartizare pe săli;

Planurile cadru în vigoare;

Orarul aprobat pe clase

Orarul aprobat pe profesori

ART. 39. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC)

(1) CEAC se organizează şi funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei aprobată cu modificările ulterioare prin Legea 87/2006.

(2) CEAC este numită anual prin decizie a directorului în următoarea componenţă:

3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;

un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;

un reprezentant al părinţilor;

un reprezentant al elevilor din învăţământul liceal;

un reprezentant al consiliului local.

(3) Conducerea operativă a CEAC este asigurată de un director adjunct desemnat de către director prin decizia de constituire a comisiei. Membrii CEAC comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în CNMER.

39(4) CEAC:

elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare;

elaborează strategia de evaluare şi asigurare a calităţii în CNDTR;

elaborează proceduri specifice de lucru pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în CNDTR;

coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de Consiliul de administraţie al CNDTR, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10 din OUGnr. 75/12.07.2005;

elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în CNDTR, raport care este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;

(5) CEAC se întruneşte lunar în baza unui grafic elaborat de preşedintele comisiei ales dintre cadrele didactice , sau ori de câte ori este nevoie.

(6) Portofoliul CEAC cuprinde cel puţin următoarele documente:

 • Decizia de constituire a CEAC
 • Organigrama CEAC
 • Regulamentul propriu de funcţionare
 • Plan managerial anual/semestrial
 • Planul operational de implementare
 • Procese verbale privind activitatea comisiei
 • Procedurile elaborate
 • Chestionarele aplicate şi interpretarea rezultatelor
 • Raport anual de evaluare internă
 • Raport evaluare externa (daca este cazul)
 • Manualul calităţii
 • Legislaţia aplicabilă în domeniu! calităţii

 

 

 

Cap. III RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE

 

ART. 40.

(1) CNDTR are asigurată finanţarea de bază prin bugetul local al municipiului Reşiţa, din sumele defalcate din venituri ale bugetului de stat şi din veniturile bugetului local, în baza costului standard/elev.

Finanţarea complementară se asigură din bugetul local al municipiului Reşiţa din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

investiţii, reparaţii capitale, consolidări;

cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor;

cheltuieli cu bursele elevilor;

cheltuieli pentru transportul elevilor;

cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;

cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;

cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în cadrul sistemului de învăţământ;

cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat,preşcolari şi elevi;

gestionarea situaţiilor de urgenţă;

cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Veniturile proprii realizate de CNDTR nu diminuează finanţarea de bază, complementară sau suplimentară şi sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administraţie. La sfârşitul anului bugetar, sumele necheltuite rămân în contul unităţii de învăţământ care le-a realizat şi se reportează pentru bugetul anual următor.

 

ART. 41.

Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte anual conform normelor metodologice de finanţare a învăţământului preuniversitar, se aprobă de către Consiliul local Reşiţa şi se execută conform legii.

 

ART. 42.

(1) Baza materială a CNDTR include terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatea şcolară. Acestea fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către Consiliul local Reşiţa. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea CNDTR şi sunt administrate de către Consiliul de administraţie, conform legislaţiei în vigoare.

 

ART. 43.

(1) Schimbarea destinaţiei bazei materiale a CNDTR se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale, numai cu avizul conform al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. în caz contrar, actele de schimbare a destinaţiei bazei materiale sunt nule de drept, iar fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii penale

închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, se poate face pe bază de contract, cu revizuire anuală, în conformitate cu prevederile legale. închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, se face cu prioritate pentru activităţi de învăţământ.

 

 

 

CAP. IV DISPOZIŢII FINALE

 

ART. 44. (1) Normele prezentului regulament sunt aplicabile tuturor categoriilor de personal al CNDTR.

însuşirea şi respectarea prezentului regulament sunt obligatorii pentru întregul personal.

 

ART. 45. (1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al CNDTR se completează cu Regulamentul de ordine internă al CNDTR prevăzut în anexa……

Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al CNDTR se completează cu Regulamentul organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie al CNDTR prevăzut în anexa……..

Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al CNDTR se completează cu Codul de etică şi conduită al CNDTR prevăzut în anexa….

Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al CNDTR se completează cu Organigrama CNDTR prevăzută în anexa …..

Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al CNDTR se completează cu Circumscripţia şcolară a CNDTR prevăzută în anexa ………….

Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al CNDTR se completează cu Contractul educaţional al CNDTR prevăzut în anexa ……..

Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al CNDTR se completează cu Anexa ………… care cuprinde punctajele defalcate pe indicatori de performanţă pentru fişele de evaluare/autoevaluare anuală pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din CNDTR.

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ART. 46.

(1) Orice prevedere a prezentului regulament care contravine unei legi în vigoare devine nulă de drept;

Prezentul regulament poate fi revizuit ori de câte ori modificarea legislaţiei o impune.

 

ANEXA   I

 

la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional „Diaconovici -Tietz” din Reşiţa

aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 21.09.2018

Revizuit în şedinţa Consiliului Profesoral din data 19.09.2018 şi aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 21.09.2018.

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE INTERNĂ

al Colegiului Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa

SECŢIUNEA I

PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.l.

Prezentul Regulament intern reglementează raporturile de serviciu şi raporturile de muncă dintre Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa, pe de o parte şi personalul angajat cu contract individual de muncă încheiat pe durată determinată sau nedeterminată.

 

Art.2.

Persoanele delegate/detaşate în cadrul Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa sunt obligate să respecte pe lângă regulile specifice angajatorului care a dispus delegarea şi dispoziţiile prezentului regulament.

Art.3.

Asigurarea disciplinei în cadrul Colegiul Naţional „Diaconovici -Tietz” din Reşiţa impune respectarea de către întregul personal, potrivit ariei lor de competenţă, a reglementărilor stabilite în prezentul Regulament intern, a prevederilor actelor normative, a normelor de securitate a muncii, a instrucţiunilor şi ordinelor emise de conducerea Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa.

 

CAPITOLUL II – REGULI GENERALE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEPISCRIMINĂRII SI A ÎNLĂTURĂRII ORICĂROR FORME PE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII

 

Art.4

În cadrul relaţiilor dintre angajaţii Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa, dintre aceştia şi alte persoane fizice cu care vin în contact în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, se interzice orice comportament care prin efectele lui defavorizează sau supune unui tratament injust sau degradant o persoană sau un grup de persoane.

 

Art.5.

Refuzul de a angaja o persoană pe motiv că aceasta aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau categorii defavorizate, ori datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale, este în totală contradicţie cu politica Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa şi MENCTS în domeniul resurselor umane.

Art.6.

Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter naţionalist-şovin, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament ce vizează atingerea demnităţii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane.

 

Art.7.

Măsurile pentru promovarea egalităţii de şan&e între femei şi bărbaţi pentru eliminarea discriminării directe şi indirecte pe criterii de sex se aplică în conformitate cu prevederile Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

 

 

Art.8.

Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează cu prevederile Legii nr.48/2002 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

CAPITOLUL III – DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

Art.9.

Angajatorul are în principal următoarele drepturi:

 • să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu în limitele legalităţii;
 • să modifice fişa postului, în funcţie de strategia de dezvoltare şi necesităţile Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa, cu respectarea prevederilor legale;
 • să execute, în persoană şi prin împuterniciţii săi, controlul asupra respectării programului orar de lucru şi a modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 • să aplice sancţiunile disciplinare, potrivit dispoziţiilor legale;
 • să stabilească atribuţiile şi competenţele persoanelor responsabile cu probleme de prevenirea şi stingerea incendiilor (PSI), sănătatea şi siguranţa muncii (SSM) şi intervenţie în situaţii de urgenţă.
 • să angajeze personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
 • să întocmească, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;
 • să elaboreze instrumente interne de lucru utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în instituţie.
 • 10. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
 • să acorde angajatului toate drepturile ce decurg din actul administrativ de numire sau din contractul individual de muncă, şi din alte dispoziţii legale;
 • să aducă la cunoştinţa angajaţilor, sarcinile ce le revin concretizate în fişa postului;
 • să asigure condiţii corespunzătoare de muncă;
 • să informeze angajatul, anterior încheierii contractului individual de muncă sau semnării deciziei, raportului de serviciu asupra elementelor care privesc desfăşurarea viitorului raport de muncă;
 • să elibereze, la cerere, toate documentele ce atestă calitatea de salariat al solicitantului;
 • să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului, în afara cazurilor prevăzute de dispoziţiile legale;
 • să soluţioneze şi să înştiinţeze petenţii, în termenul prevăzut de lege, asupra modului de rezolvare a sesizărilor, reclamaţiilor şi contestaţiilor depuse de angajaţi. Cererile depuse de angajaţi la secretariatul Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa, cu respectarea prevederilor legale, se vor soluţiona în termen de 30 de zile calendaristice;
 • să asigure protecţia maternităţii, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr.96/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952, adoptată la cea de/a 88-a sesiune a Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000, ratificată prin Legea nr.452/2002.

 

CAPITOLUL IV – DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE ANGAJAŢILOR

 

Art.ll.

Angajatul are, în principal, următoarele drepturi:

 • dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 • dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 • dreptul la concediu legal de odihnă, la zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite, precum şi la zile libere de sărbători legale, conform prevederilor legale în vigoare;
 • dreptul de a beneficia la cerere de concediu fără plată, conform prevederilor legale în vigoare;
 • dreptul la egalitate de şanse şi tratament;
 • dreptul la protecţie în caz de concediere;
 • dreptul la sănătate şi securitate în muncă;
 • dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
 • dreptul de a fi informat, consultat şi cooptat, direct sau prin reprezentanţii săi legal aleşi, în stabilirea deciziilor importante pentru activităţile Colegiul Naţional „Diaconovici -Tietz” din Reşiţa;
 • dreptul la formare profesională;
 • dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
 • dreptul la stabilitate în muncă, raportul de serviciu sau de muncă;
 • dreptul la grevă.

 

Art.12.

Angajatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

 • obligaţia de a realiza norma de muncă şi atribuţiile ce-i revin din fişa postului:
 • obligaţia de a asigura/păstra siguranţa şi securitatea elevilor şi a celorlalţi angajaţi;
 • obligaţia de a respecta şi realiza, în limitele legalităţii, dispoziţiile cu caracter obligatoriu stabilite de angajator;
 • obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
 • obligaţia de a respecta disciplina muncii; normele de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire a incendiilor şi situaţiilor de urgenţă, precum şi orice altă măsură legală stabilită de angajator în domeniul situaţiilor de urgenţă, PSI şi al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • obligaţia de a urmări perfecţionarea proprie, detectarea eventualelor disfuncţionalităţi şi propunerea de soluţii pentru înlăturarea acestora;
 • obligaţia de a respecta secretul de serviciu şi confidenţialitate;
 • obligaţia de a contribuii la păstrarea şi îmbunătăţirea imaginii unităţii şcolare şi a învăţământului în general.

 

 

CAPITOLUL V – REGULI GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII

 

Art.13.

Obligaţiile angajaţilor privind disciplina muncii sunt următoarele:

 • să respecte programul de lucru stabilit, folosind integral şi cu eficienţă maximă timpul de muncă;
 • să îndeplinească cu profesionalism, corectitudine, imparţialitate şi în mod conştiincios atribuţiile cuprinse în fişa postului şi sarcinile primite de la şefii ierarhici, în timpul şi în condiţiile de calitate stabilite;
 • să respecte obligaţiile ce le revin privind protecţia datelor şi informaţiilor, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • să asigure păstrarea secretului de stat şi a secretului de serviciu;
 • să respecte normele de conduită în relaţiile cu şefii ierarhici, colegii, subalternii, persoanele din afara instituţiei şi să dea dovadă de cinste şi corectitudine în relaţiile cu aceştia;
 • să contribuie la preîntâmpinarea şi înlăturarea oricăror situaţii care ar putea pune în primejdie viaţa, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor, precum şi la deteriorarea sau distrugerea bunurilor materiale;
 • să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii Colegiul Naţional „Diaconovici-tietz” din Reşiţa şi învăţământului în general;
 • să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice personale în interiorul unităţii şcolare;
 • să se conformeze dispoziţiilor date de şefii ierarhici cărora le sunt subordonaţi direct, cu excepţia cazurilor în care se apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale şi să motiveze în scris refuzul îndeplinirii dispoziţiilor primite;
 • să cunoască conţinutul actelor normative, regulamentelor şi al oricăror altor dispoziţii cu caracter normativ, în legătură cu atribuţiile şi sarcinile de serviciu, referitoare la activitatea desfăşurată, conformându-se acestora întocmai;
 • cunoaşterea de către toţi angajaţii a prevederilor Legii nr. 571/2004 – Legea privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
 • să respecte normele de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire a incendiilor sau oricăror alte situaţii de urgenţă, care ar putea pune în primejdie clădirile, viaţa şi integritatea corporală a sa sau a altor persoane;
 • să-şi perfecţioneze pregătirea profesională şi să participe nemijlocit la cursuri de pregătire profesională;
 • să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 • să respecte întocmai prevederile legale privind circuitul documentelor în cadrul Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa.

 

Art.14.

(1) Absentarea nemotivată este interzisă.

 • In caz de boală, de forţă majoră sau la expirarea duratei suspendării raporturilor de muncă, angajatul va anunţa conducerea Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa că nu se poate prezenta la serviciu, în caz contrar fiind considerat absent nemotivat.
 • Absentarea nemotivată timp de 3 zile în cursul unui an şcolar / calendaristic constituie abatere disciplinară şi poate atrage după sine concedierea din motive imputabile angajatului.
 • Ascunderea intenţionată a absenţelor nemotivate, atrage după sine sancţionarea disciplinară a persoanei care a avut cunoştinţă sau era obligată să cunoască aceste fapte.
 • 15. Următoarele fapte constituie culpa gravă care atrage răspunderea disciplinară, patrimonială sau penală, după caz:
 • inducerea în eroare de către angajaţi prin folosirea de acte false, declaraţii false, în vederea obţinerii unor avantaje prevăzute de legislaţia în vigoare, din partea Colegiul Naţional ,,Diaconovici-Tietz” din Reşiţa.
 • sustragerea, ascunderea, falsificarea sau distrugerea de documente aparţinând sau adresate către Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa.
 • neraportarea, în scris, şefului compartimentului sau directorului / diretorului adjunct fapte care aduc prejudicii de natură materială, patrimonială, financiară sau de imagine pentru Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa.

 

Art.16.

Se interzice angajaţilor:

 • să înceteze nejustificat lucrul;
 • să părăsească nemotivat locul de muncă în interes personal;
 • să desfăşoare activităţi ca angajaţi, administratori, sau prestatori de servicii la alte persoane fizice sau juridice, în timpul programului de lucru;
 • să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor, daruri sau alte avantaje;
 • să introducă sau să consume în sediul Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa băuturi alcoolice sau substanţe halucinogene;
 • să transmită persoanelor fizice sau juridice date care nu sunt de interes public şi nu au legătură cu acestea sau date personale ale altor salariaţi fără acordul acestora;
 • să execute în timpul programului lucrări străine intereselor Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa;
 • să scoată din sediul Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa fără forme legale, bunuri materiale aparţinând acestuia;
 • să săvârşească acţiuni care să pună în pericol securitatea Colegiul Naţional „Diaconovici -Tietz” din Reşiţa cum ar fi: nerespectarea normelor PSI, folosirea de aparate electrice, fumatul, folosirea altor surse de iluminat decât cele stabilite de administraţie, a aparatelor de încălzit improvizate etc.

 

 Art.17.

(1) Persoanele cu funcţii de conducere dau sarcini şi dispoziţii subordonaţilor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a prezentului regulament şi controlează la timp îndeplinirea acestora. Refuzul unui angajat de a executa o dispoziţie legală a directorului / directorului adjunct constituie abatere disciplinară atrage după sine diminuarea calificativului anual.

 

Art.18.

(1) Un angajat nu este prezent în instituţie pentru o perioadă determinată (învoire, delegaţie) doar cu acordul directorului/directorului adjunct. Pe perioada cât un angajat al Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa lipseşte, directorul/directorul adjunct analizează şi aprobă propunerea salariatului de preluare a sarcinilor sale de către un coleg de serviciu. în cazul în care directorul/directorul adjunct consideră inadecvată propunerea făcută, acesta va mandata alt salariat cu această responsabilitate, stabilind şi limitele de competenţă.

 

Art.19.

(1) Fiecare salariat răspunde atât de bunurile aflate în grija sa, conform inventarului, cât şi de bunurile comune Colegiul Naţional „Diaconovici -Tietz” din Reşiţa. Este interzisă utilizarea spaţiilor locative, a tehnicii informaţionale (calculatoare, telefoane, faxuri), în general a bunurilor Colegiul Naţional „Diaconovici -Tietz” din Reşiţa de către persoane din afara instituţiei. Fac excepţie situaţiile în care au loc acţiuni oficiale organizate de Colegiul Naţional „Diaconovici -Tietz” din Reşiţa, care necesită prezenţa şi colaborarea cu reprezentanţi ai altor instituţii din ţară sau străinătate.

 

Art.20.

(1)In incinta Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa nu este permisă introducerea, consumarea sau depozitarea substanţelor halucinogene, a băuturilor alcoolice, armelor de foc sau de orice alt fel. Nerespectarea prevederilor prezentului articol, constituie abatere şi va fi sancţionată disciplinar, material, civil sau penal, după caz şi reprezintă motiv pentru concedierea din motive imputabile angajatului.

 

Art.21.

(1) Reprezentanţii unor instituţii sau alţi vizitatori au acces în sediul Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz”din Reşiţa în baza unei proceduri privind accesul aprobată de consiliul de administraţie.

Art.22.

(1) Norma de muncă este de 8 ore/zi.

Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde:

 • activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ; _
 • activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică;
 • activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii.
 • Norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore corespunzător activităţilor prevăzute la alin.
 • a) şi se stabileşte după cum urmează:
 • un post de profesor pentru învăţământul preşcolar pentru fiecare grupă cu program normal, constituită în educaţia timpurie;
 • un post de profesor pentru învăţământul primar pentru fiecare clasă din învăţământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;
 • 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, pentru profesorii din unităţile, precum şi din unităţile cu activităţi extraşcolare şi din centrele sau cabinetele de asistenţă psihopedagogică;
 • 24 de ore pe săptămână pentru profesorii de instruire practică;

 

Art.23. (1) Programul orar de lucru se desfăşoară între orele 8:00 – 15:00.

Desfăşurarea programului orar de lucru stabilit se poate schimba prin acordul angajator/angajat şi va fi stipulată într-o decizie de modificare a raporturilor de serviciu sau în contractul individual de muncă.

Obligarea angajaţilor la efectuarea orelor suplimentare fără acordul acestora, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, este interzisă.

în cazul efectuării orelor suplimentare angajaţii au dreptul la compensarea cu ore libere corespunzător perioadei lucrate sau un spor din salariu de bază, conform legislaţiei în vigoare.

 

Art.24.

(1) Evidenţa prezenţei la serviciu a personalului didactic se ţine prin condica de prezenţă, în care se consemnează obligatoriu intervalul orar, clasa şi tema lecţiei. Semnarea condicii se face zilnic, de regulă înaintea intrării la ora de curs. Semnarea zilnică a condicii de prezenţă este obligatorie.

Evidenţa prezenţei la serviciu a personalului didactic auxiliar şi a celui nedidactic se ţine prin condica de prezenţă care se păstrează la serviciul secretariat, angajaţii fiind obligaţi să semneze condica la ora începerii şi la ora terminării programului de lucru.

Pontajul lunar se face în baza condicii de prezenţă. Orele nesemnate sau tăiate nu se plătesc.

Orice deplasare în interes de serviciu se va face pe baza unei delegaţii semnată de director/director adjunct, în baza unei solicitări scrise sau un alt înscris care să confirme necesitatea deplasării. în acest caz acest lucru se va consemna în condica de prezenţă, de către angajat, sub semnătură, înaintea efectuării deplasării respective.

Zilele de concediu se consemnează în condica de prezenţă de către secretarul şef al şcolii care este şi persoana responsabilă cu păstrarea evidenţei acestora.

Art.25.

(1) Concediul de odihnă se efectuează anual, integral sau fracţionat, în baza solicitărilor salariaţilor, după o programare avizată de director şi aprobată de consiliul de administraţie al Colegiul

Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa, cu respectarea prevederilor OMECTS 5559/7.10.2011 şi Codului muncii.

Recuperările se acordă în baza cererii scrise a angajatului aprobate de către director/director adjunct.

Angajatorul acordă în ordine mai întâi recuperările şi apoi zilele de concediu de odihnă cuvenite.

 

Art.26.

(1) Concediul de odihnă se poate întrerupe, din motive obiective, cu obligaţia de a fi reprogramat de îndată ce nu mai există motivele ce au determinat întreruperea.

(2) Nota de chemare din concediu se face pe baza unui raport motivat întocmit de cel care solicită prezenţa angajatului şi trebuie aprobată de director/director adjunct.

 

Art.27.

(1) Incapacitatea temporară de muncă se dovedeşte prin certificat medical

Certificatul medical trebuie prezentat de angajat până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei în care angajatul a beneficiat de concediu medical.

In cazul în care întârzierea sau absenţa s-a datorat unei situaţii neprevăzute sau unor motive independente de voinţa angajatului (boală, accident, etc.) salariatul are obligaţia de a informa imediat serviciului secretariat, care aduce aceasta la cunoştinţa directorului/directorului adjunct.

 

Art.28.

(1) Angajaţii pot fi învoiţi în interes personal de la serviciu un număr de ore din cursul unei zile cu aprobarea directorului/directorului adjunct, dar nu mai mult de 3 ori într-un an şcolar.

(2) învoirile în interes personal vor fi solicitate în scris, înregistrate în serviciul secretariat şi aprobate de către director/director adjunct cu cel puţin 5 zile înainte, cu excepţia cazurilor de urgenţă. Acestea se consemnează în condica de prezenţă de către secretarul şef.

 

Art.29.

Evidenţa tuturor concediilor de odihnă, de boală, fără plată, învoirilor etc. va fi ţinută de secretarul şef al Colegiului Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa..

 

Art.30. (1)

Programul de audienţe este următorul:

Director :

Luni 12-15;  

Miercuri 12:00 – 15:00

Vineri 11-13;

Director adjunct

Marți 13-15;

miercuri 12-14,

 

Şedinţele Consiliului de administraţie, şedinţele de lucru cu şefii comisiilor metodice / preşedinţii comisiilor de lucru se vor desfăşura, de regulă de la ora 14:00.

 

Art.31.

(1) Orice document oficial emis de către Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa trebuie să fie înregistrat în Registrul unic de intrări-ieşiri, semnat/vizat de către director/director adjunct şi ştampilat cu sigiliul unităţii şcolare. Dacă unul din aceste 3 elemente nu este respectat documentul respectiv este lovit de nulitate.

(2) Sigiliul Colegiului Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa se păstrează la serviciul secretariat în condiţii de deplină siguranţă. Sigiliul se aplică doar pe semnătura directorului / directorlui adjunct. Secretarul Colegiul Naţional „Diacoonovici Tietz” din Reşiţa este singura persoană care are dreptul de a aplica sigiliul Colegiul Naţional „Diaconovici Tietz” din Reşiţa.

în cazuri excepţionale, când documentele nu pot fi semnate de către director/director adjunct acestea vor fi semnate de către persoana desemnată prin decizie să-i înlocuiască. O copie a documentelor semnate în aceste situaţii va fi transmisă directorului/directorului adjunct cu proxima ocazie.

Directorul poate stabili prin decizie situaţiile speciale în care sigiliul (ştampila) Colegiului Naţional „” din Reşiţa se aplică pe alte semnături decât cele ale directorului/directorului adjunct.

Circuitul documentelor în Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa este reglementat prin procedura operaţională „Circuitul documentelor”.

 

CAPITOLUL VI – ABATERI DISCIPLINARE. SANCŢIUNI APLICABILE. REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ

 

Art.32.

(1) Prin abatere disciplinară se înţelege fapta angajatului – personal contractual definită la art.247 alin.(2) din Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru personalul de conducere şi cel de îndrumare şi control se aplică suplimentar şi prevederile Secţiunii 11 din Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale.

 

Art.33.

(1) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate în cazul în care angajatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt prevăzute de art. 248 alin. (1), lit. a) – e) din Legea nr.53 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv de art. 280 alin.2 literele a) – f) din Legea nr. 1/2011

– Legea Educaţiei Naţionale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar.

 

Art.34.

Personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic, precum şi cel de conducere răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, a dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii.

 

Art.35.

Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

 

Art.36. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

 

Art.37.

Se consideră abatere disciplinară:

37(1) agresarea oricărei persoane aflată în incinta unităţii şcolare;

37 (2) neîndeplinirea atribuţiilor din fişa postului;

37 (3) nerespectarea îndatoririlor în ceea ce priveşte evaluarea şi notarea elevilor;

37 (4) încheierea mediilor fără respectarea prevederilor legale;

37 (5) întârzierea la programul de muncă;

37 (6) absenţa nemotivată de la programul de muncă;

37 (7) suspendarea cursurilor fără respectarea prevederilor legale;

37 (8) completarea cataloagelor fără respectarea dispoziţiilor legale;

37 (9) motivarea absenţelor fără existenţa documentelor prevăzute de regulament;

37 (10) neefecuarea serviciului pe şcoală;

37 (11) nerespectarea îndatoririlor profesorului de serviciu;

37 (12) nesemnarea/necompletarea zilnică a condicii de prezenţă;

37 (13) absenţa nemotivată la şedinţa Consiliului Profesoral;

37 (14) absenţa nemotivată la şedinţa Consiliului de Administraţie;

37 (15) consumul de alcool sau substanţe cu efect halucinogen în incinta unităţii;

37(16) prezenţa în unitate în stare de ebrietate sau sub influenţa unor substanţe cu efect halucinogen

37 (17) nerespectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;

37 (18) nerespectarea normelor PSI;

37 (19) nerespectarea normelor privind intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă;

37 (20) fumatul în incinta clădirilor unităţii şcolare,

37 (21) solicitarea de către angajaţi a elevilor pentru efectuarea de comisioane;

37 (22) nerespectarea termenelor în ceea ce priveşte predarea unor situaţii statistice, rapoarte, procese verbale, etc.

37 (23) nerespectarea dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici;

37 (24) nerespectarea prevederilor unor proceduri aprobate de Consiliul de Administraţie;

37 (25) solicitarea/strângerea de fonduri pentru organizarea de activităţi extracurriculare / examene;

37 (26) distrugerea/înstrăinarea patrimoniului unităţii;

37 (27) condiţionarea notării de obţinerea oricărui tip de avantaje.

 

Art.38.

Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

împrejurările în care fapta a fost săvârşită

gradul de vinovăţie a salariatului;

consecinţele abaterii disciplinare;

comportarea generală în serviciu a salariatului;

eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

 

Art.39.

Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la registratura unităţii/instituţiei de învăţământ.

 

Art.40.

Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a directorului emisă în formă scrisă.

Art.41.

(1) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic comisia de cercetare disciplinară se constituie din 3 – 5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;

(2) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul de conducere comisia de cercetare disciplinară se constituie din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un inspector din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin.

 

Art.42.

Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar.

 

Art.43.

În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc şi se consemnează în raportul comisiei de

cercetare disciplinară:

 • faptele şi urmările acestora;
 • împrejurările în care au fost săvârşite faptele;
 • existenţa sau inexistenţa vinovăţiei;
 • orice alte date concludente.

 

Art.44.

(1) Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii.

Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării.

Motivul neprezentării trebuie comunicat în scris în termen de 24 de ore, pentru a fi posibilă o reprogramare a audierii.

Angajatul cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării. în cursul cercetării salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

 

Art.45.

Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată la registratura generală a unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei.

 

Art.46.

             Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată.

 

Art.47.

Cadrele didactice sancţionate au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean Carş-Severin.

 

Art.48.

Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.

 

Art.49.

(1) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie. Sancţiunile aprobate de consiliul de administraţie sunt puse în aplicare şi comunicate prin decizie a directorului unităţii de învăţământ preuniversitar.

Pentru personalul de conducere propunerea de sancţionare se face de către consiliul de administraţie şi se comunică prin decizie a inspectorului şcolar general.

 

Art.50.

Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare de către consiliul de administraţie şi se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după caz, de către directorul unităţii de învăţământ sau inspectorul şcolar general.

 

Art.51.

Răspunderea patrimonială a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum şi a celui de conducere se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Decizia de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de conducerea unităţii sau a instituţiei al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel.

 

Art.52.

(1) Regulile referitoare la procedura disciplinară sunt reglementate de art. 250-252 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul contractual şi respectiv de art. 280 – 283 din Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale pentru cadrele didactice.

In funcţie de gravitatea abaterii săvârşite de cadrul didactic, comisia de cercetare poate propune CA-ului nivelul sancţiunii.

în situaţia nerespectării art. 13(2); 27; 37(4) şi art. 52 (3), când din anumite motive de forţă majoră sau refuz, privind trecerea notelor în cataloage şi încheierea situaţiei şcolare de către un cadru didactic care predă disciplina respectivă, CA-ul poate hotărî trecerea notelor de pe lucrările scrise sau testele date de elevi şi aflate în evidenţa şi custodia comisiei metodice sau a conducerii şcolii şi încheierea mediilor de către dirigintele clasei, sub supravegherea unei comisii desemnate, în prezenţa unui director adjunct.

Dreptul angajatului sancţionat de a se adresa instanţelor competente este garantat.

 

Art.53.

Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament Intern va fi sancţionată, după caz, disciplinar, material, civil sau penal.

 

CAPITOLUL VII – PROTECŢIA AVERTIZĂRII ÎN INTERES PUBLIC

 

Art.54.

Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele:

principiul legalităţii, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte unităţi au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii; principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienta autorităţilor publice şi instituţiilor publice, precum şi a celorlalte unităţi sunt ocrotite şi promovate de lege; principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoana care semnalează încălcări ale legii este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită; principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. în cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura sa împiedice avertizarea în interes public; principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte unităţi sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienta, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor; principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publica şi buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităti; principiul echilibrului, conform căruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o fapta a sa mai grava; principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publica instituţie publica sau în alta unitate bugetară, care a făcut o sesizare, convinsa fiind de realitatea stării de fapt sau ca fapta constituie o încălcare a legii.

 

Art.55.

Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către angajaţii Colegiului Naţional „Diaconovici-

Tietz” din Reşiţa, fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare în interes public şi priveşte:

infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătura directa cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătura cu serviciul;

infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;

practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor unităţilor;

încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;

folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;

încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;

încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;

incompetenta sau neglijenţa în serviciu;

evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie;

încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;

emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;

administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi;

încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii interesului public.

 

Art.56.

Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale poate fi făcuta, alternativ sau cumulativ:

şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;

directorului/directorului adjunct chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;

comisiei de etică sau altor organisme similare din cadrul Colegiul Naţional „Diaconovici Tietz” din

Reşiţa;

Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin;

organelor judiciare;

organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor.

 

 Art.57.

(1) In fata comisiei de etică sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecţie după cum urmează: avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de buna-credinţa, pana la proba contrară;

la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de etică are obligaţia de a invita şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. Anunţul se face cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate. în situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de etică va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea.

 

 CAPITOLUL VIII – REGULI GENERALE PRIVIND IGIENA. SECURITATEA  ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

 

Art.59.

Igiena muncii urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi măsuri de înlăturare a tuturor factorilor care contribuie la producerea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.

 

Art.60.

Măsurile ce trebuie luate în scopul protejării vieţii şi sănătăţii angajaţilor sunt următoarele:

asigurarea în permanenţă a ventilaţiei corespunzătoare şi a iluminării uniforme, suficiente la locul de muncă;

prezentarea la vizita medicală la angajare şi la examenul medical periodic;

însuşirea şi respectarea normelor de securitate în muncă;

evitarea consumului de băuturi alcoolice;

însuşirea instrucţiunilor de prim ajutor în caz de accident de muncă;

respectarea normelor de igienă personală;

întreţinerea curăţeniei şi igienei la locul de muncă;

folosirea raţională a timpului de odihnă;

evitarea prezenţei la lucru în stare de oboseală sau în stare de sănătate care poate pune în pericol sănătatea altor persoane;

păstrarea curăţeniei în birouri, în sălile şi pe culoarele de acces, pe scările şi în grupurile sanitare comune;

la nivelul Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa vor exista truse sanitare de prim-ajutor, iar conţinutul lor va fi conform Ordinului comun Ministerul Educației (5.338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (1.082/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică,

iar autoturismele din dotarea Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa vor fi prevăzute cu truse de prim ajutor.

 

Art.61.

(1) In vederea supravegherii sănătăţii angajaţilor în relaţie cu cerinţele locului de muncă, se va efectua controlul medical la angajare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea activităţii, conform reglementărilor legale specifice.

Durata contractului individual de muncă nu exclude controalele şi examinările medicale prevăzute la alin.(l).

Refuzul salariatului de a se supune examinărilor medicale constituie abatere disciplinară.

 

Art.62.

În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorul are următoarele obligaţii:

să stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate; să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor; să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe; să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă; să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică; să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, atestării psihologice aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul medical periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării; să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific; să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;

să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor; să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane; să asigure echipamente de muncă iară pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; să asigure evaluarea riscurilor de îmbolnăvire profesională la toate locurile de muncă; să stabilească măsurile de protecţie corespunzătoare locurilor de muncă şi factorilor de risc evaluaţi; să particularizeze normele specifice de securitate a muncii în raport cu activitatea care se desfăşoară; să ia în considerare capacitatea angajaţilor de a executa sarcinile de serviciu în raport cu sănătatea şi securitatea în muncă; să comunice cercetarea, înregistrarea şi declararea pe bază evidenţei ţinute a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

 

Art.63.

Angajaţii au următoarele obligaţii şi drepturi privind sănătatea şi securitatea în muncă:

să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alţi angajaţi în timpul desfăşurării activităţii;

 • să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de sănătate în muncă;
 • să dea relaţii organelor de control în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • salariaţii răspund pentru respectarea normelor de igienă şi de tehnica securităţii muncii;

 

Art.64.

Angajaţii Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa precum şi persoanele aflate în raporturi nereglementate de Codul Muncii au obligaţia respectării dispoziţiilor legale şi a măsurilor de ordine interioară în vederea prevenirii apariţiei condiţiilor favorizante producerii de incendii, precum şi de a înlătura consecinţele acestora.

 

Art.65.

Pentru prevenirea incendiilor în spaţiile destinate activităţilor de birou şi de arhivare a documentelor, este obligatorie respectarea următoarelor măsuri:

 • menţinerea permanentă în stare liberă şi curată a căilor de evacuare în caz de incendiu;
 • respectarea prevederilor privind executarea lucrărilor cu foc deschis şi a fumatului conform Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ord.M.Ad.I. nr. 163/2007;
 • dotarea cu stingătoare verificate şi încărcate anual cu substanţe de stingere compatibile cu mărimea şi destinaţia spaţiilor;
 • pentru încălzirea şi iluminatul artificial al spaţiilor, se utilizează numai acele sisteme care au fost prevăzute în proiectul de execuţie al construcţiei;
 • circuitele de alimentare cu energie electrică de la prize la consumatori trebuie să fie verificate şi întreţinute în perfectă stare tehnică, fără înnădiri, crăpături sau alte defecţiuni, numai de electriceni autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare
 • în birouri şi spaţii cu destinaţia de arhivă este interzisă: depozitarea (chiar temporară) a substanţelor periculoase
 • , folosirea corpurilor de încălzire neomologate, blocarea în poziţie închisă a uşilor de acces sau trecere spre căile de evacuare, blocarea accesului cu diferite obiecte sau materiale la stingătoarele din dotare, stingătoarele vor fi amplasate la vedere şi în locuri accesibile pentru utilizare în orice moment, să respecte dispoziţia conducerii privind reglementarea fumatului;, este interzis aruncarea resturilor de ţigări în coşurile de gunoi; indiferent de locul unde se fumează, resturile de ţigări se sting apoi se aruncă în scmmiere cu picior, lăzi cu nisip, etc.;
 • Amplasarea rafturilor, fişierelor, lăzilor, etc. se face astfel încât să fie asigurat accesul în orice punct al spaţiului pentru intervenţie în caz de incendiu;
 • Corpurile de iluminat incandescent trebuie să fie asigurate cu globuri de protecţie;
 • între corpurile de iluminat incandescente şi materialele depozitate, trebuie asigurată o distanţă de siguranţă de minim 0,6 metri.

 

Art.66.

Pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare în siguranţă, trebuie asigurate următoarele măsuri generale: păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi utilizate; funcţionarea iluminatului de siguranţă şi a celei de a doua sursă de energie electrică, conform reglementărilor tehnice; funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performanţă pentru care au fost proiectaţi; organizarea şi desfăşurarea periodică a exerciţiilor şi aplicaţiilor, în condiţiile legii.

 

Art.67.

Pentru prevenirea incendiilor în depozite sau magazii este obligatorie respectarea următoarelor măsuri

Manipularea şi depozitarea ambalajelor cu produse, materiale sau substanţe combustibile se face ţinându-se cont de proprietăţile fizico/chimice, astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă sau să se propage incendiul.

La depozitarea ambalajelor în stive se vor respecta următoarele spaţii de siguranţă:

distanţa dintre pereţi şi stive şi/sau între stive trebuie să fie de minim 0,6 m.

distanţa între stive şi corpurile de încălzit trebuie să fie de minim 0,9 m.

înălţimea stivelor nu va fi mai mare de 1,5 ori latura mică a bazei.

Dispunerea materialelor trebuie realizată pe toată suprafaţa de depozitare, astfel încât sarcina termică dezvoltată de acestea să fie uniform distribuită.

In funcţie de natura şi combustibilitatea matricelor/produselor, spaţiul de depozitare trebuieasigurat/protejat cu mijloace de stingere adecvate (stingătoare, hidranţi, etc.) verificate, întreţinute şi reactivate la intervale de cel mult 1 an.

În incinta spaţiilor de depozitare este interzisă:

 • Blocarea (chiar temporară) a căilor de circulaţie destinate
 • manipulărilor şi transportului intern
 • Blocarea accesului la mijloacele de intervenţie sau sisteme de alarmare/alertare.
 • Utilizarea focului deschis şi a fumatului fără a fi respectate măsurile de prevenire specifice elaborate conform prevederilor legale în vigoare.
 • Utilizarea altor corpuri de încălzit sau iluminat în afară de cele prevăzute prin proiecte de execuţie
 • Deşeurile şi reziduurile combustibile rezultate în urma activităţilor desfăşurate în depozit vor fi colectate, evacuate şi depozitate în locuri special amenajate în vederea distrugerii lor.

Art.68.

(1) Dispoziţiile legale care reglementează interzicerea fumatului în Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa sunt obligatorii atât pentru angajaţii acesteia, cât şi pentru persoanele aflate ocazional pe teritoriul său.

Incintele vor fi delimitate prin marcarea cu indicatoarele’Tumatul Interzis”, afişate la loc vizibil.

Dispoziţiile prezentului articol se completează cu prevederile legii nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

Art.69.

(1) Accesul persoanelor pentru efectuarea intervenţiilor operative în caz de incendiu trebuie asigurat în permanenţă.

Blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie este interzisă.

în sediul Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa vor fi afişate la loc vizibil, ’’Organizarea P.S.I.” şi schema evacuării persoanelor.

 

Art.70.

Înainte de începerea sezonului rece vor fi controlate instalaţiile de încălzire, conductele, corpurile şi elementele de încălzit şi după caz, vor fi înlăturate defecţiunile constatate. Serviciul administrativ va lua măsurile necesare pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

 

Art.71.

(1) Componentele instalaţiei de stingere cu apă (hidranţi) ce sunt expuse îngheţului vor fi protejate, iar extinctoarele vor fi menţinute în starea de funcţionare corespunzătoare. Persoanele cu atribuţii P.S.I. vor lua măsurile necesare pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

(2) Serviciul administrativ va asigura unelte şi accesorii pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi intervenţie.

 

Art.72.

Dacă temperaturile scad sub -20°C pe o perioadă de cel puţin 2 zile lucrătoare, consecutive, corelate cu condiţii de vânt intens, se vor lua următoarele măsuri pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:

asigurarea climatului corespunzător la locurile de muncă (birouri, săli, alte încăperi);

acordarea primului ajutor şi asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în cazul afectării stării de sănătate în timpul programului de lucru, cauzată de temperaturile scăzute.

 

Art.73.

Dacă temperaturile depăşesc +37°C pe o perioadă de cel puţin 2 zile lucrătoare, consecutive, se vor lua următoarele măsuri pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:

asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;

asigurarea zilnic a câte 2 1 apă minerală/persoană;

reducerea programului de lucru, a intensităţii şi ritmului activităţii fizice.

 

Art.74.

Dispoziţiile art.72 şi art.73 se completează cu prevederile OUG nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

 

 

CAPITOLUL IX -PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR;

 

Art.75.

(1) Salariaţii au dreptul de a adresa conducerii instituţiei, în scris, petiţii individuale, da numai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi în activitatea desfăşurată.

Prin petiţii se înţelege cererile sau reclamaţiile individuale pe care un salariat le adresează conducerii instituţiei, în condiţiile legii.

Petiţiilor anonime nu li se va da curs, acestea fiind clasate.

 

Art.76.

(1) Cererile sau reclamaţiile individuale vor fi adresate conducătorului instituţiei şi vor fi înregistrate la secretariatul Colegiul Naţional „Diaconovici -Tietz” din Reşiţa.

Conducătorul instituţiei are obligaţia să comunice salariatului răspunsul său în termen de 30 de zile de la data primirii cererii sau a reclamaţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

în situaţia în care aspectele sesizate prin petiţia salariatului necesită o cercetare mai amănunţită, termenul se poate prelungi cu cel mult 15 zile.

 

Art.77.

(1) Salariaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeaşi problemă.

în situaţia în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp mai multe petiţii, cu acelaşi obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns.

Dacă, după trimiterea răspunsului, se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut sau care priveşte aceeaşi problemă, acestea se clasează la numărul iniţial, făcându-se această menţiune ca şi răspims.

 

Art.78.

(1) Salariaţii au dreptul să solicite audienţă la conducătorul instituţiei, cât şi la alte persoane cu funcţii de conducere, în scopul rezolvării unor probleme personale.

Soluţiile şi modul de desfăşurare a problemelor discutate cu ocazia audienţelor se comunică şi în scris celor care le-au formulat.

 

CAPITOLUL X – PROCEDURA DE EVALUARE A SALARIAŢILOR

 

Art.79.

(1) Evaluarea personalului Colegiul Naţional „Diaconovici -tietz” din Reşiţa se realizează anual în baza unui raport de activitate anual şi a fişei de evaluare/autoeveluare după cum urmează:

de către reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin pentru director, pentru perioada anului şcolar;

 • de către director pentru directorii adjuncţi, pentru perioada anului şcolar;
 • de către şeful comisiei metodice pentru cadrele didactice pentru perioada anului şcolar;
 • de către director pentru cadrele didactice auxiliare pentru perioada anului calendaristic;
 • de către şeful ierarhic direct pentru personalul contractual nedidactic pentru anul calendaristic.
 • Calificativele acordate se validează de către consiliul de administraţie al Colegiul Naţional „Diaconovici -Tietz” din Reşiţa.

Fişele de evaluare sunt prevăzute cele din 3597/2014, iar defalcarea punctajelor pe indicatori de performanţă se aprobă anual de către Consiliul de administraţie, în prima şedinţă din luna septembrie şi se comunică angajaţilor prin afişare şi e-mail.

Cadre didactice care sunt încadrate cu mai puţin de  o normă în Colegiul Naţional ,,Diaconovici -Tietz” din Reşiţa vor fi evaluate pentru activitatea desfăşurată de către unităţile de învăţământ preuniversitar în care au activitatea de bază. calendarul de evaluare este cel stabilit de minister pentru anul în curs

 

 

CAPITOLUL XI – RELAŢIA CU MASS-MEDIA

 

Art.80.

Activitatea Colegiul Naţional „Diaconovici -Tietz” din Reşiţa, ca unitate şcolară, se desfăşoară în acord cu prevederile legilor şi normativelor specifice -pentru domeniul educaţional, generale şi particulare/proprii, cu respectarea principiului transparenţei şi dreptului la informare, în condiţiile Legii 544/2001.

 

Art.81.

(1) Informarea publică cu privire la activitatea unităţii se realizează prin intermediul unui director adjunct şi a Comisiei pentru imagine.

(2) Rolul acestora este acela de:

 • a informa directorul despre ceea ce se afirmă în presă în legătură cu activităţile desfăşurate sau cu alte aspecte care ar putea influenţa sau interesa instituţia;
 • a stabili şi de a întreţine o legătură bună cu presa, această activitate urmărind:
 • satisfacerea nevoilor de informare a presei şi a publicului;
 • informarea publică directă a presei şi a publicului;
 • difuzarea imaginii instituţiei în rândul publicului ţintă;
 • crearea unui climat de înţelegere şi colaborare între universitate şi mass-media;
 • informarea inter-instituţională;
 • informarea intra-instituţională;
 • asigurarea publicării pe site-ul instituţiei a tuturor materialelor informative (informaţii de presă, declaraţii, comunicate de presă etc.);
 • asigurarea participării jurnaliştilor la evenimentele organizate de Colegiul Naţional „Diaconovici -Tietz” din Reşiţa de interes public, pe bază de invitaţii.

 

Art.82.

Directorul adjunct al Colegiului Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa, responsabil de relaţia cu presa, are următoarele atribuţii:

 • să furnizeze ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea instituţiei;
 • să acorde, fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;
 • să informeze în timp util şi să asigure accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;
 • să asigure, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau briefinguri, care primesc avizul directorului;
 • să difuzeze ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităţi ale Colegiului Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa, cu avizul directorului;
 • să nu refuze sau să nu retragă acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii instituţiei şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist;
 • în cazul retragerii acreditării unui ziarist, să asigure organismului de presă obţinerea acreditării pentru un alt ziarist, dacă aceasta va fi solicitată.

 

Art.83.

În relaţia cu mass-media comunicarea electronică se realizează exclusiv prin inteimediul unei adrese oficiale de poştă electronică. Această adresă se comunică în scris tuturor reprezentanţilor rnass- media.

 

Art.84.

(I) Ori de câte ori va considera necesar, directorul este împuternicit să realizeze comunicarea directă, nemijlocită a informaţiilor de interes public în cadrul conferinţelor de presă în orice modalitate va considera necesar.

(2) Directorul este abilitat să delege împuternicirea de comunicare directă şi de organizare a conferinţelor de presă purtătorului de cuvânt al Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa sau oricărei persoane va considera, în contextul în care participarea sa nu este posibilă din motive obiective.

 

SECŢIUNEA II ELEVII

CAPITOLUL XII. DOBÂNDIREA SI EXERCITAREA CALTTĂTII DE ELEV

 

Art.85.

(1) Calitatea de elev al Colegiului Naţional „Diaconovici -Tietz” din Reşiţa se dobândeşte prin înscriere şi se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul şcolii.

Elevii care au frecventat cursurile într-o instituţie de învăţământ dintr-o altă ţară, vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora solicită şcolarizarea. Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă.

Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face de către o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care face parte directorul/directorul adjunct şi un psiholog/consilier şcolar. Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată vor ţine cont de: vârsta şi nivelul dezvoltării psiho- comportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în urmaunei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară.

Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar.

Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.

 

Art.86.

(1) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

(2) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt:

 • adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar vizată de medicul de familie;
 • adeverinţă eliberată de medicul de familie;
 • adeverinţă eliberată de medicul de specialitate vizată de medicul de familie;
 • adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat;
 • cererea scrisă a părintelui, tutorului sau susţinătorului legal al elevului, adresată învăţătorului / institutorului / profesorului pentru învăţământul primar / profesorului diriginte al clasei, avizată de diriginte şi de director;
 • cererea scrisă a conducerilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a conducerilor cluburilor/asociaţiilor sportive sau a conducerilor structurilor naţionale sportive pentru motivarea
 • absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional;
 • cererea scrisă a profesorilor îndrumători pentru motivarea absenţelor elevilor care participă/se pregătesc pentru fazele judeţene, naţionale sau internaţionale ale olimpiadelor/concursurilor şcolare.
 • Numărul absenţelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, nu poate depăşi 3 zile pe semestru.
 • Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/ profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar. Nerespectarea acestui termen atrage declararea absenţelor ca nemotivate.
 • Cererea pentru motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional se avizează de către profesorul de educaţie fizică şi se aprobă de către director.

Directorul poate aproba motivarea absenţelor pentru:

 • 3 zile în cazul fazelor judeţene ale olimpiadelor/concursurilor şcolare;
 • 7 zile în cazul fazelor naţionale ale olimpiadelor/concursurilor şcolare;
 • 14 zile în cazul fazelor internaţionale ale olimpiadelor/concursurilor şcolare.

 

Art.87.

(1) Calitatea de elev al Colegiului Naţional „Diaconovici -Tietz” din Reşiţa se poate pierde:prin exmatriculare; prin cererea scrisă a părintelui, tutorului sau susţinătorului legal al elevului minor aprobată de Consiliul de administraţie al şcolii; prin cererea scrisă a elevului major aprobată de Consiliul de administraţie al şcolii.

(2) în cazul învăţământului obligatoriu cererea trebuie să fie justificată.

 

Art.88.

Elevii din învăţământul obligatoriu, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, numai la începutul anului şcolar la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ/formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev

 

Art.89.

Elevii aflaţi în situaţii speciale, cum ar fi, căsătorie, naşterea unui copil, persoane aflate în îngrijire, detenţie şi altele asemenea, vor fi sprijiniţi să finalizeze învăţământul obligatoriu.

 

CAPITOLUL XII I – DREPTURILE ELEVILOR DIN COLEGIUL NATIONAL ..DIACONOVICI_TIETZ” DIN REŞIŢA

 

Art.90

Ca membri ai comunităţii şcolare, elevii din Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi şi cetăţeni.

Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.

Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;

Drepturi educaţionale Art. 91

Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional:

 • accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor
 • dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.
 • dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici;
 • dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii;
 • dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;
 • dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii;
 • dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an;
 • dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare – dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre părţi;
 • dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;
 • dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;
 • dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;
 • dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de trasee flexibile de învăţare.
 • dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate special în acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi materiale disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de funcţionare.
 • dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie,
 • următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate;
 • dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore pe zi, cu excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a învăţământului bilingv, conform legii;
 • dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru;
 • dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;
 • dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; Elevii vor participa la programele şi activităţile incluse în programa şcolară;
 • dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, în limita resurselor disponibile;
 • dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;
 • dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;
 • dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într- un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şicercetării ştiinţifice;
 • dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;
 1. aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice.

bb)dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora;

 1. cc) dreptul de a întrerupe/relua studiile şi de a beneficia de transfer între tipurile de invăţământ, în

conformitate cu legislaţia în vigoare;

 1. dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii;
 2. ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de învăţământ;
 3. ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.

Art. 92

Copiii/tinerii cucerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au ca şi aceleaşi drepturi ceilalţi cu elevi.

Elevii cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare;

Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, au dreptul să fíe şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de masă, special şi special integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă;

Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la o categorie defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale;

în funcţie de tipul şi de gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au dreptul de a dobândi calificări profesionale corespunzătoare;

 

Art. 93

În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, stipulat la alin.(l), elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, poate acţiona, astfel:

Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.

În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care reevaluează lucrarea scrisă.

Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată în urma reevaluării. în cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice.

În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată.

În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.

Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă.

în situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ.

 

Art. 94

Drepturi de asociere şi de exprimare

Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere:

dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii; dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs;

dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora; dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute în statutul elevului; dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului didactic sau administrativ; dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.

 

Art. 95

Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:

 • dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic.
 • dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin (1), litera
 • , pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă;
 • dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor aferente frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socio-economice dezavantajate („bani de liceu”);
 • dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de asistenţă socială constând în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmanentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul Direcţiilor Generale Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului;
 • dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iamă, în condiţiile stabilite de autorităţile competente;
 • dreptul preşcolarilor şi şcolarilor de a putea beneficia de măsuri de protecţie socială pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul unităţii de învăţământ respective, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoar
 • dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare înalte, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive, asigurate de către stat.
 • dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internaţional de către Stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;
 • dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor;
 • dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, conform legii.
 • Dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de naţionalitate română din străinătate, bursieri ai statului român, la toate manifestările prevăzute la alin (1), litera 1), conform legii;
 • în vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute la art. 11 alin (1) lit. e):
 • consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform legii;
 • criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor, conform legii;
 • elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane juridice sau fizice, conform legii;
 • elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor,în condiţiile legii;
 • elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu domiciliul în străinătate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile;
 • elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat, în condiţiile legii.
 • Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în situaţii bine justificate, servicii de transport, de masă şi de internat.
 • în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurile aferente frecventării liceului de către elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate, precum şi costurile pentru cei care frecventează învăţământul profesional.

 

Art. 96

Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi:

 • dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii. Unităţile de învăţământ vor emite documentele solicitate, conform legii;
 • dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în confoimitate cu prevederile Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;
 • dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Judeţean al Elevilor, cu avizul Consiliului Naţional al Elevilor, conţinând informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile elevului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, procedurile de evaluare, baza materială a şcolii, informaţii despre Consiliul Elevilor şi
 • alte structuri asociative, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate; Inspectoratul şcolar sau unitatea de învăţământ pot susţine financiar publicarea acestui ghid, în funcţie de resursele disponibile;
 • dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu;

 

Art. 97

Recompensarea elevilor       

Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele

recompense:

 • evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
 • comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
 • burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare;
 • premii, diplome, medalii;
 • recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din străinătate;
 • premiul de onoare al unităţii de învăţământ preuniversitar;
 • Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive poate fi recompensată financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului Şcolar al Elevilor.
 • Diplomele sau medaliile se pot acorda;
 • pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat;
 • pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.
 • Elevii din învăţământul gimnazial, liceal pot obţine premii dacă;
 • au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale unităţii de învăţământ;
 • s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;
 • au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti, naţional sau internaţional;
 • s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
 • au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
 • Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.
 • Unitatea de învăţământ preuniversitar poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale copiilor/elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din sponsorizarea asociaţiei părinţilor, agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale şi altele asemenea

 

Art.98

Elevii care au frecventat cursurile Colegiului Naţional „Diaconovici-Tietz” clin Reşiţa începând cu clasa pregătitoare şi finalizând cu clasa a Xll-a primesc diplomă de absolvent.

 

 

CAPITOLUL XIV-ÎNDATORIRILE/OBLIGATIILE ELEVILOR DIN COLEGIUL NATIONAL „DIACONOVICI -TIETZ” DIN REŞIŢA

 

Art. 99

Elevii au următoarele îndatoriri:

 • de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
 • de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;
 • de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul şcolii.
 • de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;
 • de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale;
 • de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;
 • de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice.
 • de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces;
 • de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;
 • de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ preuniversitar;
 • de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale;
 • de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea calificativelor/notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;
 • de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar;
 • de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul unităţii de învăţământ;
 • de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora;
 • de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile de circulaţie;
 • de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului.
 • de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, educatoarea/învăţătoarea/profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.

 

Art. 100

Elevilor le este interzis:

 • să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
 • să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane;
 • să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
 • să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc;
 • să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;
 • să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ;
 • să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;
 • să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;
 • să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
 • să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ ;
 • să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
 • să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;
 • să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor;

 

CAPITOLUL AL XV-LEA SANCŢIONAREA ELEVILOR

 

Art. 101

Elevii din Colegiul Naţional ,,Diaconovici-Tietz” Reşiţa care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora, după cum urmează:

 • Distrugerea cataloagelor sau a foilor matricole:
  • Exmatriculare cu drept de reînscriere în anul şcolar următor însoţită de scăderea mediei la purtare
 • Distrugerea carnetului de elev sau a documentelor din portofoliu educaţional:
  • prima abatere: observaţie individuală, însoţită de consilier
 • a 2-a abatere: mustrare scrisă, înregistrată în catalogul clasei+ scăderea mediei la purtare, respectiv a calificativului;
 • a 3-a abatere: retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale sau „bani de liceu” + scăderea mediei la purtare, respectiv a calificativului;
 • a 4-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, .din aceeaşi şcoală, consemnată în catalogul clasei şi în registrul atricol +scăderea mediei la purtare, respectiv a calificativului;
 • Deteriorarea bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.):
 • înlocuirea bunului deteriorat cu altul nou sau suportarea tuturor cheltuielilor necesare reparaţiilor, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul civil;
 • în cazul deteriorării/distrugerii manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual.
 • Aducerea în unitatea de învăţământ a materialelor care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa:
 • prima abatere: mustrare scrisă, înregistrată în catalogul clasei + scăderea mediei la purtare , respectiv a calificativului;
 • a 2-a abatere: retragerea definitivă a bursei de merit, a bursei sociale sau „bani de liceu” + scăderea mediei la purtare, respectiv a calificativului;
 • a 3-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală, consemnată în catalogul clasei şi în registrul atricol +scăderea mediei la purtare, respectiv a calificativului;
 • a 4-a abatere: preaviz de exmatriculare, consemnat în catalogul clasei şi în registrul de evidenţă al elevilor+scăderea mediei la purtare;
 • a 5-a abatere: exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ, consemnată în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor + scăderea mediei la purtare;
 • Difuzarea în unitatea de învăţământ de materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa:
  • prima abatere: mustrare scrisă, înregistrată în catalogul clasei + scăderea mediei la purtare , respectiv a calificativului;
 • a 2-a abatere: retragerea definitivă a bursei de merit, a bursei sociale sau „bani de liceu” + scăderea mediei la purtare, respectiv a calificativului;
 • a 3-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală, consemnată în catalogul clasei şi în registrul atricol +scăderea mediei la purtare, respectiv a calificativului;
 • a 4-a abatere: preaviz de exmatriculare, consemnat în catalogul clasei şi în registrul de evidenţă al elevilor+scăderea mediei la purtare;
 • a 5-a abatere: exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ, consemnată în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor + scăderea mediei la purtare;
 • Participarea la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii din unitatea de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar:
 • prima abatere: mustrare scrisă, înregistrată în catalogul clasei + scăderea mediei la purtare , respectiv a calificativului;
 • a 2-a abatere: retragerea temporară a bursei de merit, a bursei sociale sau „bani de liceu” + scăderea mediei la purtare, respectiv a calificativului;
 • a 3-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală, consemnată în catalogul

clasei şi în registrul atricol +scăderea mediei la purtare, respectiv a calificativului;

 • a 4-a abatere: preaviz de exmatriculare, consemnat în catalogul clasei şi în registrul de evidenţă al elevilor+scăderea mediei la purtare;
 • a 5-a abatere: exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ, consemnată în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor + scăderea mediei la purtare;
 • Organizarea de acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar:
 • prima abatere: retragerea definitivă a bursei de merit, a bursei sociale sau „bani de liceu” + scăderea mediei la purtare, respectiv a calificativului;
 • a 2-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală, consemnată în catalogul clasei şi în registrul atricol -l-scăderea mediei la purtare, respectiv a calificativului;
 • a 3-a abatere: preaviz de exmatriculare, consemnat în catalogul clasei şi în registrul de evidenţă al elevilor+scăderea mediei la purtare;
 • a 4-a abatere: exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ, consemnată în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor + scăderea mediei la purtare;
 • Blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ:
 • prima abatere: mustrare scrisă, înregistrată în catalogul clasei + scăderea mediei la purtare , respectiv a calificativului;
 • a 2-a abatere: retragerea definitivă a bursei de merit, a bursei sociale sau „bani de liceu” + scăderea mediei la purtare, respectiv a calificativului;
 • a 3-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală, consemnată în catalogul clasei şi în registrul atricol + scăderea mediei la purtare, respectiv a calificativului;
 • a 4-a abatere: preaviz de exmatriculare, consemnat în catalogul clasei şi în registrul de evidenţă al elevilor + scăderea mediei la purtare;
 • a 5-a abatere: exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ, consemnată în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor + scăderea mediei la purtare;
 • Deţinerea şi/sau consumul în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia de droguri, substanţe etnobotanice sau alte substanţe asimilate acestora:
 • prima abatere: mustrare scrisă +retragerea definitivă a bursei de merit, socială, „bani de liceu”+ scăderea notei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 3 şedinţe de consiliere psihopedagogică + anunţarea organelor de ordine competente şi al serviciilor sociale de protecţie a minorilor;
 • a 2-a abatere: preavizul de exmatriculare + scăderea notei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 5 şedinţe de consiliere psihopedagogice + anunţarea organelor de ordine competente şi al serviciilor sociale de protecţie a minorilor;
 • a 3-a abatere: exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ, consemnată în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor + scăderea mediei la purtare + anunţarea organelor de ordine competente şi al serviciilor sociale de protecţie a minorilor.
 • Comercializarea / traficul de droguri, substanţe etnobotanice sau alte substanţe asimilate acestora, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia:
 • exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ, consemnată în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor + scăderea mediei la purtare + anunţarea organelor de ordine competente şi al serviciilor sociale de protecţie a minorilor.
 • Deţinerea şi/sau consumul, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, de băuturi alcoolice:
 • prima abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă la o altă unitate de învăţământ pentru un interval de 5 zile + scăderea notei la purtare cu 2 puncte+ obligaţia participării la cel puţin 3 şedinţe de consiliere psihopedagogice;
 • a 2-a abatere: preavizul de exmatriculare + scăderea notei la purtare cu 3 puncte + anunţarea serviciilor sociale de protecţie a minorilor + obligaţia participării la cel puţin 5 şedinţe de consiliere psihopedagogice;
 • a 3-a abatere: exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor + anunţarea serviciilor sociale de protecţie a minorilor.
 • Comercializarea în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia de băuturi alcoolice:
 • prima abatere: mustrare scrisă +retragerea definitivă a bursei de merit, socială, „bani de liceu”+ scăderea notei la purtare + anunţarea serviciilor sociale de protecţie a minorilor + obligaţia participării la cel puţin 3 şedinţe de consiliere psihopedagogice;
 • a 2-a abatere: preavizul de exmatriculare + scăderea notei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 5 şedinţe de consiliere psihopedagogice + anunţarea organelor de ordine competente şi al serviciilor sociale de protecţie a minorilor;
 • a 3-a abatere: exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ, consemnată în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor + scăderea mediei la purtare + anunţarea organelor de ordine competente şi al serviciilor sociale de protecţie a minorilor.
 • Deţinerea şi/sau consumul în perimetrul unităţii de învăţământ de ţigări:
 • prima abatere: observaţie individuală;
 • a 2-a abatere: mustrare scrisă;
 • a 3-a abatere: retragerea temporară a bursei de merit, socială, „bani de liceu” + scăderea mediei la purtare;
 • a 4-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală + scăderea mediei la purtare.
 • Comercializarea în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia de ţigări:
 • prima abatere: mustrare scrisă + scăderea mediei la purtare;
 • a 2-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală+ retragerea temporară a bursei de merit, socială, „bani de liceu” + scăderea mediei la purtare;
 • a 3-a abatere: preavizul de exmatriculare + scăderea notei la purtare
 • a 4-a abatere: exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor + scăderea notei la purtare
 • Participarea la jocuri de noroc:
 • prima abatere: mustrare scrisă+ scăderea notei la purtare;
 • a 2-a abatere: retragerea definitivă a bursei de merit, socială, „bani de liceu”+ scăderea notei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 3 şedinţe de consiliere psihopedagogice;
 • a 3-a abatere preavizul de exmatriculare + scăderea notei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 5 şedinţe de consiliere psihopedagogice
 • a 4-a abatere: exmatriculare cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ, consemnată în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor + scăderea mediei la purtare.

Organizarea de jocuri de noroc:

 • prima abatere: mustrare scrisă+ retragerea definitivă a bursei de merit, socială, „bani de liceu”+
 • scăderea notei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 3 şedinţe de consiliere psihopedagogice;
 • a 2-a abatere: preavizul de exmatriculare + scăderea notei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 5 şedinţe de consiliere psihopedagogice în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor + scăderea mediei la purtare.
 • a 3-a abatere: exmatriculare cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ, consemnată
 • Introducerea şi/sau uzul în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea:
 • prima abatere: preavizul de exmatriculare + scăderea notei la purtare;
 • a 2-a abatere: exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor + scăderea notei la purtare.
 • Posesia/introducerea în şcoală de materiale care au un caracter obscen sau pornografic:
 • prima abatere: mustrare scrisă+ scăderea notei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 3 şedinţe de consiliere psihopedagogice;
 • a 2-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă în aceeaşi unitate de învăţământ + scăderea notei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 5 şedinţe de consiliere psihopedagogice;
 • a 3-a abatere: preavizul de exmatriculare + scăderea notei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 7 şedinţe de consiliere psihopedagogice.
 • Difuzarea de materiale care au un caracter obscen sau pornografic:
 • exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor + scăderea mediei la purtare.
 • Utilizarea, fără acordul cadrului didactic, a telefoanele mobile în timpul orelor de curs, exceptând situaţiile de urgenţă:
 • prima abatere: observaţie individuală
 • a 2-a abatere: mustrare scrisă
 • a 3-a abatere: mustrare scrisă + scăderea mediei la purtare
 • a 4-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală + scăderea mediei la purtare
 • înregistrarea, fără acordul cadrului didactic, a activităţilor de la orele de curs:
 • prima abatere: mustrare scrisă + scăderea mediei la purtare
 • a 2-a abatere: preaviz de exmatriculare + scăderea notei la purtare
 • a 3-a abatere: exmatriculare
 • In cazul în care înregistrarea a fost făcută publică se începe de la sancţiunea a 2-a.
 • Lansarea de anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ:
 • prima abatere: mustrare scrisă + scăderea mediei la purtare
 • a 2-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală + scăderea mediei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 3 şedinţe de consiliere psihopedagogice
 • a 3-a abatere: preaviz de exmatriculare + scăderea mediei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 5 şedinţe de consiliere psihopedagogice
 • intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare:
 • prima abatere: observaţie individuală
 • a 2-a abatere: mustrare scrisă + scăderea notei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 3 şedinţe de consiliere psihopedagogice
 • a 3-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală + scăderea notei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 5 şedinţe de consiliere psihopedagogice, din care 2 cu părinţii

a 4-a abatere: preaviz de exmatriculare + scăderea notei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 7 şedinţe de consiliere psihopedagogice, din care 4 cu părinţii

 • Jigniri şi manifestări de agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau lezarea în orice mod a imaginii publice a acestora sau o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a personalului unităţii de învăţământ:
 • prima abatere: observaţie individulă + obligaţia participării la cel puţin 1 şedinţă de consiliere psihopedagogică
 • a 2-a abatere: mustrare scrisă + scăderea notei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 3 şedinţe de consiliere psihopedagogice
 • a 3-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală + scăderea notei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 5 şedinţe de consiliere psihopedagogice din care 2 cu părinţii
 • a 4-a abatere: preaviz de exmatriculare + scăderea notei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 7 şedinţe de consiliere psihopedagogice, din care 4 cu părinţii
 • Provocarea/instigarea/participarea la acte de violenţă în unitate : 1.1, 1.8, 1.9, 2.1, 3.1, 4.4, 4.7 din Nomenclatorul actelor de violenţă
 • prima abatere: observaţie individuală + obligaţia participării la cel puţin 1 şedinţă de consiliere psihopedagogică.
 • a 2-a abatere: mustrare scrisă + scăderea note la purtare + obligaţia participării la cel 3 puţin şedinţe de consiliere psihopedagogice.
 • a 3-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală + scăderea notei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 5 şedinţe de consiliere psihopedagogice din care 2 cu părinţii
 • a 4-a abatere: preaviz de exmatriculare + scăderea motei la purtare cu 3 puncte + obligaţia participării la cel puţin 7 şedinţe de consiliere psihopedagogice, din care 4 cu părinţii
 • Părăsirea incintei unităţii de învăţământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau al învăţătorului / institutorului / profesorului pentru învăţământul primar / profesorului diriginte. Părăsirea incintei unităţii şcolare este permisă doar din motive de sănătate sau pentru urgenţe familiale. In acest caz, cadrul didactic care a acordat avizul anunţă telefonic părintele şi consemnează în condică acest lucru:
 • prima abatere: observaţie individuală
 • a 2-a abatere: mustrare scrisâ+ scăderea notei la purtare
 • a 3-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală + scăderea notei la purtare
 • a 4-a abatere: retragerea temporară a bursei de merit, socială, „bani de liceu”+ scăderea notei la purtare
 • Absenţa nejustificată de la orele de curs:
 • înştiinţarea în scris a părintelui cu privire la existenţa a 5 absenţe nemotivate;
 • scăderea notei la purtare cu câte un punct la fiecare 10 absenţe sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul + înştiinţarea în scris a părintelui;
 • înştiinţarea în scris a părintelui cu privire la existenţa a 15 absenţe nemotivate;
 • preaviz de exmatriculare pentru elevii claselor a Xl-a şi a XlI-a sau postliceală la 20 de absenţe nemotivate sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar + înştiinţarea în scris a părintelui
 • înştiinţarea în scris a părintelui cu privire la numărul de absenţe existent la fiecare 10 absenţe nemotivate, începând cu 30 de absenţe nemotivate + anunţarea serviciilor sociale de protecţie a minorilor;
 • înştiinţarea în scris a părintelui pentru elevii claselor a Xl-a şi a XlI-a sau postliceală la 35 de absenţe nemotivate sau 25% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar;
 • exmatricularea elevilor claselor a Xl-a şi a XlI-a sau postliceală la 40 de absenţe nemotivate sau 30% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar.
 • înştiinţarea în scris a părintelui se realizează prin consemnarea în carnetul de elev, la rubrica menţiuni, a datei şi a numărului de absenţe nemotivate la momentul respectiv. Părintele confirmă că a luat la cunoştinţă prin semnătură. Refuzul elevului de a prezenta carnetul părintelui spre luare la cunoştinţă atrage după sine scăderea notei la purtare cu 1 punct suplimentar.
 • întârzierea la ore
 • prima abatere: observaţie individuală
 • a 2-a abatere: observaţie individuală
 • a 3-a abatere: observaţie individuală + absenţă nemotivată;
 • a 4-a abatere: : mustrare scrisă + absenţă nemotivată
 • a 5-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală + absenţă nemotivată
 • a 6-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală + absenţă nemotivată + scăderea notei la purtare
 • Furnizarea angajaţilor CNDTR de date false cu privire la propria persoană sau a colegilor
 • prima abatere: observaţie individuală
 • a 2-a abatere: observaţie individuală
 • a 3-a abatere: mustrare scrisă + scăderea notei la purtare
 • a 4-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală + scăderea notei la purtare
 • Falsificarea notelor în catalog/carnetul de elev
 • prima abatere: mustrare scrisă + scăderea notei la purtare
 • a 2-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală + scăderea notei la purtare
 • a 3-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală +retragerea temporară a bursei de merit, socială, „bani de liceu”+ scăderea notei la purtare
 • Motivarea în fals a absenţelor în catalog/caietul de evidenţă al profesorului
 • prima abatere: mustrare scrisă + scăderea notei la purtare
 • a 2-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală + scăderea notei la purtare
 • a 3-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală+retragerea temporară a bursei de merit, socială, „bani de liceu” + scăderea notei la purtare
 • Nepăstrarea curăţeniei, mâzgălirea băncilor, a pereţilor, etc.
 • prima abatere: observaţie individuală +remedierea daunelor
 • a 2-a abatere: mustrare scrisă + remedierea daunelor
 • a 3-a abatere: mustrare scrisă + remedierea daunelor + scăderea notei la purtare
 • Şoptitul/copiatul: nota l(unu)
 • Deranjarea orelor de curs :
 • prima abatere: observaţie individuală
 • a 2-a abatere: observaţie individuală
 • a 3-a abatere: mustrare scrisă + scăderea notei la purtare
 • Utilizarea toaletelor persoanelor de sex opus :
 • prima abatere: observaţie individuală
 • a 2-a abatere: observaţie individuală + obligaţia participării la cel puţin o şedinţă de consiliere psihopedagogică
 • a 3-a abatere: mustrare scrisă + scăderea notei la purtare + obligaţia participării la cel puţin 3 şedinţe de consiliere psihopedagogică
 • Utilizarea în incinta unităţii şcolare a bicicletelor, scuterelor, motoretelor, motocicletelor, skateboard-ului, rolelor, etc.:
 • prima abatere: observaţie individuală
 • a 2-a abatere: observaţie individuală + înştiinţarea părinţilor
 • a 3-a abatere: mustrare scrisă + înştiinţarea părinţilor + scăderea notei la purtare
 • a 4-a abatere: mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală + scăderea notei la purtare
 • Face excepţie de la prevederile prezentului articol folosirea bicicletelor, rolelor şi skateboard-ului sub supravegherea unui cadru didactic, cu ocazia unor activităţi sportive sau extraşcolare organizate de CNDTR.
 • Refuzul efectuării serviciului pe şcoală
 • mustrare scrisă + scăderea notei la purtare
 • Neîndeplinirea sarcinilor elevului de serviciu pe şcoală
 • prima abatere: observaţie individuală
 • a 2-a abatere: observaţie individuală
 • a 3-a abatere: mustrare scrisă + scăderea notei la purtare

 

Art 102

În funcţie de gravitatea abaterii săvârşite de eleV/elevi, Consiliul clasei poate propune CP – lui nivelul sancţiunii.

 

Art. 103

Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 101, exceptând exmatricularea, dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.

Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a aplicat sancţiunea.

 

Art. 104

Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 101 se adresează, de către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.

Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie al Colegiului Naţional ,,Diaconovici-Tietz” din Reşiţa nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii.

Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.

 

  

SECŢIUNEA III DISPOZIŢII FINALE

 

CAPITOLUL XVI – SERVICIUL PE ŞCOALĂ

 

Art. 106.

În Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală. Serviciul pe şcoală este obligatoriu.

 

Art.110.

(1) In Colegiul Naţional „Diaconovici -Tietz” din Reşiţa se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al cadrelor didactice. Pentru flecare etaj şi curtea şcolii se nominalizează câte un cadru didactic care are funcţia de profesor de serviciu. Serviciul pe şcoală al cadrelor didactice este obligatoriu. îndatoririle profesorului de serviciu, aşa cum sunt ele prevăzute în prezentul regulament, se consideră anexă la fişa postului cadrului didactic. Refuzul de a efectua serviciu pe şcoală, neefectuarea serviciului pe şcoală sau nerespectarea îndatoririlor profesorului de serviciu constituie abatere disciplinară şi se sancţionează ca atare.

 

Art.111.

Programarea serviciului pe şcoală şi repartizarea sectoarelor se realizează de către Comisia pentru alcătuirea orarului şi efectuarea serviciului pe şcoală la începutul anului şcolar. Programarea se va face ţinând cont de corpurile în care îşi desfăşoară activitatea cadrele didactice şi de regulă în zilele când acestea au cele mai puţine cursuri.

Pentiu cadrele didactice din alternativa Step by step serviciul pe şcoală se efectuează zilnic de către un cadru didactic, respectând specificitatea acestui program.

 

Art,112.

Serviciul pe şcoală este stabilit prin decizie a directorului, la începutul fiecărui an şcolar, pe baza programării Comisiei pentru alcătuirea orarului şi efectuarea serviciului pe şcoală şi se comunică prin afişare în cancelarie.

 

Art.113.

Atunci când apar modificări în orar sau situaţii obiective care necesită schimbări în programul de serviciu sau a sectorului repartizat aceste modificări se fac de către director prin notă de serviciu care devine anexă la decizia prin care a fost stabilită desfăşurarea serviciului pe şcoală.

 

Art.114.

Profesorul de serviciu are următoarele îndatoriri:

(l)Să respecte planificarea zilelor de serviciu;

(2) Să fie prezent în sectorul repartizat după cum urmează:

Dimineaţa între orele 7:40 – 15:00

După amiaza între orele 14:40 – până după ultima oră de curs

(3)Să verifice efectuarea serviciului pe şcoală de către elevii desemnaţi de profesoml diriginte.

(4) Să instruiască elevii de serviciu în legătură cu verificarea identităţii persoanelor străine (părinţi/reprezentanţi legali, rude, vizitatori) care intră în şcoală pe uşa principală

(5) Asigură securitatea cataloagelor şi a condicii de prezenţă a cadrelor didactice, dacă acestea se găsesc în sectorul repartizat.

(6) Profesorul de serviciu coordonează în timpul pauzelor, sub aspect administrativ si organizatoric, activitatea elevilor din sectorul repartizat, in condiţii de securitate, ordine si disciplină. Pentru aceasta este prezent în fiecare pauză, în sectorul repartizat, in mijlocul elevilor pe care îi supraveghează.

(7)Verifică respectarea regulamentului şcolar în timpul programului.

(8)Intervine în cazul unor incidente în care sunt implicaţi elevii şcolii.

(9) Semnalează conducerea şcolii, organele de poliţie/jandarmerie, asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi asupra prezenţei nejustificate a unor persoane în incinta şcolii.

(10) Controlează starea de curăţenie, integritatea bunurilor materiale din şcoală la începutul şi la sfârşitul programului. Eventualele disfuncţii sunt semnalate administratorului de patrimoniu, in cel mai scurt timp posibil, pentru remediere.

(11) Semnalează conducerii şcolii absenţa unor profesori şi să contribuie la găsirea unor soluţii pentru rezolvarea orelor afectate.

(12) Discută cu elevii prezenţi pe holuri sau în curtea şcolii în timpul orelor de curs şi verifică de ce nu participă la ore. După ce s-a sunat de intrare, se îngrijeşte ca elevii întârziaţi la ore să intre în clasă, în cel mai scurt timp posibil, fără a produce dezordine.

(13) Profesorul de serviciu colaborează cu personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, identificând natura aspectelor de indisciplina a elevilor, elevii indisciplinaţi şi ia imediat măsurile care se impun.

(14) în cazul semnalării unor abateri ale elevilor, face investigaţiile corespunzătoare şi, dacă este cazul, aduce la cunoştinţa dirigintelui sau directorului de serviciu cele constatate.

(15) îşi asigură înlocuitor în cazul imposibilităţii efectuării serviciului şi anunţă directorul/directorul adjunct cu privire la modificarea intervenită. înlocuitorul preia toate sarcinile şi îndatoririle celui înlocuit.

(16) Consemnează, la rubrica observaţii din condica de prezenţă:

eventualele produceri de pagube patrimoniale şi, dacă sunt cunoscute, cauzele şi autorii acestora.

evenimente deosebite petrecute în timpul serviciului în sectorul repartizat şi măsurile luate.

propuneri pentru eventuale măsuri de reglare a disfuncţiilor apărute.

(17) Va da relaţii persoanelor străine venite în liceu, persoanelor în interes de serviciu sau informaţii părinţilor.

(18) Asigură păstrarea ordinii şi evacuarea în situaţii de criză, cum ar fi: incendiu, cutremur, etc. Acordă primele măsuri de ajutor în caz de accidente. Solicită de urgenţă ajutor specializat la telefon 112.

(19) Profesorii de serviciu pe şcoală anunţă imediat directorul/directorul adjunct/membrul consiliului de administraţie de serviciu privind producerea oricărui eveniment grav (lipsa unui catalog, accident, incident cu violenţă, situaţiile de pericol pentru angajaţi sau elevi, etc.).

(20) Profesorul de serviciu de la etajul unde se află cancelaria asigură securitatea cataloagelor prin închidere acestora în dulapurile de depozitare şi predarea cheii persoanelor nominalizate, învăţătorul răspunde de păstrarea şi siguranţa catalogului.

(21) Profesorii de serviciu semnează în condica de prezenţă, la sfârşitul zilei, pentru efectuarea serviciului pe şcoală.

(22) Profesorul de serviciu din curtea şcolii nu permite accesul persoanelor străine decât pe intrarea principală. In caz ca persoana străină refuză să se supună indicaţiilor date anunţă organele de poliţie/jandarmerie.

(23) Profesorul de serviciu din curtea şcolii nu permite elevilor să părăsească incinta şcolii in timpul pauzelor decât cu motive bine întemeiate. în această situaţie este anunţat părintele elevului şi dirigintele clasei şi se consemnează acest lucru în condică, la rubrica observaţii.

 

Art.115.

Regulamentul Intern se revizuieşte periodic în concordanţă cu modificările de natură legislativă ulterioare datei adoptării, cu respectarea procedurilor de informare.

(2) Orice propunere de modificare din partea unui angajat/elev/părinte se face motivat, în scris şi se înregistrează în serviciul secretariat. De regulă, modificările aprobate de Consiliul de administraţie intră în vigoare începând cu anul şcolar următor.

 

Art.116.

Prevederile prezentului Regulament Intern se completează cu prevederile legale în vigoare cuprinse în următoarele acte normative:

 • Legea nr. 1 /2011 – Legea Educaţiei Naţionale modificările şi completările ulterioare b) OMEN 5115/2014
 • Codul Muncii – Legea nr.53/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile contractului colectiv de muncă la nivel de ramură şi respectiv unitate şcolară
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952, adoptată la cea de-a 88/a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a muncii la Geneva la 15 iunie 2000, ratificată prin Legea nr.452/2002;
 • U.G. nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, modificările şi completările
 • .ulterioare;
 • Legea 319/2006 – Legea securităţii, sanatatii si protecţia muncii;
 • Normele metodologice de aplicare a legii securităţii, sanatatii si proiecţia muncii Nr. 319/2006;
 • Legea 202/2002 – Egalitatea de sanse intre femei si barbati;
 • Legea 130/1999 – Masuri de protecţie pentru persoanele încadrate in munca; tn) Legea 25/2004 – Protecţia matemitatii la locul de munca;
 • Legea 436/2001 – Masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor incadrate in munca;
 • Legea 177/2000 care modifica Legea Protecţiei Muncii 90/1996;
 • Orice altă prevedere legale în vigoare incidenţă în materie.
 • 117. Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile prezentului regulament, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.
 • 118. Orice prevedere a prezentului regulament care contravine legilor in vigoare devine nulă de drept.
 • 119. Regulamentul Intern se aduce la cunoştinţa fiecărui angajat prin:
 • afişarea pe site-ul Colegiul Naţional „Diaconovici -Tietz” din Reşiţa;
 • transmitere în formă electronic;
 • tipărirea unui exemplar şi păstrarea lui în cancelarie.

 

 

    ANEXA  2

       TRANSFERUL ELEVILOR

 

Art. 148

            Copiii și elevii au dreptul să se transfere de la o formațiune de studiu la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ la care se face transferul.

 

Art. 149

             Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.

 

Art. 150

(1) În învățământul antepreșcolar/preșcolar, primar și gimnazial, precum și în învățământul profesional, liceal și postliceal elevi se pot transfera de la o grupă/formațiune de studiu la alta, în aceeași unitate de învățământ sau de la o unitate de învățământ la alta, în limita efectivelor maxime de antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă /formațiune de studiu.

(2) În situații excepționale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă/formațiune de studiu, inspectoratul școlar poate aproba depășirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului.

 

Art. 151

 (1) În învăţământul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiționată de promovarea examenelor de diferență.

(2) Disciplinele/modulele la care se susțin examene de diferență se stabilesc prin compararea celor două planuri cadru. Modalitățile de susținere a acestor diferențe se stabilesc de către consiliul de administrație al unității de învățământ și la propunerea membrilor catedrei.

 

Art. 152

             Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional și din învățământul postliceal se pot transfera, păstrând forma de învățământ, cu respectarea următoarelor condiții:

 1. a) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învățământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior;
 2. b) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasele X – XII/XIII se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul;
 3. c) în cadrul învățământului profesional cu durata de trei ani, elevii de la clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la calificarea profesională la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de trei ani pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior;
 4. d) în cadrul învățământului profesional cu durata de trei ani, elevii din clasele a X-a și a XI-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul de administrație;
 5. e) elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din învăţământul liceal se pot transfera în aceeași clasă în învățământul profesional cu durata de trei ani după susținerea examenelor de diferență, în limita efectivului de 30 de elevi la clasă și în baza criteriilor prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ la care se solicită transferul;
 6. f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de trei ani se pot transfera doar în clasa a IX-a a învățământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul și specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a și a XI-a din învățământul profesional cu durata de trei ani se pot transfera în clasa a X-a din învățământul liceal, cu respectarea condiției de medie a clasei la care solicită transferul și după promovarea examenelor de diferență.
 7. g) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu frecvenţă, cursuri de zi la învăţământul cu frecvenţă cursuri serale, în anul terminal, după absolvirea semestrului I şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă.

 

Art. 153

             Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional și din învățământul postliceal se pot transfera de la o formă de învăţământ la alta astfel:

 1. a) elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă, după susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7,00 la fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit criteriilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ; transferul se face, de regulă în aceeași clasă, cu excepția elevilor din clasa terminală de la învățământul cu frecvență redusă, pentru care durata studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din învățământul cu frecvență;
 2. b) elevii de la învăţământul cu frecvenţă se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă;
 3. c) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu frecvenţă la învăţământul cu frecvenţă redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă.

 

Art. 154

(1) Transferul elevilor de la o formațiune de studiu cu predarea unei limbi de circulație internațională în regim normal la o formațiune de studiu cu predare intensivă, respectiv bilingvă, a unei limbi de circulație internațională se realizează astfel:

(2) (a) la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se pot transfera de la o unitate de învățământ la alta, de la o formațiune de studiu cu predarea unei limbi de circulație internațională în regim normal la o formațiune de studiu cu predare intensivă a unei limbi de circulație internațională vor susține un test de aptitudini și cunoștințe la limba modernă;

(b) testul de aptitudini și cunoștințe va fi elaborat la nivelul unității de învățământ în care elevul se transferă, de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unității de învățământ;

(3) (a) la nivel liceal, începând cu cls. a IX – a, elevii care se transferă la clasele cu predare intensivă, respectiv bilingvă a unei limbi de circulație internațională vor susține examene de diferență (după caz) și un test de verificare a competențelor lingvistice în unitatea de învățământ la care se transferă.

(b) Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unității de învățământ de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unității de învățământ.

(4) Elevii din secțiile bilingve francofone care solicită schimbarea disciplinei non lingvistice vor susține examen de diferență în vacanța inter-semestrială.

 

 

Art. 155

(1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul și/sau specializarea se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară. Prin excepţie, transferurile de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar se pot face oricând în timpul anului şcolar, ţinând cont de interesul superior al copilului.

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade:

 1. a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;
 2. b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în perioada vacanţei de vară.
 3. c) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului și/sau specializării se efectuează în perioada vacanței de vară.

(3) Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, în următoarele situaţii:

 1. a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului Bucureşti;

b)în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;

 1. c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;
 2. d) la/de la învăţământul de artă, sportiv și militar;
 3. e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;
 4. f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

 

Art. 156

            Gemenii, tripleții etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceștia sunt majori, cu aprobarea consiliului de administrație al unităţii de învăţământ.

 

Art. 157

(1) Elevii din unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, declaraţi inapţi pentru cariera militară, se pot transfera într-o unitate din reţeaua ministerului educaţiei, potrivit prevederilor prezentului Regulament.

(2) Copiii cadrelor militare în activitate, ai militarilor angajaţi pe bază de contract, ai funcţionarilor publici cu statut special, în timpul sau din cauza serviciului militar, se pot transfera la cerere, din unităţile de învăţământ din reţeaua ministerului educaţiei în unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare şi au fost declaraţi admişi la probele de selecţie, în baza dosarului de candidat, conform reglementărilor specifice ale acestor unități.

 

Art. 158

(1) Elevii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unităţi de învăţământ de stat, în condiţiile prezentului Regulament.

(2) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul particular, cu acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare și funcționare.

 

Art. 159

(1) Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre învățământul special/special integrat spre învățământul de masă şi invers.

(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către părinţii, tutorii sau susținătorii legali ai copilului şi de către consilierul psihopedagog şcolar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de expertiză din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională/ Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, cu acordul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.

 

Art. 160

            După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de cinci zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învățământ primitoare situaţia şcolară a celui transferat, în termen de zece zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învățământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.

 

 

ANEXA 3

la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa

aprobat în şedinţa CP din data de 23.09.2021

Revizuit în şedinţa Consiliului Profesoral din data 23.09.2021 şi aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 24.09.2021.

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  AL  COLEGIULUI NAŢIONAL,, DIACONOVICI-TIETZ” DIN REŞIŢA

CAP. I DISPOZIŢII GENERALE

 

ART.l

Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa, denumit în continuare CA-CNDTR, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările:

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin O.M. Ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare.

Metodologia-cadru, din 30 august 2021 de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ORDINUL nr. 5.154 din 30 august 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 887 din 15 septembrie 2021;

ART.2

CA-CNDTR funcţionează în baza prezentului regulament aprobat de Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Diaconovici -Tietz” din Reşiţa..

 

CAP. II COMPONENTA

 

ART. 3

(1) CA-CNMER are un număr de 13 membri după cum urmează:

 • Director – preşedinte;
 • Director adjunct- membu;
 • 5 cadre didactice – membri – alese anual prin vot secret de către Consiliul Profesoral al Colegiului Naţional „Diaconovici -Tietz” din Reşiţa;
 • Preşedintele Consiliului Reprezentativ al Părinţilor din Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa – membru;
 • 2 reprezentanţi ai părinţilor – membri – desemnaţi anual de către Adunarea Generală a Asociaţiei de Părinţi din Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa;
 • 3 reprezentanţi ai Consiliului Local Reşiţa – membri – desemnaţi anual prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Reşiţa;
 • Reprezentantul Primarului Municipiului Reşiţa – membru – desemnat anual prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Reşiţa;

(2) In cazul în care directorul nu-şi poate exercita, din motive obiective, atribuţiile care-i revin ele sunt preluate prin decizia acestuia de către unul din cei doi directori adjuncţi (de regulă) sau de către o altă persoană desemnată în acest scop.

 

ART.4

Secretarul Consiliului de Administraţie este stabilit anual, prin decizie a directorului. El participă la şedinţele CA – CNDTR fără drept de vot şi fără a intervenii în discuţii.

 

ART.5.

La şedinţele CA – CNDTR participă, cu statut de observator, câte un reprezentant desemnat de federaţiile reprezentative la nivel de ramură învăţământ care au organizaţii sindicale în unitatea şcolară. Secretarul CA – CNDTR invită, conform unei procedure specifice, observatorii să asiste la desfăşurarea şedinţei consiliului de administraţie, cu cel-puţin 72 de ore înainte de data începerii desfăşurării acesteia. Neprezentarea observatorilor, deşi au fost invitaţi în termen, nu afectează legalitatea desfăşurării şedinţei.

 

ART.6

(1) Consiliul de administraţie funcţionează în baza deciziei directorului, în conformitate cu prevederile ROFCNDTR.

Mandatul membrilor CA-CNDTR este pe durata unui an şcolar.

Alegerea cadrelor didactice care nu sunt membrii de drept ai CA-CNDTR se face anual prin vot secret de către Consiliul Profesoral al Colegiului Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa.

 

CAP. III ORGANIZARE ST FUNCŢIONARE

 

ART.7

(1) Activitatea CA-CNDTR se desfăşoară pe baza unui plan elaborat în concordanţă cu Planul managerial al directorului Colegiului Naţional ,,Diaconovici-Tietz” din Reşiţa, anual, la începutul anului şcolar.

CA-CNDTR se întruneşte, de regulă, lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea:

directorului, sau

a 9 membri ai CA – CNDTR sau

a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Profesoral sau

a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Elevilor sau

a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Reprezentativ al Părinţilor.

Prezenţa membrilor la şedinţele CA-CNDTR este obligatorie. Şedinţele sunt statutare dacă sunt prezenţi cel puţin 8 membri.

 

ART.8

La şedinţele CA-CNDTR pot participa, când este cazul, ca invitaţi fără drept de vot, salariaţi ai instituţiei a căror prezenţă este necesară în funcţie de natura problemelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei sau atunci când se solicită rapoarte/situaţii/consultări etc.

ART.9

(1) CA-CNDTR adoptă, de regulă, hotărâri prin vot deschis, cu 2/3 din totalul voturilor exprimate. Dacă consideră necesar preşedintele CA – CNDTR poate solicita motivarea votului.

Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.

Modalitatea uzuală de vot, prevăzută la aliniatul 1, se poate schimba, pentrn şedinţa respectivă, ca urmare a solicitării unuia din membrii CA-CNDTR, prin majoritate simplă a celor prezenţi.

Hotărârile CA – CNDTR care privesc angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului unităţii se iau prin vot secret:

. în prima şedinţă cu cel puţin 9 voturi.

. în următoarea şedinţă cu 2/3 din voturile celor prezenţi.

Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau prin vot deschis cu cel puţin 8 voturi.

Directorul emite decizii şi note de serviciu în conformitate cu hotărârile consiliului de administraţie.

 

ART.10

(1) Dezbaterile, punctele de vedere ale participanţilor şi hotărârile CA-C.NDTR se

consemnează de către secretarul acestuia în registrul de procese-verbale al CA-CNDTR.

(2) Registrul de procese verbale al CA-CNDTR este înseriat şi numerotat.

ART.12

Hotărârile CA-CNDTR sunt obligatorii pentru tot personalul instituţiei, inclusiv pentru conducerea acesteia. în cazul în care hotărârile CA-CNDTR încalcă prevederile legale, preşedintele are obligaţia să suspende aplicarea acestor hotărâri şi să anunţe Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş- Severin.

 

CAP. IV ATRIBUŢII

ART.13 (1) CA-CNDTR asigură respectarea prevederilor care decurg din legi, regulamente şi alte acte normative şi stabileşte măsuri privind aplicarea acestora şi îşi asumă alături de director răspunderea publică pentru performanţele Colegiului Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa.

 

ART.14

CA-CNDTR are următoarele atribuţii:

Aprobă, cu respectarea prevederilor legale:

(1) 1. Tematica şi graficul şedinţelor CA-CNDTR;

(1)2. Ordinea de zi a şedinţelor CA-CNDTR;

(1)3. Regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ (1)4. Proiectul de dezvoltare instituţională şi modificările ulterioare ale acestuia;

(1)5. Planul managerial al directorului;

(1)6. Componenţa nominală a comisiei de elaborare a proiectului de dezvoltare instituţională;

(1)7. Componenţa nominală a comisiilor de revizuire a proiectului de dezvoltare instituţională;

(1)8. Modalităţile de realizare a resurselor extrabugetare şi modul de utilizare a acestora;

(1) 9. Utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor, cu aceeaşi destinaţie, sau pentru finanţarea altor cheltuieli ale unităţii;

(1) 10. Acordarea burselor şcolare;

(1) 11. Acordarea premiilor pentru personalul unităţii de învăţământ;

(1) 12. Acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice sau culturale şi la concursuri şcolare a personalului didactic, în limita fondurilor sau din fonduri extrabugetare;

(1)13. Decontarea lunară a cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice, în baza solicitărilor depuse, cu respectarea prevederilor;

(1) 14. Procedurile elaborate de compartimentele şi comisiile care funcţionează în CNDTR;

(1) 15. Curriculumul la decizia şcolii;

(1) 16. Orarul cursurilor;

(1) 17. Măsurile de optimizare ale procesului didactic;

(1) 18. Tipurile de activităţi extraşcolare care se organizează în CNDTR şi durata acestora;

(1) 19. Proiectul de încadrare şi schema de personal didactic auxiliar şi personal nedidactic;

(1) 20. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al personalului din CNDTR;

(1)21. Fişa individuală a postului pentiu fiecare angajat;

(1) 22. Concediile şi perioadele de efectuare a concediilor pentiu angajaţii CNDTR;

(1) 23. Pensionarea personalului CNDTR;

(1) 24. Participarea personalului la programe de formare profesională, în limita bugetului aprobat.

(1) 25. Menţinerea in activitate peste vârsta standard de pensionare a cadrelor didactice care solicită acest lucru;

1) 26. Componenţa nominală a comisiei de concurs / evaluare obiectivă pentru cadrele aflate în restrângere de activitate;

(1)27. Detaşarea în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pe perioadă determinată de cel mult un an;

(1) 28. Depăşirea jumătăţii de normă de predare, în regim de plata cu ora, pentru cadrele didactice titulare pentru disciplinele deficitare în personal didactic calificat;

(1) 29. Extinderea activităţii cu elevii prin programul „Şcoală după şcoală”;

(1) 30. Nominalizarea diriguiţilor / învăţătorilor / educatorilor pe clase/grupe;(l) 31. Angajarea pe post a personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic;

(1) 32. Comisiile în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru angajarea personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic;

(1) 33. Proiectul de buget al CNDTR;

 1. Modificările Regulamentului de ordine interioară.

Stabileşte:

(2) 1. Componenţa şi atribuţiilor comisiilor pe domenii de activitate din CNDTR.

(2) 2. Măsuri în vederea încadrării în bugetul aprobat.

(2) 3. Cuantumul taxelor de şcolarizare pentru învăţământul postliceal ne finanţat de la buget.

(2) 4. Forma contractului de şcolarizare pentru învăţământul postliceal nefmanţat de labuget.

(2) 5. Condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor în CNDTR.

 1. Modelul de contract educaţional încheiat între CNDTR şi părinţi.
 2. Reorganizarea administrativă a CNDTR în vederea încadrării în costuri şi în bugetul aprobat.

Avizează:

 1. Planul managerial.
 2. Realizarea unui examen medical de specialitate în cazurile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, pentru angajaţii CNDTR.
 3. Realizarea unui examen medical de specialitate în cazurile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, pentru director sau director adjunct.
 4. Execuţia bugetară.
 5. Planurile de investiţii.

Desemnează:

 1. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şiextraşcolare.
 2. Preşedinţii comisiilor pe domenii de activitate din CNDTR

Validează:

 1. Statul de personal pentru toate categoriile de personal.
 2. Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din CNDTR.
 3. Raportul anual de evaluare a calităţii elaborat de CEAC.
 4. Raportul de activitate CEAC.
 5. Rapoartele de activitate ale comisiilor care funcţionează pe domenii de activitate la nivelul
 1. Rapoartele de activitate al directorului, directorilor adjuncţi şi Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

 

CAP.V ATRIBUŢIILE MEMBRILOR CONSILIULUI PE ADMINISTRAŢIE AL COLEGIULUI NATIONAL ,,DIACONOVICI_TIETZ” DIN REŞIŢA

 

ART.13

Preşedinte – director

13(1) conduce şedinţele CA-CNDTR;

(2) semnează hotărârile şi documentele aprobate de către CA-CNDTR;

(3) desemnează secretarul şi emite decizia de constituire a CA-CNDTR;

(4) întreprinde, dacă atunci când este necesar, toate demersurile pentru înlocuirea membrilor CA- CNDTR;

13 (5) convoacă CA-CNDTR ori de câte ori este nevoie;

13 (6) se asigură că toate procesele verbale ale şedinţelor CA-CNDTR sunt semnate de participanţi;

13 (7) propune anual CA-CNDTR, spre aprobare, organigrama unităţii şcolare;

13 (8) propune anual CA-CNDTR, spre aprobare, tematica şi graficul şedinţelor CA;

13 (9) prezintă, în prima şedinţă din anul şcolar, spre avizarea CA-CNDTR, planul managerial al pentru anul şcolar următor;

13 (10) propune anual CA-CNDTR, spre aprobare, cadrele didactice pentru funcţia de diriginte;

13(11) propune spre aprobare CA-CNDTR componenţa catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ;

13 (12) prezintă anual spre aprobare, documentele manageriale ale şefilor comisiilor metodice care activează în unitate;

13 (13) propune anual CA-CNDTR, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;

13 (14) propune CA-CNDTR vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului;

13(15) propune anual CA-CNDTR, spre aprobare, oferta educaţională a unităţii de învăţământ 13 (16) propune CA-CNDTR, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ (ROF-CNDTR);

13 (17) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii CA-CNDTR;

13 (18) supune spre aprobare CA-CNDTR proiectul de încadrare cu personal didactic de predare precum şi schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic;

13 (19) propune CA-CNDTR, spre aprobare, Calendarul activităţilor educative al unităţii de învăţământ

13 (20) propune CA-CNDTR, spre aprobare, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ;

13 (21) propune CA-CNDTR, spre aprobare, instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ;

13 (22) invită, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai partenerilor sociali;

13 (23) prezintă CA-CNDTR spre discutare şi aprobare componenţa nominală a Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;

13 (24) propune CA-CNDTR, spre aprobare, componenţă nominală a Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii;

13 (25) propune CA-CNDTR, spre aprobare, componenţă nominală a Comisiei de control managerial intern;

13 (26) prezintă CA-CNDTR, spre validare, Raportul semestrial/anual asupra activităţii desfăşurate; 13 (27) prezintă CA-CNDTR spre discutare şi aprobare Programul anual de achiziţii;

13 (28) prezintă CA-CNDTR spre discutare şi aprobare modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ, la propunerea motivată a

compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv;

13 (29) propune CA-CNDTR, spre aprobare, suspendarea sau interzicerea activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi al căror conţinut contravine principiilor legale care guvernează învăţământul preuniversitar;

13 (30) propune CA-CNDTR, spre aprobare, suspendarea temporară/interzicerea definitivă a redactării şi difuzării acelor reviste/publicaţii care conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului naţional „Diaconovici -Tietz” din Reşiţa;

(31) propune CA-CNDTR, spre aprobare, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţă şi datele de desfăşurare a acestor examene;ART.14 Membru – director adjunct

(1) exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia;

(2) prezintă spre avizare CA-CNDTR propriul program managerial conform fişei postului, în concordanţă cu programul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională;

(3) analizează împreună cu membrii CA, calitativ şi cantitativ, procesul educaţional din CNDTR pentru stabilirea măsurilor de reglare a problemelor la nivelul unităţii şcolare;

(4) coordonează, monitorizează şi răspunde în faţa CA-CNDTR, în baza deciziei directorului, de activitatea educaţională desfăşurată pe cicluri de învăţământ;

14(1) coordonează, monitorizează şi răspunde în faţa CA-CNDTR de activitatea comisiilor care îi sunt subordonate prin decizie a directorului conform organigramei;

(2) prezintă anual, spre aprobarea CA-CNDTR, documentele manageriale ale şefilor comisiilor pe care le coordonează;

14 (3) coordonează în calitate de preşedinte al Comisiei de inventariere activitatea acesteia şi propune spre aprobarea CA-CNDTR modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ, la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv;

14 (4) coordonează în calitate de preşedinte al Comisiei de recepţie a lucrărilor, produselor şi serviciilor activitatea acesteia şi prezintă anual CA-CNDTR raport asupra activităţii comisiei;

Asigură conducerea operativa a CEAC, in baza deciziei directorului.

 

Art. 15.

Membru – Coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 15(1) analizează împreună cu membrii CA, calitativ şi cantitativ, procesul educaţional din CNDTR pentru stabilirea măsurilor de reglare a problemelor la nivelul unităţii şcolare;

(2) exercită, prin delegare, anumite atribuţii ale directorului/directorului adjunct, în lipsa acestuia; 15 (3) coordonează elaborarea listei şi a calendarului activităţilor educative extraşcolare pe care le supune aprobării CA-CNDTR;

(4) întocmeşte anual/semestrial Raportul privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul CNDTR, şi îl supune aprobării CA-CNDTR după ce în prealabil este prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral;

(5) coordonează, monitorizează şi răspunde în faţa CA-CNDTR, în baza deciziei directorului, de activitatea Comisiei diriginţilor;

(6) coordonează, monitorizează şi răspunde în faţa CA-CNDTR, în baza deciziei directorului, de activitatea Comisiei pentru programe şi proiecte educative;

(7) coordonează, monitorizează şi răspunde în faţa CA-CNDTR, în baza deciziei directorului, de activitatea Comisiei pentru promovarea imaginii CNDTR.

 

Art. 16.

Membru – Cadru didactic

(1) analizează împreună cu membrii CA, calitativ şi cantitativ, procesul educaţional din CNDTR pentru stabilirea măsurilor de reglare a problemelor la nivelul unităţii şcolare;

activitatea unor comisii din unitatea şcolară şi asigură o comunicarea activă între comisiile respective, conducerea unităţii şcolare şi CA- CNDTR. 16 (3) exercită, prin delegare, anumite atribuţii ale directorului/directorului adjunct, în lipsa acestora;

 

Art. 17.

Membru – Reprezentant al părinţilor

17(1) analizează împreună cu membrii CA, calitativ şi cantitativ, procesul educaţional din CNDTR pentru stabilirea măsurilor de reglare a problemelor la nivelul unităţii şcolare;

(2) supune aprobării CA-CNDTR hotărârile unor grupuri de iniţiativă ale părinţilor referitoare la activităţile de susţinere a cadrelor didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ, în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor;

(3) supune atenţiei CA-CNDTR propunerile care vin din partea Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţiei de părinţi pentru susţinerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;

(4) asigură interfaţa intre conducerea şcolii şi Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi;

(5) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală.

 

Art. 18.

Membru – Reprezentant al Consiliului Local/Primarului

18(1) analizează împreună cu membrii CA, calitativ şi cantitativ, procesul educaţional din CNDTR pentru stabilirea măsurilor de reglare a problemelor la nivelul unităţii şcolare;

(2) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;

(3) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;

(4) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;

(5) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală.

 

Art. 19.

Secretar

(1) asigură convocarea la şedinţe a membrilor CA-CNDTR, a observatorilor şi a invitaţilor (prin poştă, fax, e-mail sau sub semnătură);

la şedinţele ordinare cu cel puţin 72 ore înainte; la şedinţele extraordinare, cu cel puţin 24 ore înainte.

(2) transmite membrilor CA – CNDTR, odată cu convocarea, tematica şedinţei şi copii ale documentelor pe baza cărora se vor purta discuţiile;

(3) redactează procesele verbale ale şedinţelor, pe care le scrie lizibil şi le semnează;

(4) comunică şi redactează hotărârile CA-CNDTR.

 

CAP. VI DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 20

Calitatea de membru al CA-CNDTR se pierde în următoarele situaţii:

(1) condamnare penală;

(2) ca urmare a condamnării pentru săvârşirii unei infracţiuni, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă;

20 (3) primirea unei sancţiuni disciplinare;

20 (4) ca urmare a renunţării în scris;

20 (5) ca urmare a înlocuirii în scris de către autoritatea care a desemnat persoana respectivă;

20 (6) ca urmare a încetării/suspendării contractului de muncă pentru cadrele didactice;

(7) înregistrarea a 3 absenţe nemotivate;

(8) pentru neîndeplinirea atribuţiilor stabilite.

 Art. 21

Dacă după 3 convocări consecutive CA-CNDTR nu se întruneşte legal directorul ia toate măsurile pentru reconstituirea componenţei/constituirea unui nou consiliu de administraţie.

 

Art. 22

(1) Dezbaterile şi punctele de vedere ale participanţilor sunt asumate de către aceştia prin semnarea procesului verbal de şedinţă.

Semnarea procesului verbal de şedinţă este obligatorie pentru toţi participanţii la şedinţă.

în funcţie de votul exprimat, membrii CA-CNDTR îşi asumă întreaga responsabilitate, în faţa legii, pentru hotărârile luate.

 

Art. 23

(1) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea CA-CNDTR se aduce la cunoştinţa fiecărui membru al acestuia prin transmitere în formă electronică şi sub semnătură.

(2) Prezentul regulament poate fi revizuit ori de câte ori modificarea legislaţiei o impune.

 

 

ANEXA  4

CODUL DE ETICĂ ŞI CONDUITĂ

A  personalului din Colegiul Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa

 

PREAMBUL

Prezentul document reprezintă un cod de etică şi conduită pentru toate categoriile de personal care funcţionează în Colegiul Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa. Personalul din Colegiul Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa se raportează la două domenii fundamentale:

 • relaţii publice;
 • relaţii cu publicul.

Relaţiile publice ale Colegiului Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa privesc organizarea şi administrarea sistemului complex de relaţii profesionale, economice, politice, administrative, sociale, mediatice şi culturale în care evoluează instituţia.

Relaţiile cu publicul reprezintă acea parte din relaţiile publice practicate de Colegiul Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa prin care se realizează contactul nemijlocit cu publicul larg şi cu anumite categorii specifice de public.

Comunicarea în cele două domenii se defineşte drept:

 • comunicare internă, între membrii instituţiei;
 • comunicare externă, cu diferitele tipuri de public.

Categorii de public pentru Colegiul Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa:

Personalul didactic, nedidactic şi administrativ reprezintă un public intern, primar, tradiţional, activ.

Elevii sunt un public intern, tradiţional, activ, primar.

Părinţii se încadrează în categoria publicului intern – parteneri în educaţie sau extern – beneficiari indirecţi ai educaţiei.

Autorităţile locale se încadrează în categoria publicului extern – instituţii guvernamentale, instituţii şi persoane cu atribuţii ministeriale, administrative, legislative etc.

Comunitatea locală se constituie în public extern organizaţii comunitare, poliţie, biserică, organizaţii de tineret şi de afaceri, precum şi persoane importante din aceste medii, cum ar fi educatori, lideri locali, oficialităţi clericale, bancheri, lideri etnici etc.

Angajatorii se constituie atât în public intern – parteneri în educaţie, cât şi în public extern – beneficiari indirecţi ai educaţiei.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se constituie în public intern.

Sindicatul este un public extern – reprezintă interesele angajaţilor în relaţie cu patronatul.

Mass-media este un public extern, dar nu ţintă, ci canal de comunicare.

 

CAP-1 CADRUL GENERAL;

 

ART.l

(1) Scopul prezentului cod este de a stabili un cadru etic pentru desfăşurarea activităţilor din Colegiul Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa în  condiţii de transparenţă, imparţialitate şi eficienţă, crescând astfel credibilitatea şi acceptarea publică a acestei instituţii.

(2) Codul funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/tutori legali, elevi, comunitatea locală şi angajaţii din Colegiul Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa, cât şi ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.

 

ART.2

Obiectivele prezentului cod urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea faptelor de corupţie, prin:

 • reglementarea noianelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei;
 • informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului angajat în unitatea şcolară;
 • crearea unui climat de încredere şi respect reciproc atât în cadrul instituţiei, cât şi între personalul instituţiei şi public.

 

ART. 3

(1) Normele de conduită profesională şi morală prevăzute de prezentul cod se adaugă normelor de conduită obligatorii stabilite prin alte acte normative în vigoare la nivel naţional sau în cadrul sistemului de învăţământ, privind:

 • drepturile copilului şi drepturile tinerilor;
 • drepturile minorităţilor;
 • combaterea discriminării;
 • accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public;
 • statutul personalului didactic.

Rezultatele aşteptate în urma aplicării prezentului cod sunt:

 • conduită profesională care să conducă la crearea şi menţinerea prestigiului instituţiei;
 • autodisciplinarea angajaţilor prin asumarea conţinutului acestui cod;
 • menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor angajaţilor;
 • ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali;
 • reducerea practicilor inadecvate şi/sau imorale ce pot apărea în unitatea şcolară;
 • creşterea gradului de coeziune al angajaţilor;
 • facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii;
 • informarea publicului cu privire la conduita etică şi profesională a angajaţilor unităţii şcolare în exercitarea activităţilor desfăşurate.
 • încălcarea regulilor de conduită prevăzute de prezentul cod atrage răspunderea disciplinară a celor vinovaţi şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

  

CAP. II PRINCIPII FUNDAMENTALE SI NORME DE CONDUITĂ

 

ART.4

Personalul din Colegiul Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa are obligaţia de a respecta principiile fundamentale şi normele de conduită profesională şi morală prevăzute de prezentul cod şi de a le practica în interes public.

ART. 5 Activitatea personalului din Colegiul Naţional ’’Diconovici-Tietz” din Reşiţa trebuie să se

fundamenteze pe următoarele principii şi valori:

 • Respectarea drepturilor omului şi a echităţii
 • Personalul Colegiului Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa trebuie să respecte şi să promoveze demnitatea individului, unicitatea şi valoarea fiecărei persoane, precum şi unicitatea situaţiei în care se află. Angajaţii Colegiului Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa au următoarele obligaţii în acest sens:
 • să respecte drepturile fundamentale ale omului, pornind de la faptul că toţi oamenii sunt liberi şi egali în drepturi;
 • să îşi exercite atribuţiile în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEN 5.447/31.08.2020, şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa;
 • să ţină seama, în exercitarea activităţii lor, de respectarea necondiţionată a legilor şi a altor reglementări în domeniul educaţiei şi învăţământului;
 • să aplice un tratament corect şi echitabil tuturor persoanelor cu care colaborează; să respecte valorile morale şi religioase, obiceiurile, tradiţiile şi cultura comimităţii în care activează;
 • să combată orice acte de discriminare sau exploatare, indiferent dacă acestea sunt directe sau indirecte;
 • să apere cu loialitate prestigiul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.
 • Transparenţă şi responsabilitate
 • Scopul principal al activităţii personalului din Colegiul Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa este acela de a oferii servicii educaţionale (servicii de instruire şi servicii asociate educaţiei) pentru elevi, implicându-se în identificarea, evaluarea şi soluţionarea problemelor educative, pedagogice şi sociale. în acest sens, personalul Colegiului Naţional ’’Diaconovici-Tietzt” din Reşiţa are următoarele obligaţii:
 • să respecte principiul transparenţei tuturor categoriilor de informaţii care interesează membrii comunităţii, elevii, absolvenţii, instituţiile cu care colaborează şi publicul larg, asigurând o informare corectă şi la timp;
 • să informeze periodic opinia publică despre activităţile desfăşurate şi despre modul în care sunt gestionate resursele sale materiale şi financiare;
 • să fie responsabil pentru deciziile adoptate atât în faţa propriei instituţii, a Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin, a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cât şi, în egală măsură, în faţa beneficiarilor săi, personalului şi membrilor organizaţiilor asociate, societăţii, în ansamblu;
 • să se distingă prin implicare activă în problemele profesionale şi publice, prin colegialitate şi atitudine civică;
 • să respecte standardele etice şi profesionale în reprezentările publice ale unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • să combată orice act de dezinformare, calomniere, denigrare publică a persoanelor din instituţie, din unităţi de învăţământ sau din alte instituţii.

 

 

Confidenţialitate

 • In activitatea lor, angajaţilor Colegiului Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa le este interzis să dezvăluie datele, informaţiile şi documentele care li se pun la dispoziţie în exercitarea atribuţiilor şi a obligaţiilor de serviciu, să utilizeze sau să facă publice aceste informaţii fără autorizare clară şi expresă şi numai dacă există un drept legal ori profesional sau au datoria de a face publice informaţiile respective. în acest sens, aceştia au următoarele obligaţii:
 • să nu utilizeze în interes personal sau în beneficiul unui terţ informaţiile dobândite în cursul desfăşurării activităţilor profesionale;
 • să trateze în mod adecvat toate informaţiile şi documentele obţinute în exercitarea sau cu ocazia

exercitării atribuţiilor şi obligaţiilor de serviciu, ţinând cont de confidenţialitatea acestora;

 • să nu folosească informaţiile obţinute în cursul activităţii lor în scopuri personale sau contrar legii;
 • să asigure confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor care ar putea aduce atingere prestigiului şi imaginii publice a instituţiei sau a unei persoane evaluate.

 

Profesionalism

 • Personalul din Colegiul Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa trebuie să îşi desfăşoare activitatea numai în aria de competenţă profesională determinată de calificarea profesională, expertiza şi experienţa profesională. în acest sens, angajaţii Colegiului Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa au următoarele obligaţii:
 • să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 • să aibă iniţiative şi să îşi dezvolte propriile competenţe profesionale;
 • să respingă comportamentul superficial şi dezinteresul faţă de activităţile desfăşurate;
 • să dea dovadă de răbdare, amabilitate, de simţul umorului, de abilitatea de a ceda în unele privinţe, de a nu fi rigizi;
 • să dea dovadă de prezenţă de spirit, intuiţie, inventivitate în rezolvarea unor situaţii neprevăzute.

 

Obiectivitatea

 • în activitatea desfăşurată, personalul din Colegiul Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa trebuie să se bazeze exclusiv pe acţiunile şi documentele analizate în temeiul principiilor, indicatorilor, standardelor, metodologiilor de evaluare, precum şi al altor reglementari legale în domeniu, după caz, fără alte influenţe externe. Astfel, angajaţii Colegiului Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa au următoarele obligaţii:
 • să întocmească evalueze şi să noteze în mod obiectiv, în concordanţă cu standardele, indicatorii şi descriptorii prevăzuţi de lege şi în forma solicitată;
 • să facă o evaluare obiectivă a tuturor aspectelor relevante din activitatea şi comportamentul elevilor, angajaţilor unităţii şcolare;
 • să nu se lase influenţaţi de interese personale sau ale unor terţi în formarea propriei opinii;
 • să nu trateze cu superficialitate activităţile prevăzute în fişa postului;
 • să nu omită, cu bună ştiinţă, informaţii, date şi documente relevante desfăşurării activităţii din unitatea şcolară;
 • să îşi fundamenteze concluziile, observaţiile şi consemnările din cataloage, rapoarte, situaţii solicitate, etc. exclusiv pe documentele verificate şi pe date provenind din surse sigure şi neechivoce, în conformitate cu standardele de evaluare.

 

Exactitate şi legalitate

 • Personalul din Colegiul Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa trebuie să informeze corect şi complet beneficiarii despre toate oportunităţile, conjuncturile şi corelaţiile ce se pot stabili, pentru a putea garanta o alegere (autodeterminare) în cunoştinţă de cauză. Pentru respectarea acestor principii, angajaţii Colegiul Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa au următoarele obligaţii:
 • să respecte termenele lucrărilor;
 • să stabilească relaţii corecte şi oneste cu publicul, respectând legile, pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea;
 • să ţină cont de principiile unice de angajare în muncă, de normele de sănătate şi de protecţie a muncii, de crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul din instituţie;
 • să aibă larg, idei abilităţi de comunicare scrisă şi orală, de a prezenta simplu şi clar, într-un limbaj accesibil publicului sau mesaje specifice domeniului.

Integritatea

Personalul din Colegiul Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa trebuie să acţioneze cu onestitate şi responsabilitate în concordanţă cu misiunea profesiei şi standardele profesionale Pentru atingerea acestui deziderat, angajaţii din Colegiul Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa au următoarele obligaţii:

 • să descurajeze practicile imorale şi abaterile de la valorile instituţiei;
 • să creeze un climat etic adecvat activităţii profesionale, în acord cu ţelurile instituţiei;
 • să dea dovadă de onestitate, corectitudine, obiectivitate în toate activităţile desfăşurate;
 • să evite conflictele de interese în exercitarea profesiei;
 • să nu solicite sau să nu accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în exercitarea funcţiei publice pe care o deţin şi să nu abuzeze în niciun fel de această funcţie.

 

 

CAP. III NORME DE CONDUITĂ

Art.6.

În Colegiul Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa se interzice cu desăvârşire:

 • consumul de substanţe psihotrope sau alcool;
 • încurajarea sau acceptul pentru consumul de substanţe psihotrope sau alcool de către elevi, în prezenţa cadrului didactic şi aflaţi sub supravegherea acestuia;
 • organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc
 • folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ în vederea
 • obţinerii de beneficii financiare personale directe;
 • distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ;
 • distribuirea materialelor pornografice;
 • utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
 • organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ.

 

Art.7.

In relaţiile cu elevii angajaţii Colegiului Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa vor aplica şi respecta următoarele norme de conduită:

Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin:

supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor desfăşurate în şcoală, cât şi în cadrul celor organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni; interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra elevilor; asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; combaterea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;

interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale; interzicerea oricăror forme de limbaj cu caracter obscen, vulgar, aluziv, indiferent de intenţia serioasă sau ludică a acestora.

Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă prevăzute de documentele şcolare

Respectarea principiilor deontologice

Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:

 • fraudarea examenelor de orice tip;
 • solicitarea/acceptarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadru didactic, în vederea beneficierii de către elevi de
 • tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea;
 • traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare la clasă/zilnică;
 • colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade, concursuri etc.).
 • Interzicerea organizării de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor şi implicării acestora în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau în afara acestora.
 • Asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive.
 • Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.

 

Art.8.

            În relaţiile cu părinţii angajaţii Colegiului Naţional ’’Diaconovici -Tietz” din Reşiţa vor aplica şi respecta următoarele norme de conduită:

 • acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea rolului parental;
 • stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile;
 • disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative aduse la cunoştinţă de către părinţi/ tutori legali;
 • informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative;
 • informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;
 • respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială;
 • persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular personalul didactic, nu vor impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;
 • consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al copilului.
 • interzicerea achiziţionării de auxiliare curriculare sau materiale didactice prin intermediul angajaţilor unităţii şcolare.

 

 

 

 

Art.9.

Angajaţii Colegiului Naţional ’’Diaconovic-Tietzi” din Reşiţa care îndeplinesc funcţii de conducere sau care sunt membrii în structuri de conducere vor aplica şi respecta următoarele norme de conduită managerială:

 • respectarea criteriile unui management eficient al resurselor;
 • promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;
 • aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
 • evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;
 • selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 • interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei deţinute;
 • respingerea / interzicerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii;
 • interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului indiferent de statutul şi funcţia persoanei hărţuitoare;
 • exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective;
 • interzicerea activităţilor de comerţ în unitatea şcolară.

 

Art.10.

În relaţiile cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale angajaţii Colegiului Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa vor aplica şi respecta următoarele norme de conduită:

 • colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
 • colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvemamentale ce au ca obiect de activitate educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
 • responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a copilului impun acest lucru;
 • parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
 • în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale, organizaţiile non-guvemamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să conducă la:
 • prozelitism religios
 • partizanat politic
 • acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală a elevilor
 • acţiuni care permit exploatarea prin muncă a elevilor

 

Art.ll.

În relaţiile între angajaţii Colegiului Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa se vor aplica şi respecta următoarele norme de conduită colegială:

 • relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului;
 • orice angajat va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând convingerile politice şi religioase;
 • orice angajat va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi;
 • între angajaţi se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare;
 • în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanţa şi rezultatele profesionale;
 • încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitate;
 • orice angajat trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională şi/sau socială a oricărui alt angajat, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare (evaluările anuale, comisia de disciplină, etică, etc);
 • angajaţii trebuie să permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare, posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, asigurând astfel o informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la resursele şcolare şi ale sistemului de învăţământ;
 • reacţia publică (bazată pe obiectivitate şi pe informaţii corecte) plin drept la replică, discurs public, exprimare opinie, atunci când o anumită situaţie creată de către angajaţii şcolii sau de către oricine altcineva din afara acesteia afectează imaginea unităţii şcolare, a sistemului de învăţământ preuniversitar românesc sau a oricărei persoane, membră a comunităţii educaţionale.

 

 

CAP. IV RĂSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI

 

Art.12.

Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul,educaţional din Colegiul Naţional ’’Diaconovici-Tietz” din Reşiţa, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit

 

ANEXA 6

 

ANEXA 7

La Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Colegiului Naţional „Diaconovici-Tietz” Reşiţa

aprobat în Consiliului Profesoral din data de 19.09.2018 şi aprobat în şedinţa Consiliulni de Administraţie din data de 21.09.2018.

REGULAMENT

PRIVIND MODUL DE UTILIZARE
AL MICROBUZELOR DE TRANSPORT ŞCOLAR ÎN CONT

PROPRIU

CAPITOLUL ISCOPUL

Art.l.

Scopul principal al utilizării mijloacelor de transport şcolar este transportul dus-întors al elevilor, între localitatea de domiciliu a acestora şi unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară cursurile.

 

Art.2.

Alte scopuri de utilizare pentru activităţi specific educaţionale sunt:

Transportul elevilor cu ocazia manifestărilor culturale si competiţiilor sportive prevăzute în calendarele de activităţi;

Transportul elevilor cu ocazia vizitelor de studiu;

Transportul elevilor cu ocazia parteneriatelor şcolare bilaterale naţioanale şi internaţionale;

Transportul elevilor cu ocazia proiectelor educaţionale şcolare şi extraşcolare;

Transportul cadrelor didactice ale unităţii şcolare respective la conferinţe, întâlniri de lucru, consfătuiri, fără a perturba sub nicio formă transportul elevilor la şcoala şi spre domiciliul

acestora.

 

Art.3.

Pentru folosirea mijloacelor de transport şcolar în scopurile prevăzute la art. 2 este nevoie de avizul conform al inspectorului şcolar general / inspectorului şcolar general adjunct. Avizul se obţine în urma întocmirii de către directorul unităţii de învăţământ a unui memoriu justificativ în acest sens.

Art.4

Utilizarea microbuzelor şcolare pentru transportul elevilor este permisă doar dacă aceste îndeplinesc toate condiţiile legale (se află în stare tehnică corespunzătoare, sunt dotate conform legislaţiei în vigoare, unitatea posedă certificat de transport în cont propriu pentru microbuzul respectiv, sunt achitate taxele de drum, asigurarea pentru persoanele transportate, etc.) b) Cheltuielile implicate de îndeplinirea condiţiilor prevăzute la aliniatul a) cade în sarcina Consiliului Local şi trebuie prevăzute ca atare în bugetul unităţii şcolare.

 

CAPITOLUL II – UTILIZAREA MICROBUZULUI

Art.5

Pentru mijloacele de transport şcolar, conducerea unităţii de învăţământ este cea care

 stabileşte orarul de funcţionare, traseul, numărul de elevi transportaţi intr-o cursă şi numărul de curse efectuate zilnic.

Art.6 La stabilirea orarului de funcţionare se vor avea în vedere:

 • orele de începere ale cursurilor;
 • timpul necesar parcurgerii traseului;
 • starea drumurilor;
 • condiţiile meteo în funcţie de anotimp;
 • numărul de curse efectuat de respectivul mijloc de transport;
 • orice alt factor care poate influenţa orarul de funcţionare.

 

Art. 7

 1. a) Traseul cu staţiile de îmbarcare şi debarcare ale elevilor va fi discutat în Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare şi propus spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Reşiţa.

Staţiile de îmbarcare-debarcare precum şi orele de îmbarcare-debarcare vor fi trecute obligatoriu în foaia de parcurs a conducătorului ( dus şi întors ).

Pentru orice incident petrecut în timpul îmbarcării-debarcării elevilor, în alte locuri decât cele stabilite, va fi răspunzător direct conducătorul auto sau persoana care decide acest lucru.

în cazul transportului elevilor din ciclul primar, aceştia vor fi obligatoriu însoţiţi pe întreaga durată a deplasării de către un cadru didactic numit prin decizie a directorului, dată în acest sens.

 

Art. 8

Numărul de elevi transportaţi într-o cursă nu poate depăşi numărul locurilor. Numărul de curse efectuate zilnic se face cu consultarea şi cu avizul Consiliului Local al localităţii respective.

 

Art. 9

În cazuri bine justificate şi fără a perturba graficul de transport al elevilor, microbuzele pot fi folosite ( eventual concomitent) şi pentru transportul cadrelor didactice sau al altor categorii de angajaţi ai unităţii de învăţământ, specificându-se exact, nominal, persoanele angajate ale instituţiei şcolare care se deplasează, pe ce rute şi pe grafice orare.

 

Art. 10

Pentru utilizarea microbuzului şi pe alte trasee decât cele stabilite, fără a perturba graficul de transport al elevilor, este nevoie de o notă de fundamentare întocmită de directorul şcolii şi avizată de către inspectorul şcolar general/ inspectorul şcolar general adjunct. Acest lucru este posibil temporar şi în cazuri bine justificate.

 

Art. 11

 1. a) Microbuzele şcolare nu pot efectua transportul public de persoane la terţe persoane sau unităţi.

Se interzice cu desăvârşire transportul simultan al elevilor şi al altor persoane care nu sunt angajaţi ai unităţii/ unităţiilor de învăţământ deservite de microbuzul şcolar.

Răspunderea disciplinară pentru încălcarea prevederilor acestui articol aparţine conducătorului mijlocului de transport şi poate conduce în funcţie de repetabilitate şi gravitate până la desfacerea contractului de muncă.

 

Art. 12

Aceste microbuze şcolare pot efectua transport de persoane în afara graniţelor ţării (în spaţiul Uniunii Europene ) în condiţiile legii şi cu respectarea tuturor regulamentelor naţionale şi internaţionale privind transportul rutier public de persoane.

 

Art. 13

Responsabilitatea privind eliberarea foilor de parcurs, semnarea, precum şi trimiterea

conducătorilor auto cu microbuzele şcolare pe traseele stabilite o are coordonatorul de transport al unităţii şcolare deţinătoare a microbuzului, cu respectarea cu stricteţe a regulamentelor de transport persoane intern şi internaţional.

 

 

CAPITOLUL III – CONDUCĂTORII AUTO

 

Art. 14

Ocuparea posturilor de conducători auto se face numai prin concurs, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

 

Art. 15

Programul de lucru al conducătorului auto se va stabili de către angajator conform legislaţiei în vigoare. Acest program va ţine cont de orarul de transport al elevilor, orar ce nu poate fi perturbat!

 

Art. 16

Documentele care vor însoţi permanent conducătorul auto, la bordul microbuzului şcolar:

 • Cartea de identitate sau Buletin de identitate
 • Permisul de conducere (obligatoriu categoria „D”)
 • Atestat profesional în original, pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane în termen de valabilitate;
 • Fişa medicală în termen de valabilitate;
 • Aviz psihologic de la cabinet autorizat Minister Transporturilor;
 • Cartelă tahograf electronic emisă de ARR pe numele conducătorului auto;
 • Copie conform cu originalul, vizată de directorul şcolii, după contractul de muncă al acestuia;
 • Tabel nominal cu elevii (sau profesorii) transportaţi, vizat de către directorul de unitate şcolară, Consiliul Local sau Primărie (dacă este cazul);
 • Legitimaţie de serviciu conducător auto;

 

Art. 17

Conducătorul auto va avea în permanenţă în timpul cât conduce microbuzul şcolar următoarele documente:

 • Copie carte de identitate a autovehiculului;
 • Certificat de înmatriculare în original, având Inspecţia Tehnică Periodică (ITP) la o zi, obligatoriu la 6 (şase) luni, conform prevederilor legale;
 • Asigurare de răspundere civilă auto (RCA),aflată în termen de valabilitate;
 • Asigurare de persoane şi bunuri transportate, aflată în termen de valabilitate;
 • Copie conform cu originalul, ştampilată şi semnată de directorul unităţii şcolare, a „Certificatului de transport în cont propriu” pentru transportul public de persoane în trafic intern şi internaţional, a autovehiculului, aflată în termen de valabilitate;
 • Foaia de parcurs eliberată pentru ziua respectivă, completată, semnată şi ştampilată;
 • Rovinieta (Taxa de drum),aflată în termen de valabilitate;
 • Dovada de verificare a aparatului tahograf electronic şi descărcarea cartelei electronice tahograf, la o firmă agreată de ARR, conform prevederilor legale.

 

Art. 18

Răspunderea pentru integritatea, existenţa şi păstrarea tuturor documentelor menţionate la articolele 16 şi 17 o are conducătorul auto al microbuzului şcolar.

 

Art. 19

Responsabilităţi si sarcini ale conducătorului auto:

 • Respectă cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice;
 • înainte de a pleca în cursă are obligaţia să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl conduce;
 • Efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;
 • Nu pleacă în cursă dacă se constată defecţiuni/nereguli ale autovehiculului şi anunţă imediat coordonatorul de transport pentru a se remedia defecţiunile;
 • Preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă şi predă foaia din ziua precedentă completată la toate rubricile (după cum indică formularul), diagrame, bonuri de transport, bonuri de combustibil;
 • Nu circulă fără ca aparatul tahograf/contorul de înregistrare a numărului de kilometri parcurşi să fie în funcţiune;
 • Menţine starea tehnică corespunzătoare a autovehiculului avut în primire;
 • Face toate demersurile legale pentru pregătirea de iarnă a microbuzului (anvelope de iarnă, lanţuri antiderapante, verificarea instalaţiilor de climatizare şi încălzire a microbuzului, )
 • Parchează autovehiculul la locul şi ora stabilite prin foaia de parcurs, respecând regulile de parcare;
 • Păstrează certificatul de înmatriculare, copia conformă a licenţei de transport, precum şi actele maşinii în condiţii corespunzătoare şi le prezintă la cerere, organelor de control;
 • Se preocupă permanent de îmbunătăţirea cunoştinţelor sale profesionale şi legislative în domeniul transporturilor;
 • Execută operativ şi corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectând disciplina muncii;
 • Se comportă civilizat în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici şi organele de control;
 • Va avea o ţinută decentă şi corespunzătoare unui conducător auto;
 • Respectă regulamentul de ordine interioară al instituţiei;
 • îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducere;
 • Comunică imediat coordonatorului de transport – telefonic sau prin orice alt mijloc – orice eveniment de circulaţie în care este implicat;
 • Are obligaţia să nu schimbe poziţia autovehiculului implicat în accident, până la sosirea organelor poliţiei şi să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, dacă acesta a avut ca rezultat moartea, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii vreunei persoane sau dacă accidentul constituie infracţiune sau s-a produs ca urmare a unei infracţiuni;
 • Să se prezinte la examinarea medicală şi psihologică atunci când este trimis de coordonatorul de transport din unitatea de învăţământ;
 • Respectă şi îndeplineşte cu stricteţe normele PSI şi de protecţie a muncii;

 

CAPITOLUL IV – COORDONATORUL DE TRANSPORT

 

Art. 20

Microbuzele şcolare pot efectua transport de elevi doar dacă autoritatea care are în dotare microbuzul are numit, prin decizie a conducătorului instituţiei respective, un coordonator de transport.

 

Art.21

Coordonatorul de transpot este persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier a unităţii, să supravegheze şi să controleze desfăşurarea operaţiunilor de transport. Pentru a putea fi numit în funcţia de coordonator de transport persoana respectivă trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii minimale:

 • Studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
 • Calitatea de angajat în instituţia respectivă cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
 • Fără cazier judiciar;
 • Posesor al unui certificat de pregătire profesională în domeniu obţinut în urma promovării unui examen organizat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

 

Art. 22

Coordonatorul de transport în exercitarea funcţiei sale are următoarele obligaţii:

 • Asigurarea respectării reglementărilor în vigoare privind transporturile rutiere;
 • Asigurarea unei stări tehnice a vehiculelor corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare;
 • Instruitrea personalului care este implicat în operaţiuni de transport rutier;
 • Asigurarea documentelor prevăzute de reglementările în vigoare la efectuarea operaţiunilor de transport rutier;
 • Asigurarea calificării corespunzătoare a personalului implicat în operaţiuni de transport rutier, conform reglementărilor în vigoare;
 • Redactarea raportului anual referilor la activitatea de transport rutier derulată, care se va păstra pentru o perioadă de 5 ani şi care va fi pus la dispoziţie organismelor de control, la cererea acestora;
 • Evidenţa documentelor de transport;
 • Evidenţa diagramelor tahogram utilizate sau a cârdurilor electronice, conform reglementărilor în vigoare;
 • întocmirea rapoartelor cu privire la accidentele, incidentele sau infracţiunile constatate în timpul operaţiunilor de transport rutier;
 • Punerea la dispoziţia organismelor de control a tuturor documentelor care atestă dreptul şi modalitatea de efectuare a operaţiunilor de transport rutier, precum şi a oricăror alte documente sau evidenţe solicitate în legătură cu activitatea de transport rutier.

 

CAPITOLUL V – PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

 

Art.23.

 1. a) Efectuarea transportului pentru activităţi educative şcolare si extraşcolare ( inclusiv excursiile) se va efectua de regulă, în afara orelor de curs sau în vacanţe.

Este interzisă cu desăvârşire perturbarea graficului de transport şcolar al elevilor la şi de la şcoala cu ajutorul microbuzelor şcolare.

Transportul de elevi efectuat pentru activităţi educative şcolare şi extraşcolare se supune regulilor transportului şcolar prevăzute de prezentul regulament.

 

Art.24.

Deplasarea echipajelor cu copii, la toate activităţile, deservite de către microbuz, se va face doar după aprobarea deplasării de către conducerea unităţii şcolare, respectiv directorul insituţiei, precum şi a inspectorului general/inspectorului şcolar general adjunct, după prelucrarea şi însuşirea de către elevi a normelor de comportament şi siguranţă pe toată perioada efectuării transportului.

 

Art.25.

 1. a) Participarea echipajelor de elevi proveniţi de la unităţile şcolare deţinătoare de microzube şcolare, precum şi a elevilor proveniţi de la unităţile şcolare arondate acestora, la activităţi organizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a altor instituţii publice sau private, aflate în parteneriat sau colaborare cu unitatea şcolară deţinătoare de microbuz (parteneriate, colaborări, competiţii, seminarii, etc., aprobate de către I.S.J Caraş-Severin), se poate face doar în cazul existenţei unei invitaţii oficiale scrise din partea acestor parteneri.
 2. b) Directorul/consiliul de administraţie al unităţii şcolare trebuie să aprobe participarea la acţiunea respectiv

Directorul unităţii şcolare este cel care are responsabilitatea numirii delegatului (conducătorului de grup) în cazul participării grupurilor de elevi la aceste activităţi sau acţiuni educative şcolare şi extraşcolare.

 

Art.26

Pe toată durata efectuării deplasării, conducătorii de grup vor fi direct răspunzători de buna desfăşurare a desplasării, de integritatea fizică a elevilor, precum şi de respectarea programului şi a condiţiilor aprobate pentru deplasarea respectivă.

 

Art.27

a)în funcţie de durata şi lungimea traseului sunt absolut obligatorii respectarea condiţiilor legate privind numărul conducătorilor auto şi a timpilor de repaus şi de marş.

 1. b) Conducerea unităţii şcolare va lua măsuri pentru asigurarea pe perioada deplasării a numărului de conducători auto necesari conform prevederilor legale.

 

Art.28

Unitatea şcolară deţinătoare de microbuz de transport şcolar va întocmi şi păstra un dosar complet cu toate activităţile efectuate cu microbuzul şcolar, separat faţă de activităţile zilnice, cu transportul elevilor la şcoală şi invers.

 

Art.29

Indiferent cu ce mijloc de transport se face deplasarea pentru acţiunile prevăzute la art.2, obţinerea avizului inspectorului şcolar general/inspectorului şcolar general adjunct se face în urma prezentării unui dosar ce va conţine:

 • Adresă din partea unităţii şcolare privitoare la efectuarea deplasării care va cuprinde: -justificarea deplasării;
 • durata deplasării;
 • traseul;
 • numărul de participanţi(elevi,profesori,conducători auto);
 • din ce fonduri sunt asigurate cheltuielile de deplasare(combustibil,taxe de drum, roviniete în cazul efectuării deplasărilor în străinătate, cazare, masă,) şi faptul că aceste cheltuieli vor fi asigurate pe toata perioada efectuării deplasării.
 • Pentru microbuzul şcolar copii xerox conforme cu originalul vizate de director după: -cartea de identitate a microbuzului;
 • certificatul de înmatriculare a microbuzului, având inspecţia tehnică periodică (ITP) în termen de valabilitate;
 • certificatul de transport în cont propriu pentru transportul public de persoane în trafic intern şi internaţional, a autovehiculului, aflată în termen de valabilitate:
 • rovinieta (taxa de drum), aflată în termen de valabilitate;
 • poliţa de asigurare de răspundere civilă auto (RCA), aflată în termen de valabilitate; -poliţa de asigurare de persoane şi bunuri transportate ,aflată în termen de valabilitate; -dovada de verificare a aparatului tahograf electronic şi a limitatorului de viteză,aflată în termen de valabilitate;
 • Pentru conducătorul/conducătorii auto, care efectuează deplasarea, e nevoie de copii xerox conforme cu originalul,vizate de director, după următoarele documente: -documentul/documentele de identitate;
 • permisul/permisele de conducere(minim categoria D);
 • atestatul/atestatele profesionale în termen de valabilitate;
 • fişa/fişele medicale aflate in termen de valabilitate (1 an);
 • avizul/avizele psihologice de la un cabinet autorizat Ministerul Transporturilor, aflat/aflate în termen de valabilitate;
 • cartela tahograf electronic emisă de ARR pe numele conducătorului auto, aflată în
 • termen de valabilitate;
 • -legitimaţia de serviciu a conducătorului auto,vizată pe anul în curs;
 • Tabel nominal cu elevii (sau profesorii) transportaţi, vizat de către directorul de unitate şcolară;
 • Instructaj privind normele de comportament şi de siguranţă, pe perioada efectuării deplasării, a tuturor participanţilor la deplasare, semnat de fiecare persoană, indiferent de vârstă;
 • Acordul părinţilor privind participarea elevilor la deplasare şi faptul că au luat la cunoştinţă conţinutul instructajului privind normele de comportament şi siguranţă, ce le-a fost prelucrat elevilor.

 

CAPITOLUL VI – CHELTUIELI

Fiecărui an financiar (sau cu ocazia eventualelor rectificări de buget). După aprobarea bugetului de către consiliul local, execuţia bugetului revine unităţii de învăţământ.

 

Art.31.

Nu se vor percepe sub nicio formă taxe de la elevi sau de la unităţile şcolare arondate, pentru transportul elevilor de la domiciliu la şcoală şi de la şcoală la domiciliu.

 

CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE

 

Art.32

Orice modificare ce se doreşte a fi adusă microbuzului trebuie aprobată în prealabil de către Consiliul de Administraţie al unităţii deţinătoare de microbuz şi va fi obligatoriu omologată de către Registrul Auto Român, conform legilor în vigoare.

 

Art.33.

Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 31.10.2016

 

Art. 34.

Prezentul regulament a ţinut cont de:

 • „Regulamentul privind modul de utilizare a microbuzelor şcolare” adoptat în şedinţa consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean Caraş-Severin din data de 6.12.2010, valabil începând cu 1.01.2011.
 • OUG 127/ 2011 şi HG 286/2011.
 • Lega nr 1/2011.
 • OMEN 5115/2014 privind regulamentul de organizare şi funcţionare şi organizare a unităţilor de învăţământ preuniveritar.

 

ANEXA 8

 

la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa

validat în şedinţa Consiliului Profesoral din data 23.04.2021 şi aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 24.09.2021

 

 

 

CERERE DE ÎNVOIRE ELEV

 

Nr. înreg……………… /
Aprobat,

DA |                     | NU

Avizat,

Învăţător/Diriginte,

Director CNDTR, prof……………………………..
DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul………………………………………………………………….. părinte/tutore/susţinător legal al

elevului/elevei …………………………………………………………………………………………………  din clasa

………………..  de la Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” Reşiţa, vă rog să aprobaţi învoirea/motivarea

absenţelor fiului/fiicei meu/mele în zilele de ………………………………………………………  în intervalul orar

Motivul acestei solicitări este următorul:
Data,
Părinte/tutore/susţinător legal,
 

 

 

 

ANEXA  9

la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional „Diaconovici-Tietz” din Reşiţa

validat în şedinţa Consiliului Profesoral din data 23.09.2021 şi aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 24.09.2021

 

CERERE ÎNVOIRE PROFESORI

 

Nr. înreg         /

Aprobat,

DA                  NU

Director CNDTR, prof.

 

 

 

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul (a), ………………………………………………., legitimat cu C.I…………………………………….

seria……nr      , salariat la Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” Reşiţa, încadrat……………………………

pe funcţia de……………. , vă rog să-mi aprobaţi învoirea de la cursuri în perioada……………………..

Menţionez      că        absentarea      mea     este     motivată   şi orele didactice corespunzătoare

perioadei de învoire vor fi susţinute de cadrele didactice nominalizate, după cum urmează:

 

Data Ora Clasa Disciplina Nume şi prenume cadru didactic suplinitor Acord cadru didactic suplinitor
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

Data,

Semnătura,

 

Prezentul Regulament intră în vigoare, imediat după validare în Consiliul de Administrație, din data de 24.09.2021;

 

 

Direrctor:

Prof. Florica MOLNAR

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •